Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2017 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunstyrelsen 2017‑08‑23

 • Datum 2017-08-23
 • Tid 10:00 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • 2.1.1 Etablering av en interimistisk nämnd för förskolan och en interimistisk nämnd för grundskolan i Göteborgs Stad

 • 2.1.2 Valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänst - Förslag till förfrågningsunderlag samt följdändringar inför införandet (Återremitterat från kommunfullmäktige 2017-06-15, § 6)

 • 2.1.3 Göteborgs Stads plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende

 • 2.1.4 Uppdrag till byggnadsnämnden om att ta fram en ny översiktsplan för Göteborg

 • 2.1.5 Uppdrag till byggnadsnämnden att ta fram ett förslag på en fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg

 • 2.1.6 Uppdrag till byggnadsnämnden att ta fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden

 • 2.1.7 Antagande av detaljplan för bostäder vid Munspelsgatan inom stadsdelen Rud i Göteborg, en del av BoStad2021

 • 2.1.8 Antagande av detaljplan för kontor vid Ullevigatan inom stadsdelen Gårda

 • 2.1.9 Göteborgs Hamn AB:s fusion av dotterbolaget Göteborg Arendal 764:725 AB

 • 2.1.10 Göteborg Energi AB:s hemställan till kommunfullmäktige om investering ”Fjärrkyla Älvstaden”

 • 2.1.11 Delägarskap och förvärv av aktier i Inera AB

 • 2.1.12 Sammanträdestider 2018 för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott samt personalutskott

 • 2.1.13 Upplåtelse med arrende av del av fastigheten Sannegården 734:9 samt del av Rödjan 727:18 till Göteborg Energi AB

 • 2.1.14 Redovisning av uppdrag att initiera en översyn av Boplats Göteborg AB

 • 2.2.1 Redovisning av uppdrag att ta fram en lägesbild över brukarnas delaktighet och inflytande över verksamheten inom boende med särskild service

 • 2.2.2 Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för att i samarbete med Västra Götalandsregionen inrätta ett sjuk- och vårdhem

 • 2.2.3 Återrapportering och förslag till fortsatt inriktning för arbetet med att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen inom Göteborgs Stad

 • 2.2.4 HR-program för Göteborgs Stad, begäran om godkännande

 • 2.2.5 Genomförande av processägarskap för kommunfullmäktiges mål 2017 om att osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra

 • 2.2.6 Tillköp av linje 55 ElectriCity

 • 2.2.7 Förslag till ny kommungemensam intern tjänst - organisation för dataskyddsombud enligt EU:s dataskyddsförordning (Återremitterat från kommunstyrelsen 2017-06-14, § 488)

 • 2.2.8 Redovisning av uppdrag att skapa stadenövergripande handläggningsregler för hanteringen av begäran om utlämnande av allmän handling

 • 2.2.9 Delrapportering - Nästa steg för att ersätta Scandinavium samt ersättning för Lisebergshallen

 • 2.2.10 Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor i stället för Åsa Granbom- Jonsson (-) och Madelien Wollnik Larsson (-). Margareta Elmberg (-) och Dennis Bokedal (-) har föreslagits.

 • 2.2.11 Beslut om inriktning CELSIUS fas 2

 • 2.2.12 Remittering av förslag till reglemente för Göteborgs fastighetsnämnd

 • 2.2.13 Uppdrag Älvstaden

 • 2.2.14 Servicepolicy för Göteborgs Stad

 • 2.2.15 Yrkande från MP, S och V om kompletterande budget våren 2017

 • 2.2.16 Yrkande från Martin Wannholt angående en oberoende utredning av stadens ombildningar till bostadsrätt

 • 2.2.17 Yrkande från MP, S och V om tillsättande av vetenskapliga råd med uppgift att stödja utveckling inom förskola, grundskola och gymnasium

 • 2.2.18 Yrkande från S och MP angående planering för genomförandet av kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Göteborg

 • 2.2.19 Yrkande från S om kompletterande budget augusti 2017: Tillfälligt statligt kommunbidrag till insatser för asylsökande ensamkommande som fyller 18 år

 • 3:1 Motion av Maria Rydén (M) om fler platser i äldreomsorgen

 • 3.2 Motion av Ann Catrine Fogelgren (L) om ett pilotprojekt med högteknologiska toaletter

 • 3.3 Motion av David Lega (KD) och Kalle Bäck (KD) om att införa hemtagningsteam i hela Göteborgs Stad

 • 4.1 Remiss från Utbildningsdepartementet - Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)

 • 4.2 Remiss från Socialdepartementet - Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5)

 • 4.3 Remiss från Justitiedepartementet - Betänkandet Kvalificerad välfärdsbrottslighet - Förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

 • 4.4 Remiss från Finansdepartementet - Betänkandet Vissa frågor inom fastighets- och stämpleskatteområdet (SOU 2017:27)

 • 4.5 Remiss från Länsstyrelsen - Översyn och revidering av vissa riksintresseområden för friluftslivet i Västra Götalands län (500-10188-16)

 • 4.6 Remiss från Länsstyrelsen - Ansökningar om kameraövervakning, Göteborg Stads Parkering AB

 • 5.1 Göteborgsförslag [253] - Öka öppenheten och tillgängligheten av offentliga handlingar

 • 5.2 Göteborgsförslag [325] för beslut - Minska ofrivillig skolfrånvaro, så kallat hemmasittande

 • 5.3 Göteborgsförslag [323] för beslut - Samtalsmottagning för barn, förlängd elevhälsa

 • 5.4 Göteborgsförslag 100 - Kostnadsredovisning för temporära boenden

 • 5.5 Göteborgsförslag 190 - Tillsätt en kommission, Västlänken

 • 5.6 Göteborgsförslag 240 - Offentlig debatt om Västlänken - IRL

 • 5.7 Göteborgsförslag 248 - Öppen hearing om Västlänken och alternativen

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar