Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2020 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2019 till 2017 respektive handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunstyrelsen 2022‑03‑09

 • Datum 2022-03-09
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Information - Information med anledning av den pågående situationen i Ukraina samt stadens arbete med civilt försvar

 • Upprop och anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2.1.1 Samlingsärende inom uppföljning mars 2022 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till kretslopp och vattennämnden samt fastighetsnämnden samt återrapportering av program och planer

 • 2.1.2 Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats

 • 2.1.3 Redovisning av uppdrag att ge en samlad bild av det våldspreventiva arbetet i staden

 • 2.1.4 Verksamhetsområde 2022 Göteborgs Stads allmänna vattentjänster

 • 2.1.5 Hemställan från socialnämnd Nordost angående förbud mot alkoholförtäring i Angeredsparken och revidering av lokala ordningsföreskrifter för Göteborgs kommun

 • 2.1.6 Redovisning av uppdrag om att stödja idéburna verksamheter inom delningsekonomin att kunna söka bidrag

 • 2.1.7 Redovisning av uppdrag att utvärdera parkerings- och trafiksituationen på Saltholmen/Långedrag

 • 2.1.8 Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 2025

 • 2.1.9 Fastighetsnämndens delredovisning och rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden

 • 2.1.10 Redovisning av uppdrag om utvecklad ekonomistyrning avseende hyressättning av stadens verksamhetslokaler

 • 2.1.11 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning till följd av ny intäktsrekommendation

 • 2.1.12 Redovisning av uppdrag om hur medborgarpaneler kan användas för att föra dialog i för staden viktiga frågor tillsammans med Min Stad

 • 2.1.13 Redovisning av idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad

 • 2.1.14 Utredning av ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet

 • 2.1.15 Yrkande från V och MP angående utökade lovsatsningar för barn och ungas psykiska hälsa

 • 2.1.16 Yrkande från S angående att stoppa slöseri inom ramen för kommunfullmäktiges ombildningsuppdrag

 • 2.1.17 Yrkande från V och MP om åtgärder för att öka tilliten till socialtjänsten

 • 2.1.18 Yrkande från D angående mötesplatser med aktiviteter för äldre och äldresamordnare i Södra Skärgården

 • 2.1.19 Yrkande från SD angående av byggnadsnämnden nyligen beslutade nya regler gällande uteserveringar med uppbyggda golv och marklutning

 • 2.1.20 Reviderat yrkande från S, M, L, C, D, V, MP särskilt yttrande KD angående kontanter som betalningsmetod i stadens verksamheter

 • 2.1.21 Yrkande från V och MP angående att bevilja extra ledsagning i samband med allmänna val

 • 2.1.22 Yrkande från V angående uppdrag till AB Framtiden om att trygga Göteborgs bostadsförsörjning

 • 2.1.23 Yrkande från V och MP om att avbryta uppdraget att neka försörjningsstöd om inte giltigt hyreskontrakt kan uppvisas

 • 2.1.24 Yrkande från V och MP angående halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken

 • 2.1.25 Yrkande från S angående att bevara Göteborgs levande gator och stråk

 • 2.2.1 Redovisning av uppdrag om finansieringsmodell och möjlig placering av ett Västsvenskt Industrihistoriskt Center

 • 2.2.2 Samarbetsavtal för Electricity 2022–2025

 • 2.2.3 Utseende av auktoriserad revisor och dennes suppleant i Stiftelsen för Göteborgs Studentbostäder

 • 2.2.4 Fastighetsnämndens delredovisning av uppdraget för redovisning av planer som ekonomiskt väger upp det prognosticerade underskottet i Skeppsbroplanen

 • 2.2.5 Redovisning av uppdrag att utreda om hur stadens synpunktshantering kan förbättras och om funktionshindersombudsmannen kan vara ett stöd på en strategisk nivå

 • 2.2.6 Val av ledamot i Göteborgs Stads pensionärsråd i stället för Ingvar Andersson (MP) som avsagt sig fr o m 2022-03-31

 • 2.2.7 Val av representant i Ö-dialogen i stället för Ingvar Andersson (MP) som avsagt sig uppdraget fr o m 2022-03-31

 • 2.2.8 Yrkande från S angående samverkanslokal för trygghetsarbetet i centrala stan

 • 2.2.9 Yrkande från D angående principiella klargöranden och ställningstaganden för transporter över vatten till Göteborgs södra skärgård

 • 2.2.10 Reviderat yrkande från D och S angående extern granskning av kommunstyrelsens, stadsledningskontorets och stadens direktörers roll i Göteborgs Stads tystnadskultur

 • 2.2.11 Yrkande från S, D, M, L, C, V, MP särskilt yttrande KD om att upphäva partnerstadsrelationen med Sankt Petersburg i solidaritet med det ukrainska folket

 • 2.2.12 Yrkande från V om att häva partnerstadsrelation med Shanghai

 • 2.2.13 Yrkande från V och MP om att avsluta Göteborgs Stads kopplingar till Ryssland

 • 2.2.14 Yrkande från V och MP angående hemställan till socialnämnden Centrum om fördelning av bidrag till studieförbunden

 • 2.2.15 Yrkande från V och MP angående utredning av socialtjänstens insatser till barn och unga

 • 2.2.16 Yrkande från MP och V om att öka takten i att klimatanpassa Göteborg

 • 3.1 Motion av Gertrud Ingelman (V), Ulf Carlsson (MP) och Stina Svensson (FI) om att Göteborgs Stad ska ställa sig bakom Fossil Fuels Non-Proliferation Treaty, globalt fossilnedrustningsavtal

 • 3.2 Motion av Stina Sewén (FI) och Stina Svensson (FI) om en medborgarjury för klimatet

 • 4.1 Remiss från Kulturdepartementet - Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft, återstart för kulturen (SOU 2021:77)

 • 4.2 Remiss från Näringsdepartementet - Betänkandet En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81)

 • 6.4 Lista över delegationsbeslut - Stadsledningskontoret

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar