Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2020 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2019 till 2017 respektive handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunstyrelsen 2022‑04‑06

 • Datum 2022-04-06
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Information - Granskning av Göteborgs Stads nämnder och styrelser samt räkenskaper och bokslut 2021

 • Information - Information med anledning av den pågående situationen i Ukraina

 • Upprop och anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2.1.1 Göteborgs Stads årsredovisning för 2021

 • 2.1.2 Kompletterande uppföljning december 2021

 • 2.1.3 Redovisning av uppdrag att ta fram en ny uppdaterad rapport om HBTQ-personers livsvillkor

 • 2.1.4 Antagande av detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan inom stadsdelarna Heden och Lorensberg

 • 2.1.5 Hemställan från fastighetsnämnden om bemyndigande att sälja marken som arrendeupplåts till Stora Varholmens havsbadskoloni

 • 2.1.6 Göteborgs Stads riktlinje för nödvattenförsörjning

 • 2.1.7 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL18

 • 2.1.8 Göteborgs Stads riktlinje för arbetet med att förebygga avhysningar

 • 2.1.9 Antagande av ny översiktsplan för Göteborg inklusive geografiska inriktningar för Innerstaden och för Högsbo-Frölunda

 • 2.1.10 Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för att samordna planerande styrande dokument inom den strategiska stadsplaneringen

 • 2.1.11 Göteborgs Stads energiplan 2022-2030

 • 2.1.12 Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022-2025

 • 2.1.13 Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler

 • 2.1.14 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling

 • 2.1.15 Redovisning av uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg

 • 2.1.16 Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd

 • 2.1.17 Reviderat reglemente för Göteborgs Stads nämnd för arbetsmarknad och vuxenutbildning

 • 2.1.18 Redovisning av uppdrag att utreda lärdomar av det omställningsarbete och de digitaliserade arbetssätt som har skett med anledning av pandemin

 • 2.1.19 Uppdrag till trafiknämnden och Göteborgs Stads Parkering AB angående bättre laddmöjligheter för elbilar under kvälls- och nattetid

 • 2.1.20 Redovisning av uppdrag att utvärdera parkerings- och trafiksituationen på Saltholmen/Långedrag

 • 2.1.21 Redovisning av idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad

 • 2.1.22 Utredning av ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet

 • 2.1.23 Yrkande från S angående att bevara Göteborgs levande gator och stråk

 • 2.1.24 Yrkande från D angående information till Göteborgs Stads alla anställda med anledning av tystnadskulturen

 • 2.1.25 Yrkande från MP och V angående satsningar på fritidsgårdar och annan fritidsverksamhet

 • 2.1.26 Yrkande från V och MP om att riva upp beslutet att begränsa EBO

 • 2.1.27 Yrkande från S angående inga besparingar för funktionsnedsatta barn och deras anhöriga

 • 2.1.28 Tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolagsstyrelser

 • 2.1.29 Yrkande från V och MP om bostad som rättighet och att förändra socialtjänstens arbete med hemlöshet

 • 2.1.30 Redovisning av uppdrag att ta fram en barnrättsplan

 • 2.1.31 Yrkande från MP och V om att avbryta pågående planarbete för fler skjutbanor i Delsjöområdet

 • 2.2.1 Bokslutsberedning avseende 2021

 • 2.2.2 Redovisning av uppdrag gällande de kompensatoriska åtgärderna i rutinen för nödbistånd till boende

 • 2.2.3 Redovisning av uppdrag om socialtjänstens insatser i hedersrelaterade ärenden och samverkan med kvinnojourer samt placering i SiS-hem

 • 2.2.4 Remittering av rapport gällande utredning om hur staden kan organisera skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskolan så att den inkluderar fritidshem

 • 2.2.5 Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2022

 • 2.2.6 Val av ledamot i Göteborgs Stads Sverigefinska råd i stället för Ella Turta (-) som avsagt sig. Emma Isoherranen (-) har föreslagits till ny ledamot

 • 2.2.7 Redovisning av uppdrag att ta fram gemensamt underlag för fortsatt genomförande av arbetsrehabiliteringens hemvist

 • 2.2.8 Redovisning av uppdrag att utreda insatser som används i socialtjänstens och skolans arbete med unga som befinner sig i eller riskerar att dras in i gängkriminella sammanhang

 • 2.2.9 Redovisning av uppdrag och analys gällande varför det finns osakliga löneskillnader inom arbetsvärderingsverktyget BAS

 • 2.2.10 Reviderat yrkande från MP och V om att avsluta import av ryskt fossilbränsle via Göteborgs hamn

 • 2.2.11 Val av ersättare i Göteborgs Stads funktionshinderråd i stället för Jenny Broman (V)

 • 2.2.12 Reviderat yrkande från V, MP och S angående åtgärder för minskad trängsel för resenärer i kollektivtrafiken

 • 2.2.13 Yrkande från D angående hantering av utökat uppdrag för Nämnden för demokrati och medborgarservice

 • 3.1 Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att erbjuda klimatekonomisk rådgivning för invånare, föreningar och företag i Göteborg

 • 4.1 Remiss från Justitiedepartementet - Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021:85)

 • 4.2 Remiss från Försvarsdepartementet - Slutbetänkande - Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering SOU 2021:103

 • 4.3 Remiss från VästKom - Samverkansavtal digitala hjälpmedel

 • 4.4 Göteborgsregionens kommunalförbunds samrådsunderlag inför rambudget 2023

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar