Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2020 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2019 till 2017 respektive handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunstyrelsen 2022‑02‑23

 • Datum 2022-02-23
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Information - Fortsatt arbetet med avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

 • Upprop och anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2.1.1 Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 2025

 • 2.1.2 Fastighetsnämndens delredovisning och rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden

 • 2.1.3 Redovisning av uppdrag om utvecklad ekonomistyrning avseende hyressättning av stadens verksamhetslokaler

 • 2.1.4 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning till följd av ny intäktsrekommendation

 • 2.1.5 Överlämnande av allmänna handlingar i samband med revidering av regler för kommungemensamma interna tjänster avseende tjänsteområde utbildning

 • 2.1.6 Redovisning av uppdrag om hur medborgarpaneler kan användas för att föra dialog i för staden viktiga frågor tillsammans med Min Stad

 • 2.1.7 Investeringsbeslut avseende utbyggnad av tekniskt vatten

 • 2.1.8 Redovisning av uppdrag att ta fram en barnrättsplan

 • 2.1.9 Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för samordning av program och planer inom folkhälsa, jämlikhet och mänskliga rättigheter

 • 2.1.10 Redovisning av idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad

 • 2.1.11 Förutsättningar och förslag för hur Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas

 • 2.1.12 Utredning av ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet

 • 2.1.13 Yrkande från V och MP angående utökade lovsatsningar för barn och ungas psykiska hälsa

 • 2.1.14 Yrkande från V och MP angående parkeringsanläggning Masthugget Östs framtid

 • 2.1.15 Yrkande från S angående att stoppa slöseri inom ramen för kommunfullmäktiges ombildningsuppdrag

 • 2.1.16 Yrkande från V och MP om åtgärder för att öka tilliten till socialtjänsten

 • 2.1.17 Yrkande från D angående mötesplatser med aktiviteter för äldre och äldresamordnare i Södra Skärgården

 • 2.1.18 Yrkande från SD angående av byggnadsnämnden nyligen beslutade nya regler gällande uteserveringar med uppbyggda golv och marklutning

 • 2.1.19 Yrkande från MP och S angående bildande av Biskopsbostäder

 • 2.1.20 Yrkande från S angående kontanter som betalningsmetod i stadens verksamheter

 • 2.2.1 Fastighetsnämndens delredovisning av uppdraget för redovisning av planer som ekonomiskt väger upp det prognosticerade underskottet i Skeppsbroplanen

 • 2.2.2 Utvärdering av politisk arbetsgrupp för fossilfritt Göteborg

 • 2.2.3 Redovisning av uppdrag att utreda om hur stadens synpunktshantering kan förbättras och om funktionshindersombudsmannen kan vara ett stöd på en strategisk nivå

 • 2.2.4 Val av ombud till årsstämma i Göteborgs Stadshus AB 2022

 • 2.2.5 Information om förändringar i säkerhetsskyddslagen samt information om ny säkerhetsskyddsförordning

 • 2.2.6 Val av ledamot i Göteborgs Stads Sverigefinska råd i stället för Jessica Preiman (-). Tiia Tupamäki (-) har nominerats

 • 2.2.7 Val av ledamot i Göteborgs Stads pensionärsråd i stället för Ingvar Andersson (MP) som avsagt sig fr o m 2022-03-31

 • 2.2.8 Val av representant i Ö-dialogen i stället för Ingvar Andersson (MP) som avsagt sig uppdraget fr o m 2022-03-31

 • 2.2.9 Yrkande från V och MP angående effekterna av slopat krav på ekologiskt kött i stadens upphandlingar

 • 2.2.10 Yrkande från S angående att förelägga vårdnadshavare med vite vid skolfrånvaro

 • 2.2.11 Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor istället för Anna-Klara Behlin (V)

 • 2.2.12 Yrkande från S angående samverkanslokal för trygghetsarbetet i centrala stan

 • 3.1 Motion av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) om fler solcellsparker

 • 3.2 Motion av Stina Sewén (FI) och Stina Svensson (FI) om en medborgarjury för klimatet

 • 3.3 Motion av Urban Junevik (V) om information, tillgänglighet och faciliteter vid naturreservaten

 • 4.1 Remiss från Justitiedepartementet - Granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87)

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar