Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2020 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2019 till 2017 respektive handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunstyrelsen 2022‑02‑09

 • Datum 2022-02-09
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Information - Säkerhetsläget och stadens arbete

 • Information - Preliminärt ekonomiskt resultat för 2021

 • Upprop och anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 1.1 Årsrapport 2021 för kommunstyrelsen

 • 2.1.1 Antagande av detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelarna Johanneberg och Krokslätt

 • 2.1.2 Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet

 • 2.1.3 Redovisning av uppdrag att ta fram en barnrättsplan

 • 2.1.4 Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för samordning av program och planer inom folkhälsa, jämlikhet och mänskliga rättigheter

 • 2.1.5 Begäran om bemyndigande av marköverföring mellan kretslopp och vattennämnden och fastighetsnämnden

 • 2.1.6 Redovisning av idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad

 • 2.1.7 Tilläggsavtal till förfrågningsunderlag enligt LOV avseende daglig verksamhet enligt LSS

 • 2.1.8 Förutsättningar och förslag för hur Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas

 • 2.1.9 Redovisning av uppdrag att beakta utredningen gällande överföring av lokaler från förvaltning till bolag i utredningen av en ny organisation för stadsutveckling

 • 2.1.10 Hemställan från Liseberg AB om avyttring av stug- och campingverksamhet

 • 2.1.11 Utredning av ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet

 • 2.1.12 Yrkande från MP och V angående stödåtgärder för restauranger och butiker

 • 2.1.13 Yrkande från V och MP angående utökade lovsatsningar för barn och ungas psykiska hälsa

 • 2.1.14 Yrkande från V och MP angående parkeringsanläggning Masthugget Östs framtid

 • 2.2.1 Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 14038-21 avseende laglighetsprövning av fullmäktiges beslut om uppdrag till Förvaltnings AB Framtiden om ombildning av hyresrätter

 • 2.2.2 Statusrapport gällande plan för avveckling av Rosenlundsverket

 • 2.2.3 Val av ledamot i Göteborgs Stads pensionärsråd i stället för Ingvar Andersson (MP) som avsagt sig fr o m 2022-03-31

 • 2.2.4 Val av representant i Ö-dialogen i stället för Ingvar Andersson (MP) som avsagt sig uppdraget fr o m 2022-03-31

 • 2.2.5 Yrkande M, L, C, S, D särskilt yrkande KD angående ökade incitament för samlokalisering och redovisning av driftkostnader

 • 2.2.6 Former för återrapportering från beredningar, referensgrupper, råd och styrgrupper till kommunstyrelsen

 • 2.2.7 Yrkande från V om att hemställa till Skolinspektionen att granska friskolors klädkoder

 • 2.2.8 Yrkande från D om att skydda Göteborgs välfärd och sjukvården i Västra Götaland och Halland från Trafikverkets kostnadsöverdrag i bygget av Västlänken

 • 2.2.9 Yrkande från SD angående kompensation för vårdpersonal som går in och tar extra pass under hårt ansatt period

 • 2.2.10 Yrkande från V och MP angående effekterna av slopat krav på ekologiskt kött i stadens upphandlingar

 • 2.2.11 Yrkande från S angående att förelägga vårdnadshavare med vite vid skolfrånvaro

 • 3.1 Motion av Erik Norén (V) och Jenny Broman (V) om att all missbruksrådgivning i Göteborgs Stad ska vara kostnadsfri

 • 3.2 Motion av Urban Junevik (V) om information, tillgänglighet och faciliteter vid naturreservaten

 • 3.3 Motion av Jenny Broman (V), Frida Tånghag (V), Sara Carlsson Hägglund (V) och Johan Zandin (V) om att anta en nollvision mot våld i nära relation

 • 3.4 Motion av Karin Pleijel (MP) och Bosse Parbring (MP) om mobila dialogteam

 • 3.5 Motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) om placering av nya skolor för att främja blandade elevgrupper

 • 3.6 Motion av Jonas Attenius (S), Robert Hammarstrand (S) och Amalia Rud Pedersen (S) om långsiktigt hållbara villkor för mottagandet av anvisade nyanlända

 • 4.1 Remiss från Miljödepartementet - Promemorian En förbättrad förpackningsinsamling, nya roller för kommuner och producenter

 • 4.2 Remiss från Socialdepartementet - Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78)

 • 6.3 Lista över delegationsbeslut - Stadsledningskontoret

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar