Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2020 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2019 till 2017 respektive handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunstyrelsen 2022‑06‑01

 • Datum 2022-06-01
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Information - Information från Trafikverket avseende Västlänken

 • Information - Redovisning av nämnders och bolags pågående arbete med att fler unga mellan 10 och 12 år ska ha enkel tillgång till fritidsaktiviteter i anslutning till skoldagen

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 1.1 Kommunstyrelsens yttrande efter stadsrevisionens granskningar av kommunstyrelsen 2021

 • 2.1.1 Samlingsärende inom uppföljning juni 2022 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt några rapporter

 • 2.1.2 Hemställan från socialnämnd Centrum om förändring i reglementet gällande ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

 • 2.1.3 Redovisning av uppdrag om hur äldreombudsmannens arbete och iakttagelser kontinuerligt kan delges kommunstyrelsen samt äldre vård och omsorgsnämnden

 • 2.1.4 Revidering av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar

 • 2.1.5 Reglementen för nya nämnder i stadens organisation för stadsutveckling

 • 2.1.6 Uppdrag till Göteborgs Stads nämnder och styrelser med anledning av massflyktsdirektivet och komplettering i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande

 • 2.1.7 Redovisning av uppdrag gällande fördjupad analys av kommunala näringsverksamheter med momspliktiga intäkter

 • 2.1.8 Yrkande från MP och V angående socialt förebyggande brobyggare

 • 2.1.9 Yrkande från S och D angående Göteborgs krisberedskap i ett nytt säkerhetspolitiskt läge

 • 2.1.10 Yrkande från D angående kostnader för Göteborgs Stad när projekt Västlänken försenas

 • 2.1.11 Yrkande från S om att låta Liseberg återuppta en historisk tradition

 • 2.1.12 Yrkande från D angående information om familjeplanering till kvinnor i utsatta områden

 • 2.1.13 Reviderat yrkande från D och S om att bevara och utveckla Slottskogsobservatoriet

 • 2.1.14 Yrkande från MP och V angående Konstepidemin

 • 2.1.15 Yrkande från MP och V angående kartläggning av PFAS risker för exponering och spridning

 • 2.1.16 Yrkande från D angående förtydligande av de satsningar i samband med Delårsrapport mars 2022 som ska ses som långsiktiga

 • 2.1.17 Yrkande från D angående förtydligande av Framtidens arbete med ombildningar

 • 2.1.18 Yrkande från SD angående anslutning av externa aktörer till stadens parkeringsledningssystem

 • 2.1.19 Yrkande från SD angående grundskolenämnden och bristerna i skolornas säkerhets- och trygghetsarbete

 • 2.1.20 Yrkande från S och MP om att införa Gårdstensmodellens arbetssätt i Bostadsbolaget

 • 2.1.21 Yrkande från D angående att förbjuda spelreklam på stadens reklamplatser

 • 2.1.22 Yrkande från MP och V angående inrättande av Regnbågshus

 • 2.2.1 Hemställan från grundskolenämnden till kommunstyrelsen om att nämnden avlastas kostnader kopplade till skolornas säkerhets- och trygghetsarbete

 • 2.2.2 Hemställan från trafiknämnden om bemyndigande att förhandla om avtal gällande tillköp av avgiftsfri färjetrafik i Göta älv

 • 2.2.3 Komplettering gällande ansökan om ändring av föreskrifter avseende stiftelsen Hilda Henriques fond

 • 2.2.4 Val av två ledamöter i Göteborgs Stads HBTQ-råd i stället för Danial Moeeni Taghavi (-) och Andreas Hernbo (-) som avsagt sig

 • 2.2.5 Remittering av förslag om att ändra i lokal ordningsföreskrift 17 § med inriktningen att genomgång för kopplade hundar på gång- och cykelvägar över Askimsbadet och Näsetbadet tillåts året om

 • 2.2.6 Samlad redovisning av uppdrag för att motverka tystnadskultur och remittering av handlingsplan

 • 2.2.7 Yrkande från SD angående påverkan på Göteborg om sanktioner införs mot eller från Kina

 • 2.2.8 Yrkande från SD om att införa temporärt stopp för asyl- och anhöriginvandring, med undantag för ukrainska flyktingar under massflyktsdirektivet

 • 2.2.9 Yrkande från V och MP angående priserna i kollektivtrafiken

 • 2.2.10 Yrkande från V och MP om att Göteborgs stad ska motverka att ansluta LNG-terminalen till stamnätet för import av fossilgas

 • 2.2.11 Reviderat yrkande från S och D angående lägesbild om trygghetssituationen i Rannebergen

 • 2.2.12 Yrkande från S och D angående ersättning för sommarpersonal

 • 2.2.13 Yrkande från V och MP om en översyn av det fria kulturlivets villkor i Göteborg

 • 2.2.14 Yrkande från V och MP angående bemanningssituation en under sommaren

 • 2.2.15 Yrkande från M, L, C, S, V, MP särskilt yttrande KD angående fördjupad lägesbild av Västlänken

 • 2.2.16 Yrkande från D angående dialog mellan Trafikverket och kommunstyrelsen om projekt Västlänkens problem

 • 3.1 Motion av Bettan Andersson (V) och Erik Norén (V) om att öka möjligheterna för barn som lever i ekonomisk utsatthet att delta i föreningslivet

 • 3.2 Motion av Hannah Klang (V) om att ta fram förslag på hur villkoren för familjehem kan förbättras

 • 3.3 Motion av Frida Tånghag (V) och Sara Carlsson Hägglund (V) om fler HVB-hem i kommunal regi

 • 4.1 Remiss från riksdagens socialutskott - Promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU – Utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga om ändring i LVU

 • 4.2 Remiss från Justitiedepartementet - Viktigt meddelande till allmänheten - en översyn av VMA-systemet (Ds 2022:1)

 • 4.3 Remiss från Socialdepartementet - Slutbetänkande Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga (SOU 2022:6)

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar