Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2020 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2019 till 2017 respektive handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunstyrelsen 2022‑03‑23

 • Datum 2022-03-23
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Information - Information med anledning av den pågående situationen i Ukraina

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2.1.1 Antagande av detaljplan för polishus vid Exportgatan inom stadsdelen Backa

 • 2.1.2 Antagande av ny översiktsplan för Göteborg inklusive geografiska inriktningar för Innerstaden och för Högsbo-Frölunda

 • 2.1.3 Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för att samordna planerande styrande dokument inom den strategiska stadsplaneringen

 • 2.1.4 Miljö- och klimatnämndens taxa för verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna samt angränsande regelverk

 • 2.1.5 Reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund

 • 2.1.6 Göteborgs Stads energiplan 2022-2030

 • 2.1.7 Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022-2025

 • 2.1.8 Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler

 • 2.1.9 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling

 • 2.1.10 Redovisning av uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg

 • 2.1.11 Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd

 • 2.1.12 Reviderat reglemente för Göteborgs Stads nämnd för arbetsmarknad och vuxenutbildning

 • 2.1.13 Redovisning av uppdrag att utreda lärdomar av det omställningsarbete och de digitaliserade arbetssätt som har skett med anledning av pandemin

 • 2.1.14 Hantering av specialdestinerade statsbidrag som kan betraktas som generella

 • 2.1.15 Uppdrag till trafiknämnden och Göteborgs Stads Parkering AB angående bättre laddmöjligheter för elbilar under kvälls- och nattetid

 • 2.1.16 Samlingsärende inom uppföljning mars 2022 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till kretslopp och vattennämnden samt fastighetsnämnden samt återrapportering av program och planer

 • 2.1.17 Redovisning av uppdrag att ge en samlad bild av det våldspreventiva arbetet i staden

 • 2.1.18 Redovisning av uppdrag om att stödja idéburna verksamheter inom delningsekonomin att kunna söka bidrag

 • 2.1.19 Redovisning av uppdrag att utvärdera parkerings- och trafiksituationen på Saltholmen/Långedrag

 • 2.1.20 Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 2025

 • 2.1.21 Redovisning av uppdrag om utvecklad ekonomistyrning avseende hyressättning av stadens verksamhetslokaler

 • 2.1.22 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning till följd av ny intäktsrekommendation

 • 2.1.23 Redovisning av idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad

 • 2.1.24 Utredning av ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet

 • 2.1.25 Yrkande från V och MP angående utökade lovsatsningar för barn och ungas psykiska hälsa

 • 2.1.26 Yrkande från V och MP angående att bevilja extra ledsagning i samband med allmänna val

 • 2.1.27 Yrkande från S angående att bevara Göteborgs levande gator och stråk

 • 2.1.28 Yrkande från D angående information till Göteborgs Stads alla anställda med anledning av tystnadskulturen

 • 2.1.29 Yrkande från MP och V angående satsningar på fritidsgårdar och annan fritidsverksamhet

 • 2.1.30 Yrkande från V och MP om att riva upp beslutet att begränsa EBO

 • 2.1.31 Yrkande från S angående inga besparingar för funktionsnedsatta barn och deras anhöriga

 • 2.2.1 Redovisning av uppdrag att ta fram gemensamt underlag för fortsatt genomförande av arbetsrehabiliteringens hemvist

 • 2.2.2 Redovisning av uppdrag att utreda insatser som används i socialtjänstens och skolans arbete med unga som befinner sig i eller riskerar att dras in i gängkriminella sammanhang

 • 2.2.3 Redovisning av uppdrag och analys gällande varför det finns osakliga löneskillnader inom arbetsvärderingsverktyget BAS

 • 2.2.4 Redovisning av uppdrag om att utreda förutsättningarna för deltagande i ”Plusstäder”

 • 2.2.5 Redovisning av uppdrag om finansieringsmodell och möjlig placering av ett Västsvenskt Industrihistoriskt Center

 • 2.2.6 Fastighetsnämndens delredovisning av uppdraget för redovisning av planer som ekonomiskt väger upp det prognosticerade underskottet i Skeppsbroplanen

 • 2.2.7 Yrkande från D angående principiella klargöranden och ställningstaganden för transporter över vatten till Göteborgs södra skärgård

 • 2.2.8 Yrkande från D och S angående extern granskning av kommunstyrelsens, stadsledningskontorets och stadens direktörers roll i Göteborgs Stads tystnadskultur

 • 2.2.9 Yrkande från V om att häva partnerstadsrelation med Shanghai

 • 2.2.10 Yrkande från V och MP angående hemställan till socialnämnden Centrum om fördelning av bidrag till studieförbunden

 • 2.2.11 Yrkande från V och MP angående utredning av socialtjänstens insatser till barn och unga

 • 2.2.12 Yrkande från MP och V om att avsluta import av rysk fossilbränsle via Göteborgs hamn

 • 3.1 Motion av Bosse Parbring (MP), Gertud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att avsluta flygfrämjande satsningar och verka för fler tågförbindelser till och från Göteborg

 • 3.2 Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att erbjuda klimatekonomisk rådgivning för invånare, föreningar och företag i Göteborg

 • 3.3 Motion av Gertrud Ingelman (V), Ulf Carlsson (MP) och Stina Svensson (FI) om att Göteborgs Stad ska ställa sig bakom Fossil Fuels Non-Proliferation Treaty, globalt fossilnedrustningsavtal

 • 4.1 Remiss från Infrastrukturdepartementet - Delrapport Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter och Trafikverkets slutrapport Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter (I2021/02082)

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar