Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2020 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2019 till 2017 respektive handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunstyrelsen 2021‑10‑27

 • Datum 2021-10-27
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Information - Redovisning av uppdraget om tystnadskultur

 • Upprop och anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2.1.1 Göteborgs Stads föreskrifter för avfallshantering

 • 2.1.2 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer

 • 2.1.3 Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd

 • 2.1.4 Redovisning av Göteborg Energi AB:s uppdrag att beskriva energi- och effekteffektiviseringspotentialen

 • 2.1.5 Redovisning av uppdraget att uppdatera tidigare utredning av stadens nämndorganisation inom stadsutvecklingsområdet

 • 2.1.6 Förslag till budget 2022 och flerårsplaner

 • 2.1.6 Förslag till budget 2022 och flerårsplaner 2023-2024 från M, L, C och KD

 • 2.1.6 Förslag till budget 2022 och flerårsplaner 2023-2024 från S

 • 2.1.6 Förslag till budget 2022 och flerårsplaner 2023-2024 från D

 • 2.1.7 Delårsrapport augusti - Staden

 • 2.1.8 Kompletterande uppföljning augusti - återrapportering av uppdrag

 • 2.1.9 Göteborgs Stads avfallstaxa för 2022

 • 2.1.10 Göteborgs Stads vatten- och avloppstaxa för 2022

 • 2.1.11 Miljö- och klimatnämndens taxa för verksamhet enligt livsmedelslagen och angränsande regelverk

 • 2.1.12 Miljö- och klimatnämndens taxa för verksamhet enligt miljöbalken

 • 2.1.13 Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning

 • 2.1.14 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation

 • 2.1.15 Redovisning av uppdrag gällande arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist

 • 2.1.16 Äldreombudsmannens rapport för Göteborgs Stad 2021

 • 2.1.17 Redovisning av uppdrag att kartlägga kommunala verksamheter som konkurrerar med privat näringsliv

 • 2.1.18 Redovisning av uppdrag att ta fram en riktlinje i arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering

 • 2.1.19 Yrkande från V och MP angående åtgärder för minskade fossila utsläpp

 • 2.1.20 Yrkande från V och MP om höjt försörjningsstöd över jullovet

 • 2.2.1 Redovisning av uppdrag om tystnadskultur inom Göteborgs Stads förvaltningar och bolag med särskild fördjupning inom det sociala området

 • 2.2.2 Strategisk fördjupning HR- aktiva åtgärder och kränkande särbehandling

 • 2.2.3 Remittering av förslag till Göteborgs Stads strategi för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg

 • 2.2.4 Redovisning av uppdrag att ta fram förslag på hur bristen på skollokaler kan åtgärdas samt aktuellt planeringsläge för skollokaler inför läsåret 2022/23

 • 2.2.5 Hemställan från utbildningsnämnden om fastställande av riktlinje för arbete med särskilt begåvade barn och elever

 • 2.2.6 Redovisning av uppdrag att utreda möjligheter till ett totalt eller partiellt förbud av försäljning och/eller användning av fyrverkerier i Göteborg

 • 2.2.7 Redovisning av uppdrag att utreda möjligheter för fler husbåtsplatser i Göteborg

 • 2.2.8 Redovisning av uppdrag gällande förekomsten av tvångsgifte samt preventiva insatser

 • 2.2.9 Redovisning av uppdrag att ta fram förslag på hur staden kan underlätta så att fler anställda som vill cykla till och från jobbet med elcykel eller vanlig cykel kan göra det

 • 2.2.10 Struktur- och tidplan för budget och uppföljningsprocessen 2022

 • 2.2.11 Redovisning av uppdrag att utvärdera införandet av valfrihetssystemet LOV inom hemtjänsten

 • 2.2.12 Yrkande från D angående ökad effektivitet och transparens i det politiska arbetet

 • 2.2.13 Yrkande från V, MP och S angående osakliga löneskillnader

 • 2.2.14 Val av ersättare i Göteborgs Stads Pensionärsråd i stället för Marie Brynolfsson (V)

 • 2.2.15 Yrkande från V och MP om långsiktiga boendelösningar för våldsutsatta

 • 3.1 Motion av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S) om att starta programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön

 • 3.2 Motion av Gertrud Ingelman (V) och Johan Zandin (V) om Göteborg Energi AB:s möjligheter att energieffektivisera och bygga ut kapaciteten i elnätet

 • 3.3 Motion av Abdullahi Mohammed (MP) och Hanna Bernholdsson (MP) om utbildningsinsatser för att motverka kvinnlig könsstympning

 • 3.4 Motion av Mikael Wallgren (V) om att säkerställa kvaliteten i SFI-undervisningen i Göteborg

 • 4.1 Remiss från Miljödepartementet – En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21)

 • 4.2 Remiss från Utbildningsdepartementet - Promemorian Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

 • 4.3 Remiss från Justitiedepartementet - Kommuner mot brott (SOU 2021:49)

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar