Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2020 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2019 till 2017 respektive handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunstyrelsen 2022‑04‑27

 • Datum 2022-04-27
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Information - Information med anledning av den pågående situationen i Ukraina

 • Information - Redovisning av ärende avseende tystnadskultur

 • Upprop och anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2.1.1 Taxa för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt miljöbalken

 • 2.1.2 Ny taxa för frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård

 • 2.1.3 Redovisning av uppdrag gällande kulturnämndens möjligheter att överta ansvar för konst i kommunens verksamhetslokaler

 • 2.1.4 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för anhörigstöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående

 • 2.1.5 Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022–2026

 • 2.1.6 Revidering av bolagsordning för Göteborgs Stads Parkerings AB

 • 2.1.7 Hemställan från Göteborgs Hamn AB om fusion av Platzer Syd Fastighets AB

 • 2.1.8 Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2021

 • 2.1.9 Upphävande av Göteborgs Stads riktlinje för alkoholservering samt försäljning av folköl med undantag av serveringstider

 • 2.1.10 Överenskommelse för förbättrade hållbara förbindelser mellan Öckerö och Göteborg bortom 2040

 • 2.1.11 Kompletterande uppföljning december 2021

 • 2.1.12 Redovisning av uppdrag att ta fram en ny uppdaterad rapport om HBTQ-personers livsvillkor

 • 2.1.13 Antagande av detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan inom stadsdelarna Heden och Lorensberg

 • 2.1.14 Göteborgs Stads riktlinje för arbetet med att förebygga avhysningar

 • 2.1.15 Antagande av ny översiktsplan för Göteborg inklusive geografiska inriktningar för Innerstaden och för Högsbo-Frölunda

 • 2.1.15 Yrkande från SD angående Antagande av ny översiktsplan för Göteborg inklusive geografiska inriktningar för Innerstaden och för Högsbo-Frölunda

 • 2.1.16 Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022-2025

 • 2.1.17 Redovisning av uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg

 • 2.1.18 Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd

 • 2.1.19 Yrkande från S angående inga besparingar för funktionsnedsatta barn och deras anhöriga

 • 2.1.20 Yrkande från V och MP om bostad som rättighet och att förändra socialtjänstens arbete med hemlöshet

 • 2.1.21 Redovisning av uppdrag att ta fram en barnrättsplan

 • 2.1.22 Yrkande från MP och V om att avbryta pågående planarbete för fler skjutbanor i Delsjöområdet

 • 2.1.23 Yrkande från D angående att politiker ska ha möjlighet att direkt kontakta tjänstemän för att få information

 • 2.1.24 Yrkande från V och MP angående att slopa konsertavgiften på Liseberg

 • 2.1.25 Yrkande från S om att bevara den svenska modellen och förhindra utnyttjande av massflyktingar på Göteborgs arbetsmarknad

 • 2.1.26 Yrkande från D angående parkeringsplatser vid fritidsanläggningar och naturområden

 • 2.2.1 Samlad redovisning av uppdrag för att motverka tystnadskultur och remittering av handlingsplan

 • 2.2.2 Rekommendation om belopp för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun för 2022

 • 2.2.3 Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning

 • 2.2.4 Bokslutsberedning avseende 2021

 • 2.2.5 Redovisning av uppdrag gällande de kompensatoriska åtgärderna i rutinen för nödbistånd till boende

 • 2.2.6 Redovisning av uppdrag om socialtjänstens insatser i hedersrelaterade ärenden och samverkan med kvinnojourer samt placering i SiS-hem

 • 2.2.7 Redovisning av uppdrag att utreda insatser som används i socialtjänstens och skolans arbete med unga som befinner sig i eller riskerar att dras in i gängkriminella sammanhang

 • 2.2.8 Yrkande från V, MP och S angående åtgärder för minskad trängsel för resenärer i kollektivtrafiken

 • 2.2.9 Yrkande från D angående hantering av utökat uppdrag för Nämnden för demokrati och medborgarservice

 • 2.2.10 Val av ersättare i Göteborgs Stads råd funktionshinderfrågor istället för Sophia Nilsson (MP) som valts till ledamot

 • 3.1 Motion av Frida Tånghag (V) och Sara Carlsson Hägglund (V) om fler HVB-hem i kommunal regi

 • 4.1 Remiss från Socialdepartementet - Från delar till helhet - En reform för samordnande, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)

 • 4.2 Remiss från Justitiedepartementet - Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1)

 • 4.3 Remisser från Trafikverket samt avsiktsförklaring om samverkan för ny järnväg Göteborg – Borås

 • 4.4 Trafikverket - Järnvägsplan Brunnsbo Station, underrättelse om granskning av plan

 • 5.1 Göteborgsförslag [9463] för beslut - Sommaraktivitetskort till ungdomar

 • 6.4 Lista över delegationsbeslut - Stadsledningskontoret

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar