Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2017 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunstyrelsen 2021‑12‑01

 • Datum 2021-12-01
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Information - Information från funktionshinderombudsmannen

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2.1.1 Samlingsärende inom uppföljning december 2021 - återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till utbildningsnämnden, stadsledningskontoret, nämnden för funktionsstöd, kulturnämnden, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, trafiknämnden, förskolenämnden samt idrotts- och föreningsnämnden

 • 2.1.2 Göteborgs Stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan och nämnders lokalbehovsplaner

 • 2.1.3 Antagande av detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan inom stadsdelen Änggården i Göteborg

 • 2.1.4 Revidering av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar – tillägg till paragraf 8 gällande särskilda arvoden

 • 2.1.5 Möjlighet till deltagande på distans vid kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnders sammanträden i Göteborgs Stad

 • 2.1.6 Göteborgs Stads riktlinje för arbetet med att förebygga avhysningar

 • 2.1.7 Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022–2026

 • 2.1.8 Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd

 • 2.1.9 Genomförandebeslut Brunnsbo - Linnéplatsen via Lindholmen, etapp Brunnsbo ­ Hjalmar Brantingsplatsen

 • 2.1.10 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer

 • 2.1.11 Yrkande från SD om att kunna passera Askimsbadet på ett tryggt och ändamålsenligt sätt med kopplad hund

 • 2.1.12 Yrkande från D, M, L, C, S särskilt yttrande KD om att få passera Askimsbadet med kopplad hund året om

 • 2.1.13 Yrkande M, L, C, S, D särskilt yttrande KD angående struktur för verksamhetsnomineringar inför kommande budgetprocesser

 • 2.2.1 Redovisning av uppdrag om fördjupad analys av klimatnytta och samhällsekonomisk nytta samt kostnader för att installera solceller på fler av Göteborgs Stads tak och därmed minska klimatpåverkan

 • 2.2.2 Yrkande från D angående begränsning av kostnadsansvar för projekt inom Västsvenska Paketet

 • 2.2.3 Yrkande från S angående hyresmodellen för verksamhetslokaler

 • 2.2.4 Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2022

 • 2.2.5 Hemställan från park- och naturnämnden gällande investeringsnominering för Olof Palmes plats

 • 2.2.6 Rapportering av uppdrag avseende modell för att öka möjligheterna till prioritering av investeringsresurser utifrån hållbarhetsdimensionerna

 • 2.2.7 Redovisning av uppdrag om tystnadskultur inom Göteborgs Stads förvaltningar och bolag med särskild fördjupning inom det sociala området

 • 2.2.8 Fördjupad uppföljning inom bostadsförsörjning

 • 2.2.9 Yrkande från SD angående störande buller för vid Släktledsgatorna

 • 2.2.10 Yrkande från SD angående information från polisen beträffande utvecklingen i Tynnered

 • 3.1 Motion av Stina Svensson (FI) om att stärka, utveckla och utöka arbetet med våldsutsatta i nära relationer med traumatiska erfarenheter

 • 3.2 Motion av Karin Pleijel (MP), Bosse Parbring (MP) och Martin Nilsson (MP) om upphandling av sociala företag och idéburna aktörer

 • 4.1 Remisser från VästKom - Länsgemensam strategi för god och nära vård samt Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser

 • 4.2 Remiss från Trafikverket - Åtgärdsvalsstudie väg 155 Torslanda-Öckerö

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar