Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2017 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunstyrelsen 2021‑11‑10

 • Datum 2021-11-10
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Information - Återkoppling från Älvstranden Utveckling AB avseende uppdrag om genomförandestudie gällande utbyggnad av halvön

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2.1.1 Antagande av översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Västra Arendal och Torsviken inom stadsdelarna Arendal, Syrhåla och Torslanda

 • 2.1.2 Genomförandebeslut Brunnsbo - Linnéplatsen via Lindholmen, etapp Brunnsbo ­ Hjalmar Brantingsplatsen

 • 2.1.3 Aktieägaravtal, bolagsordningar och kapitalisering för Göteborgs Hamns joint venture-bolag, samt förslag till förändrat ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB

 • 2.1.4 Hemställan från Göteborgs Hamn AB om förslag till bolagsordning i Platzer Syd fastighets AB

 • 2.1.5 Övergång av Teckenspråksforum från nämnden för funktionsstöd till nämnden för konsument- och medborgarservice

 • 2.1.6 Utlån av arkivhandlingar ur allmänt arkiv, styrelsen för Robert Dicksons stiftelse

 • 2.1.7 Överlämnande och införlivande av handlingar från Upphandlingsbolaget till nämnden för inköp och upphandling

 • 2.1.8 Redovisning av Göteborg Energi AB:s uppdrag att beskriva energi- och effekteffektiviseringspotentialen

 • 2.1.9 Redovisning av uppdraget att uppdatera tidigare utredning av stadens nämndorganisation inom stadsutvecklingsområdet

 • 2.1.10 Kompletterande uppföljning augusti - återrapportering av uppdrag

 • 2.1.11 Redovisning av uppdrag gällande arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist

 • 2.1.12 Yrkande från V och MP om höjt försörjningsstöd över jullovet

 • 2.1.13 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer

 • 2.1.14 Yrkande från SD angående Socialnämnd Centrum upprättar ett IOP-avtal för avgiftning, abstinensbehandling och tillnyktringsenhet med Stadsmissionen

 • 2.1.15 Yrkande från MP, V, S och D om uppskalning av klimatneutralt byggande

 • 2.2.1 Redovisning av uppdrag att granska styrande dokument och riktlinjer med anledning av Justitieombudsmannens bedömning

 • 2.2.2 Fördjupad uppföljning inom bostadsförsörjning

 • 2.2.3 Val av ombud till bolagsstämma i Göteborgs Stadshus AB 2021

 • 2.2.4 Strategisk fördjupning HR- aktiva åtgärder och kränkande särbehandling

 • 2.2.5 Redovisning av uppdrag att ta fram förslag på hur bristen på skollokaler kan åtgärdas samt aktuellt planeringsläge för skollokaler inför läsåret 2022/23

 • 2.2.6 Redovisning av uppdrag att utreda möjligheter till ett totalt eller partiellt förbud av försäljning och/eller användning av fyrverkerier i Göteborg

 • 2.2.7 Redovisning av uppdrag att utreda möjligheter för fler husbåtsplatser i Göteborg

 • 2.2.8 Redovisning av uppdrag att ta fram förslag på hur staden kan underlätta så att fler anställda som vill cykla till och från jobbet med elcykel eller vanlig cykel kan göra det

 • 2.2.9 Yrkande från V, MP och S angående osakliga löneskillnader

 • 2.2.10 Yrkande från V och MP om långsiktiga boendelösningar för våldsutsatta

 • 2.2.11 Yrkande från SD angående störande buller för vid Släktledsgatorna

 • 3.1 Motion av Bosse Parbring (MP) och Emmali Jansson (MP) om att ta bort markparkeringarna längs vattnet på Kungstorget

 • 3.2 Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att införa en modell för differentierad hamnavgift för att premiera mindre miljöbelastande fritidsbåtar i kommunens hamnar

 • 3.3 Motion av Karin Pleijel (MP) och Elisabeth Undén (MP) om en tjänstekoncession för att tillvarata gamla cyklar

 • 3.4 Motion av Abdullahi Mohammed (MP) och Hanna Bernholdsson (MP) om utbildningsinsatser för att motverka kvinnlig könsstympning

 • 4.1 Remiss från Justitiedepartementet - Skärpta straff för brott i kriminella nätverk, (SOU 2021:68)

 • 4.2 Remiss från Räddningstjänsten Storgöteborg - Förslag till reviderat handlingsprogram för Räddningsstjänstförbundet Storgöteborg 2020-2023

 • 6.4 Lista över delegationsbeslut - stadsledningskontoret

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar