Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2020 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2019 till 2017 respektive handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunstyrelsen 2022‑08‑17

 • Datum 2022-08-17
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Information - Information avseende det fortsatta arbetet med batterifabriken

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2.1.1 Antagande av detaljplan för verksamheter vid Pressvägen inom stadsdelen Sörred i Göteborg

 • 2.1.2 Bemyndigande att genomföra förvärv av fastigheterna Sörred 8:2, Lexby 3:13 och Sörred 7:3

 • 2.1.3 Förbundsfullmäktiges förslag till ny organisation för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

 • 2.1.4 Central medborgarbudget i Göteborgs Stad

 • 2.1.5 Redovisning av uppdrag att samordna Göteborgs Stads kontakter med breddidrottens föreningar

 • 2.1.6 Revidering av Göteborgs Stads regler för attest

 • 2.1.7 Redovisning av uppdrag att utreda huruvida personalförmåner kan anses utgöra en del av arbetsutövandet

 • 2.1.8 Samlad redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag gällande drogförebyggande arbete

 • 2.1.9 Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2022-2030

 • 2.1.10 Rapport - Ett hållbart livsmedelssystem ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv - Rekommendationer för fortsatt arbete i Göteborgs Stad

 • 2.1.11 Uppföljning av Göteborgs Stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas år 2021

 • 2.1.12 Yrkande från MP och V angående Konstepidemin

 • 2.1.13 Yrkande från S och D angående omröstning om Konstmuseets tillbyggnad

 • 2.1.14 Yrkande från D angående ökat skydd för Göteborgs park- och naturområden

 • 2.1.15 Yrkande från D angående att inte lägga ytterligare resurser på återstart av GoBiGas

 • 2.1.16 Yrkande från D och S angående att nöjesparken Liseberg inte ska avyttras

 • 2.2.1 Remittering av Göteborgs Stads regel för konstgestaltning i samband med bygginvesteringar

 • 2.2.2 Val av länsstyrelsens representant i Göteborgs Stads trygghetsråd istället för Lena Malm, Annika Lidström har föreslagits

 • 2.2.3 Rapport från utvärderingen av organisationsförändring förskola och grundskola

 • 2.2.4 Redovisning av uppdrag utifrån InRiktas utvärdering av införandet av LOV inom hemtjänst

 • 2.2.5 Hemställan från miljö- och klimatnämnden om att stadens politiska representanter i Göta älvs vattenråd, Säveåns vattenråd samt Mölndalsåns vattenråd från 2023 ska utses av miljö- och klimatnämnden

 • 2.2.6 Beredning av yrkande från D och S angående extern granskning av kommunstyrelsens, stadsledningskontorets och stadens direktörers roll i Göteborgs Stads tystnadskultur

 • 2.2.7 Samråd kring Tolkförmedling Västs förslag till budget och verksamhetsplan 2023-2025

 • 2.2.8 Yrkande från V och MP om en översyn av det fria kulturlivets villkor i Göteborg

 • 2.2.9 Yrkande från D angående uppdrag att föra dialog med Trafikverket om åtgärder för att minska vägtrafikbullret från Riksväg 40 i Delsjöområdet

 • 2.2.10 Yrkande från D angående att öka tryggheten på våra kommunala badplatser

 • 2.2.11 Yrkande från V och MP angående att utreda potentialen för ökad produktion av biogas i Göteborg

 • 2.2.12 Yrkande från D angående Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

 • 3.1 Motion av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-Risberg (D) om att ta fram en strategi för upplysning och information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg samt säkerställa rutiner för stöd

 • 3.2 Motion av Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) om att utforma och införa slumpmässigt utvalda medborgarpaneler

 • 3.3 Motion av Jenny Broman (V) och Daniel Bernmar (V) om att införa en mellanstadiemodell för fritidsverksamhet i Göteborgs Stad

 • 3.4 Motion av Jenny Broman (V) och Jesper Berglund (V) om att ta fram förslag på hur grundskolan och gymnasieskolan kan erbjuda avgiftsfri frukost på alla skolor

 • 4.1 Remiss från Finansdepartementet - Startlån till förstagångsköpare av bostad (SOU 2022:12)

 • 4.2 Remiss från Finansdepartementet - Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14)

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar