Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2020 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2019 till 2017 respektive handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunstyrelsen 2022‑06‑15

 • Datum 2022-06-15
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Information - Kompletterande frågor avseende uppdrag gällande kompensatoriska åtgärder för nödbistånd till boende samt bostad som rättighet och socialtjänstens arbete med hemlöshet

 • Information med anledning av den pågående situationen i Ukraina

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2.1.1 Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022-2030

 • 2.1.2 Verksamhetsövergång för kontaktpersoner för vuxna över 18 år med funktionsnedsättning från socialnämnderna till nämnden för funktionsstöd

 • 2.1.3 Rapport - Ett hållbart livsmedelssystem ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv - Rekommendationer för fortsatt arbete i Göteborgs Stad

 • 2.1.4 Uppföljning av Göteborgs Stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas år 2021

 • 2.1.5 Samlingsärende inom uppföljning juni 2022 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt några rapporter

 • 2.1.6 Reglementen för nya nämnder i stadens organisation för stadsutveckling

 • 2.1.7 Redovisning av uppdrag gällande fördjupad analys av kommunala näringsverksamheter med momspliktiga intäkter

 • 2.1.8 Yrkande från S och D angående Göteborgs krisberedskap i ett nytt säkerhetspolitiskt läge

 • 2.1.9 Yrkande från D angående information om familjeplanering till kvinnor i utsatta områden

 • 2.1.10 Yrkande från MP och V angående Konstepidemin

 • 2.1.11 Yrkande från MP och V angående kartläggning av PFAS risker för exponering och spridning

 • 2.1.12 Yrkande från D angående förtydligande av de satsningar i samband med Delårsrapport mars 2022 som ska ses som långsiktiga

 • 2.1.13 Yrkande från D angående förtydligande av Framtidens arbete med ombildningar

 • 2.1.14 Yrkande från SD angående anslutning av externa aktörer till stadens parkeringsledningssystem

 • 2.1.15 Yrkande från SD angående grundskolenämnden och bristerna i skolornas säkerhets- och trygghetsarbete

 • 2.1.16 Yrkande från S och MP om att införa Gårdstensmodellens arbetssätt i Bostadsbolaget

 • 2.1.17 Reviderat yrkande från D, S, M, L, C särskilt yttrande KD angående att förbjuda spelreklam på stadens reklamplatser

 • 2.1.18 Yrkande från SD angående hur kan Göteborgs stad öka vårdnadshavares skolengagemang och delaktighet i områden med låga skolresultat

 • 2.1.19 Reviderat yrkande från S och D angående omröstning om Konstmuseets tillbyggnad

 • 2.2.1 Remittering av förslag till riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation

 • 2.2.2 Redovisning av uppdrag att skyndsamt utreda ett förbud för anlöp i Göteborgs hamn för fartyg från och till ryska hamnar via Göteborgs hamn, ryskägda fartyg samt fartyg som seglar under rysk flagg

 • 2.2.3 Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 3974-22 avseende laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut om att upphäva partnerstadsrelationen med Sankt Petersburg

 • 2.2.4 Rapport från utvärderingen av organisationsförändring förskola och grundskola

 • 2.2.5 Redovisning av uppdrag att säkerställa systematik för fortlöpande och kontinuerlig uppföljning av HVB-hem

 • 2.2.6 Redovisning av uppdrag utifrån InRiktas utvärdering av införandet av LOV inom hemtjänst

 • 2.2.7 Redovisning av uppdrag att utreda möjliga lösningar för fortsatt bete för korna i Välens naturreservat

 • 2.2.8 Undertecknande av European Circular Cities Declaration

 • 2.2.9 Hemställan från miljö- och klimatnämnden om att stadens politiska representanter i Göta älvs vattenråd, Säveåns vattenråd samt Mölndalsåns vattenråd från 2023 ska utses av miljö- och klimatnämnden

 • 2.2.10 Samverkansavtal om folkhälsoinsatser mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och kommunstyrelsen Göteborgs Stad 2023-2025

 • 2.2.11 Beredning av yrkande från D och S angående extern granskning av kommunstyrelsens, stadsledningskontorets och stadens direktörers roll i Göteborgs Stads tystnadskultur

 • 2.2.12 Samråd kring Tolkförmedling Västs förslag till budget och verksamhetsplan 2023-2025

 • 2.2.13 Yttrande till förvaltningsrätten med anledning av beslut om reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund - nu fråga om fullmakt

 • 2.2.14 Hemställan från grundskolenämnden till kommunstyrelsen om att nämnden avlastas kostnader kopplade till skolornas säkerhets- och trygghetsarbete

 • 2.2.15 Remittering av förslag om att ändra i lokal ordningsföreskrift 17 § med inriktningen att genomgång för kopplade hundar på gång- och cykelvägar över Askimsbadet och Näsetbadet tillåts året om

 • 2.2.16 Yrkande från V och MP angående priserna i kollektivtrafiken

 • 2.2.17 Yrkande från V och MP om en översyn av det fria kulturlivets villkor i Göteborg

 • 2.2.18 Val av ledamot i Göteborgs Stads HBTQ-råd rådet i stället för Eva Jansson (M)

 • 2.2.19 Yrkande från D angående uppdrag att föra dialog med Trafikverket om åtgärder för att minska vägtrafikbullret från Riksväg 40 i Delsjöområdet

 • 3.1 Motion av Jenny Broman (V) och Daniel Bernmar (V) om att införa en mellanstadiemodell för fritidsverksamhet i Göteborgs Stad

 • 3.2 Motion av Jenny Broman (V) och Jesper Berglund (V) om att ta fram förslag på hur grundskolan och gymnasieskolan kan erbjuda avgiftsfri frukost på alla skolor

 • 3.3 Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att anpassa avgifter för parkering och parkeringstillstånd och revidera Göteborgs Stads parkeringspolicy i syfte att minska klimatpåverkan

 • 3.4 Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att stärka Elevhälsan för att upptäcka våld mot barn och unga

 • 3.5 Motion av Bettan Andersson (V) och Erik Norén (V) om att öka möjligheterna för barn som lever i ekonomisk utsatthet att delta i föreningslivet

 • 3.6 Motion av Hannah Klang (V) om att ta fram förslag på hur villkoren för familjehem kan förbättras

 • 4.1 Remiss från Finansdepartementet - En effektivare upphandlingstillsyn

 • 6.3 Lista över delegationsbeslut - Stadsledningskontoret

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar