Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2020 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2019 till 2017 respektive handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunstyrelsen 2022‑05‑04

 • Datum 2022-05-04
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Information - Uppföljning kvarstående frågor avseende desinformation i socialtjänsten

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2.1.1 Delårsrapport mars 2022

 • 2.1.2 Hemställan från Göteborg och Co AB om utökat kommunbidrag avseende EM i fotboll för damer 2025

 • 2.1.3 Redovisning av 2021 års ägardialoger för regionala bolag

 • 2.1.4 Utdelning ur stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond 2022

 • 2.1.5 Utdelning ur stiftelsen Renströmska fonden

 • 2.1.6 Utdelning ur stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond

 • 2.1.7 Yrkande från V och MP om gratis mensskydd i skolan

 • 2.1.8 Yrkande från V och MP om verktyg för skolor för att stärka lärare och elever i att agera mot rasism

 • 2.1.9 Yrkande från SD om möjligheter att stoppa bygget av en eller flera stationer inom projektet Västlänken

 • 2.1.10 Yrkande från V och MP angående import av rysk fossilgas till Göteborg

 • 2.1.11 Yrkande från S och D angående Göteborgs krisberedskap i ett nytt säkerhetspolitiskt läge

 • 2.1.12 Ny taxa för frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård

 • 2.1.13 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för anhörigstöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående

 • 2.1.14 Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022–2026

 • 2.1.15 Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2021

 • 2.1.16 Upphävande av Göteborgs Stads riktlinje för alkoholservering samt försäljning av folköl med undantag av serveringstider

 • 2.1.17 Överenskommelse för förbättrade hållbara förbindelser mellan Öckerö och Göteborg bortom 2040

 • 2.1.18 Göteborgs Stads riktlinje för arbetet med att förebygga avhysningar

 • 2.1.19 Antagande av ny översiktsplan för Göteborg inklusive geografiska inriktningar för Innerstaden och för Högsbo-Frölunda

 • 2.1.19 Yrkande från SD angående Antagande av ny översiktsplan för Göteborg inklusive geografiska inriktningar för Innerstaden och för Högsbo-Frölunda

 • 2.1.20 Redovisning av uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg

 • 2.1.21 Yrkande från S angående inga besparingar för funktionsnedsatta barn och deras anhöriga

 • 2.1.22 Yrkande från D angående att politiker ska ha möjlighet att direkt kontakta tjänstemän för att få information

 • 2.1.23 Reviderat yrkande från V, MP och S angående att slopa konsertavgiften på Liseberg

 • 2.1.24 Yrkande från S om att bevara den svenska modellen och förhindra utnyttjande av massflyktingar på Göteborgs arbetsmarknad

 • 2.1.25 Yrkande från D angående parkeringsplatser vid fritidsanläggningar och naturområden

 • 2.2.1 Remittering av förslag till Göteborgs Stads riktlinje för samnyttjan och samlokalisering

 • 2.2.2 Yrkande från SD angående påverkan på Göteborg om sanktioner införs mot eller från Kina

 • 2.2.3 Yrkande från MP och V angående uppföljning av effekterna av omorganisationen från stadsdelsnämnder till facknämnder med fokus på organisatoriska mellanrum som leder till att människor inte får det stöd de har rätt till

 • 2.2.4 Yrkande från SD om att införa temporärt stopp för asyl- och anhöriginvandring, med undantag för ukrainska flyktingar under massflyktsdirektivet

 • 2.2.5 Samlad redovisning av uppdrag för att motverka tystnadskultur och remittering av handlingsplan

 • 2.2.6 Bokslutsberedning avseende 2021

 • 2.2.7 Yttrande över Länsstyrelsens prövning av antagande av detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelarna Johanneberg och Krokslätt. Nu fråga om fullmakt

 • 3.1 Motion av Agneta Kjaerbeck (SD) och Rasmus Ragnarsson (SD) om en lägre maxgräns på uppdrag för frivilliga överförmyndare och ställföreträdare samt certifiering av gode män

 • 3.2 Motion av Frida Tånghag (V) och Sara Carlsson Hägglund (V) om fler HVB-hem i kommunal regi

 • 5.1 Redovisning av uppdrag om Göteborgsförslag [9463] gällande sommaraktivitetskort till ungdomar

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar