Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2017 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunstyrelsen 2021‑06‑02

 • Datum 2021-06-02
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Information - Konsekvenserna av minskad verksamhet 12–18 månader

 • Upprop och anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 1.1 Kommunstyrelsens yttrande med anledning av lämnade rekommendationer efter stadsrevisionens granskning av kommunstyrelsens verksamhet och Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut verksamhetsåret 2020

 • 2.1.1 Redovisning av uppdrag om stadens rutiner vid nyanställning för att förhindra rekrytering av personer med konstaterad koppling till organiserad brottslighet eller våldsbejakande extremism

 • 2.1.2 Genomförandebeslut avseende stadens exploatering inom detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan

 • 2.1.3 Förlängning av beslut om tillfälliga möjligheter att delta i sammanträden på distans

 • 2.1.4 Årsredovisning och revisionsberättelse för Tolkförmedling Väst 2020

 • 2.1.5 Redovisning av idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad

 • 2.1.6 Samlingsärende inom uppföljning för staden maj 2021

 • 2.1.7 Val av alternativ för Lindholmsförbindelsen samt ny projektram för Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné

 • 2.1.7 Återremiss yrkande D - Val av alternativ för Lindholmsförbindelsen samt ny projektram för Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné

 • 2.1.7 a) Val av alternativ för Lindholmsförbindelsen samt ny projektram för Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné

 • 2.1.7 b) Val av alternativ för Lindholmsförbindelsen samt ny projektram för Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné

 • 2.1.7 c) Val av alternativ för Lindholmsförbindelsen samt ny projektram för Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné

 • 2.1.7 d) Val av alternativ för Lindholmsförbindelsen samt ny projektram för Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné

 • 2.1.7 e) Val av alternativ för Lindholmsförbindelsen samt ny projektram för Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné

 • 2.1.8 Inriktningsbeslut avseende ny gång- och cykelbro mellan Lindholmen - Centrum

 • 2.1.9 Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för att uppföra en temporär arena i Frihamnen

 • 2.1.10 Redovisning av uppdrag om att utreda överföring av lokaler från förvaltning till bolag

 • 2.1.11 Ny princip för hyressättning av stadens verksamhetslokaler

 • 2.1.12 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer

 • 2.1.13 Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice som nytt namn för nämnden för konsument- och medborgarservice

 • 2.1.14 Utdelning ur stiftelsen Renströmska fonden

 • 2.1.15 Fastighetsnämndens redovisning av budgetuppdrag 2020 - förslag till avyttring av ej strategiska fastigheter

 • 2.1.16 Inriktningsbeslut avseende upprustning av kanalmurar längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen

 • 2.1.17 Yrkande från D angående utredning av Operalänken

 • 2.1.18 Yrkande från V, MP och S angående Aktuell hållbarhets årliga miljöranking

 • 2.1.19 Yrkande från S angående hanteringen av markanvisningar i Fastighetsnämnden

 • 2.1.20 Yrkande från D angående Kultur möter Kultur

 • 2.1.21 Yrkande från SD angående återställande av däckgungor

 • 2.1.22 Yrkande från SD angående tjejer som ingår i Göteborgs kriminella gäng

 • 2.1.23 Yrkande från SD om att delta i sammanträden på distans även efter pandemin

 • 2.1.24 Yrkande från MP, V, S och D angående – samordning och synpunktshantering renhållning

 • 2.1.25 Yrkande från M, L, C, S, D, särskilt yttrande KD angående hemställan från trafiknämnden om avrop till medel för sommarlovskort för ungdomar som reser med färdtjänst sommaren 2021

 • 2.2.1 Yttrande i förvaltningsrättens mål nr 4619-21 avseende laglighetsprövning av fullmäktiges beslut om avgifter för upplåtelse av offentlig plats för reklamändamål på allmän platsmark

 • Protokollsutdrag - 2.2.1 Yttrande i förvaltningsrättens mål nr 4619-21 avseende laglighetsprövning av fullmäktiges beslut om avgifter för upplåtelse av offentlig plats för reklamändamål på allmän platsmark

 • 2.2.2 Inhyrning av nya kontorslokaler för delar av lokalnämndens verksamhet

 • 2.2.3 Val av ledamöter och ersättare i Göteborgs Stads sverigefinska råd

 • 2.2.4 Val av två suppleanter i Göteborgs Stads pensionärsråd

 • 2.2.5 Redovisning av uppdrag gällande fortsatt anställningstrygghet för begränsat antal medarbetare i stadens bolag

 • 2.2.6 Yrkande från D angående stopp för anvisande av medel från Västsvenska Paketet till nya projekt

 • 2.2.7 Yrkande från D om återstart av besöksnäringen

 • 2.2.8 Yrkande från D angående trygghetsåtgärder för Klippans kulturreservat

 • 2.2.9 Yrkande från D och S om att möjliggöra ett Västsvenskt Industrihistoriskt Center i Göteborg

 • 2.2.10 Val av ledamot i ideella föreningen Citysamverkan istället för Emmali Jansson (MP)

 • 3.1 Motion av Bettan Andersson (V) och Frida Tånghag (V) om orosanmälan till socialtjänsten vid sexköp

 • 3.2 Motion av Elisabeth Undén (MP), Martin Nilsson (MP) och Karin Pleijel (MP) om att plantera träd som en gåva

 • 3.3 Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att förstärka arbetet med att stödja och skydda anhöriga till personer i kriminalitet

 • 3.4 Motion av Marina Johansson (S) och Henrik Munck (D) om att strategiskt samordna och stärka bredd- och elitidrotten i Göteborg

 • 4.1 Remiss från Justitiedepartementet - Struktur för ökad motståndskraft

 • 4.2 Remiss från Trafikverket - Samråd 3 för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya stambanor

 • 4.3 Öppet samråd EU 09–2021 - Initiativ för hållbara produkter

Prenumerera