Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2020 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2019 till 2017 respektive handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunstyrelsen 2022‑05‑18

 • Datum 2022-05-18
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Handlingar

 • Information - Information från miljöförvaltningen om klimatomställningsfunktionen

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2.1.1 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

 • 2.1.2 Tolkförmedling Väst årsredovisning och revisionsberättelse för 2021

 • 2.1.3 Hemställan från fastighetsnämnden om bemyndigande att omförhandla del av genomförandeavtal för Götaleden

 • 2.1.4 Reglementen för nya nämnder i stadens organisation för stadsutveckling

 • 2.1.5 Överlämnande av allmänna handlingar och arkiv i ny organisation för stadsutveckling

 • 2.1.6 Uppdrag till Göteborgs Stads nämnder och styrelser med anledning av massflyktsdirektivet och komplettering i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande

 • 2.1.7 Redovisning av uppdrag gällande fördjupad analys av kommunala näringsverksamheter med momspliktiga intäkter

 • 2.1.8 Hemställan från fastighetsnämnden om bemyndigande att sälja marken som arrendeupplåts till Stora Varholmens havsbadskoloni

 • 2.1.9 Yrkande från MP och V angående socialt förebyggande brobyggare

 • 2.1.10 Yrkande från V och MP om att rädda Café Fluss i Frihamnen

 • 2.1.11 Delårsrapport mars 2022

 • 2.1.12 Ny taxa för frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård

 • 2.1.13 Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022-2026

 • 2.1.14 Yrkande från V och MP om gratis mensskydd i skolan

 • 2.1.15 Yrkande från V och MP om verktyg för skolor för att stärka lärare och elever i att agera mot rasism

 • 2.1.16 Yrkande från SD om möjligheter att stoppa bygget av en eller flera stationer inom projektet Västlänken

 • 2.1.17 Yrkande från V och MP angående import av rysk fossilgas till Göteborg

 • 2.1.18 Yrkande från S och D angående Göteborgs krisberedskap i ett nytt säkerhetspolitiskt läge

 • 2.1.19 Reviderat yrkande från S och D om att bevara den svenska modellen och förhindra utnyttjande av massflyktingar på Göteborgs arbetsmarknad

 • 2.1.20 Reviderat yrkande från D, M, L, C, S särskilt yttrande KD angående parkeringsplatser vid fritidsanläggningar och naturområden

 • 2.1.21 Yrkande från D angående kostnader för Göteborgs Stad när projekt Västlänken försenas

 • 2.1.22 Yrkande från S om att låta Liseberg återuppta en historisk tradition

 • 2.1.23 Yrkande från D angående information om familjeplanering till kvinnor i utsatta områden

 • 2.1.24 Yrkande från D om att bevara och utveckla Slottskogsobservatoriet

 • 2.2.1 Samlad redovisning av uppdrag för att motverka tystnadskultur och remittering av handlingsplan

 • 2.2.2 Yrkande från SD angående påverkan på Göteborg om sanktioner införs mot eller från Kina

 • 2.2.3 Reviderat yrkande från MP och V angående uppföljning av effekterna av omorganisationen från stadsdelsnämnder till facknämnder med fokus på organisatoriska mellanrum som leder till att människor inte får det stöd de har rätt till

 • 2.2.4 Yrkande från SD om att införa temporärt stopp för asyl- och anhöriginvandring, med undantag för ukrainska flyktingar under massflyktsdirektivet

 • 2.2.5 Yrkande från V och MP angående priserna i kollektivtrafiken

 • 2.2.6 Yrkande från V och MP om att Göteborgs stad ska motverka att ansluta LNG-terminalen till stamnätet för import av fossilgas

 • 2.2.7 Yrkande från S angående lägesbild om trygghetssituationen i Rannebergen

 • 3.1 Motion av Agneta Kjaerbeck (SD) och Rasmus Ragnarsson (SD) om en lägre maxgräns på uppdrag för frivilliga överförmyndare och ställföreträdare samt certifiering av gode män

 • 3.2 Motion av Frida Tånghag (V) och Sara Carlsson Hägglund (V) om fler HVB-hem i kommunal regi

 • 4.1 Remiss från Kulturdepartementet - Slutbetänkande Rätt mottagare- Granskning och integritet (SOU 2021:99)

 • 4.2 Remiss från Justitiedepartementet - En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2)

 • 6.4 Lista över delegationsbeslut - Stadsledningskontoret

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar