Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2020 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2019 till 2017 respektive handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunstyrelsen 2022‑01‑26

 • Datum 2022-01-26
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Information - Utredning om ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet

 • Upprop och anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2.1.1 Göteborgs Stads policy för den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling (reviderad miljöpolicy för Göteborgs Stad)

 • 2.1.2 Förutsättningar och förslag för hur Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas

 • 2.1.3 Redovisning av uppdrag att beakta utredningen gällande överföring av lokaler från förvaltning till bolag i utredningen av en ny organisation för stadsutveckling

 • 2.1.4 Hemställan från Liseberg AB om avyttring av stug- och campingverksamhet

 • 2.1.5 Utredning av ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet

 • 2.1.6 Fördjupad uppföljning inom kommunal hälso- och sjukvård

 • 2.1.7 Tomträttsavgift för Emily Wijks stiftelse

 • 2.1.8 Reviderat yrkande från V och MP om att säkra fritidsklubben Diamantens framtid

 • 2.1.9 Redovisning av uppdrag till Göteborgs Hamn AB att utreda förvärv av kajlägen

 • 2.1.10 Redovisning av uppdrag till Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice gällande central medborgarbudget i Göteborgs Stad

 • 2.1.11 Redovisning av uppdrag att samordna arbetet mot svartkontrakt och att sprida arbetet över staden

 • 2.1.12 Yrkande från M, L, C, D särskilt yttrande KD angående bättre laddmöjligheter för elbilar

 • 2.1.13 Yrkande från V och MP angående om att införa en mellanstadiemodell för fritidsverksamhet i Göteborg

 • 2.1.14 Yrkande från S om att motverka oegentligheter och ombildningskonsulter

 • 2.1.15 Yrkande från MP och V angående stödåtgärder för restauranger och butiker

 • 2.1.16 Yrkande från V och MP angående utökade lovsatsningar för barn och ungas psykiska hälsa

 • 2.2.1 Former för återrapportering från beredningar, referensgrupper, råd och styrgrupper till kommunstyrelsen

 • 2.2.2 Reviderat yrkande från S, M, L, C, D särskilt yttrande KD angående hyresmodellen för verksamhetslokaler

 • 2.2.3 Reviderat yrkande från MP, V, S, D, M, L, C särskilt yttrande KD angående utredning gällande placering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld

 • 2.2.4 Yrkande från V och MP angående ekonomiskt bistånd till personer med verkställighetsstopp som fått avslag enligt LMA

 • 2.2.5 Yrkande från V och MP om att kartlägga fattigdomen i Göteborg

 • 2.2.6 Yrkande från D angående avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

 • 2.2.7 Redovisning av uppdrag att modellera skillnaden i driftskostnad för olika storlekar på skola och förskola

 • 2.2.8 Redovisning av uppdrag att utreda möjligheten att effektivisera kostnader och öka intäkter i investeringsprojekt i centrala lägen

 • 2.2.9 Redovisning av uppdrag att utreda möjligheten att konvertera befintliga lokaler mellan olika funktioner, beroende på hur behoven skiftar över tid

 • 2.2.10 Redovisning av uppdrag att i samverkan med personalberedningen och berörda nämnder och bolag ta fram ett beslutsunderlag för att avskaffa eller minimera p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden

 • 2.2.11 Reviderat yrkande från S, MP och V angående förbättrad snöröjning

 • 2.2.12 Yrkande från MP och V angående utredning gällande gravida kvinnors situation som anställda i Göteborgs Stad under pandemin

 • 2.2.13 Yrkande från V och MP angående fria resor i kollektivtrafiken för ökat valdeltagande

 • 2.2.14 Yrkande från V om att hemställa till Skolinspektionen att granska friskolors klädkoder

 • 2.2.15 Reviderat yrkande från D, M, L, C, MP, V, S särskilt yttrande KD angående betande djur i Välen

 • Se 2.2.15 - 2.2.16 Yrkande från D angående betande djur i Välen

 • 2.2.17 Yrkande från D om att skydda Göteborgs välfärd och sjukvården i Västra Götaland och Halland från Trafikverkets kostnadsöverdrag i bygget av Västlänken

 • 2.2.18 Yrkande från SD angående kompensation för vårdpersonal som går in och tar extra pass under hårt ansatt period

 • 3.1 Motion av Jenny Broman (V), Frida Tånghag (V), Sara Carlsson Hägglund (V) och Johan Zandin (V) om att anta en nollvision mot våld i nära relation

 • 3.2 Motion av Karin Pleijel (MP) och Bosse Parbring (MP) om mobila dialogteam

 • 3.3 Motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) om placering av nya skolor för att främja blandade elevgrupper

 • 3.4 Motion av Jonas Attenius (S), Robert Hammarstrand (S) och Amalia Rud Pedersen (S) om långsiktigt hållbara villkor för mottagandet av anvisade nyanlända

 • 3.5 Motion av Karin Pleijel (MP), Bosse Parbring (MP) och Martin Nilsson (MP) om upphandling av sociala företag och idéburna aktörer

 • 4.1 Remiss från Miljödepartementet - Naturvårdsverkets rapport Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 om bioavfall Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG i den svenska lagstiftningen

 • 4.2 Remiss från Socialdepartementet - Promemoria om nya könstillhörighetslagen

 • 4.3 Remiss från Trafikverket - Åtgärdsvalsstudie väg 155 Torslanda-Öckerö

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar