Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2017 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunstyrelsen 2017‑05‑31

 • Datum 2017-05-31
 • Tid 10:00 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • 2.1.1 S, MP och V förslag till budget 2018 och flerårsplaner 2019-2020

 • 2.1.3 Antagande av detaljplan för järnvägstunnel och bostäder vid Säterigatan inom stadsdelen Sannegården i Göteborg

 • 2.1.4 Antagande av detaljplan för järnvägstunnel under Krokängsparken, inom stadsdelarna Bräcke och Sannegården

 • 2.1.5 Antagande av detaljplan för bostäder m m väster om Litteraturgatan, etapp 1 inom stadsdelen Backa i Göteborg

 • 2.1.6 Göteborgs Stads Bostadsaktiebolags förvärv och avyttring av bolag inom ramen för fastighetsaffären i Biskopsgården

 • 2.1.7 Upplåtelse med arrende av del av fastigheten Sannegården 734:9 samt del av Rödjan 727:18 till Göteborg Energi AB

 • 2.1.8 Redovisning av uppdrag att initiera en översyn av Boplats Göteborg AB

 • 2.1.9 Hemställan från kulturnämnden att få genomföra om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet

 • 2.1.10 Göteborgs Stads Uppföljningsrapport 1 2017

 • 2.1.11 Valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänst - Förslag till förfrågningsunderlag samt följdändringar inför införandet

 • 2.1.12 Återrapportering och utvärdering av intraprenader som driftsform inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad

 • 2.1.13 Byggnadsnämndens taxa 2018

 • 2.1.14 Förslag till riktlinjer för grönytefaktorer i plan- och exploateringsprojekt i Göteborgs Stad

 • 2.2.1 Remittering av förslag till nytt reglemente för Göteborgs Stads kulturnämnd

 • 2.2.2 Remittering av förslag till reglemente för Göteborgs fastighetsnämnd

 • 2.2.3 Göteborgs Stads anslutning till International Water Associations, IWA:s principer för Water Wise Cities

 • 2.2.5 Hemställan till Regeringen om revidering av Göteborgsbilagan i Lag om trängselskatt - nya betalstationer i anslutning till Marieholmstunneln

 • 2.2.6 Kommunledningens svar avseende revisionsredogörelser 2016

 • 2.2.7 Uppdrag Älvstaden

 • 2.2.8 Yrkande från M, L och KD om att regeringen måste ingripa i hamnkonflikten

 • 2.2.9 Servicepolicy för Göteborgs Stad

 • 2.2.10 Redogörelse för och åtgärdsplan mot kostnader för tomma platser för ensamkommande flyktingbarn

 • 2.2.11 Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att utföra en översyn för att identifiera lämpliga offentliga platser där behov finns av kameraövervakning alternativt utökad kameraövervakning

 • 2.2.12 Yrkande från MP, S och V om tillsättande av vetenskapliga råd med uppgift att stödja utveckling inom förskola, grundskola och gymnasium

 • 2.2.13 Yrkande från SD om miljöteknisk markundersökning på Hult 36:1 samt Hult 37:1 innan fortsatt grundläggning får ske

 • 3.1 Motion av David Lega (KD) och Kalle Bäck (KD) om att införa hemtagningsteam i hela Göteborgs Stad

 • 3.2 Motion av Lars Hansson (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om att äldre ska få nylagad, näringsrik och god mat genom kommunala skolor med eget kök

 • 3.3 Motion av Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD) om olika åtgärder för att öka tryggheten i Göteborg

 • 3.4 Motion av Hampus Magnusson (M) och Axel Josefson (M) om att arbeta fram en strategi för fiskenäringen i Göteborg

 • 4.1 Remiss från Kulturdepartementet - Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)

 • 4.2 Remiss från Utbildningsdepartementet - Promemoria Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor (U2017/01031/S)

 • 4.3 Remiss från Socialdepartementet - Promemoria med förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106)

 • 4.4 Remiss från Socialdepartementet - Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd

 • 4.5 Remisser från Länsstyrelsen - Ansökningar från Trafikkontoret om kameraövervakning

 • 4.6 Remiss från Justitiedepartementet - Betänkande av brottsdatalag (SOU 2017:29)

 • 5.1 Göteborgsförslag 32 för beslut - Gårdaalternativet

 • 5.2 Göteborgsförslag 38 för beslut - Fri kollektivtrafik

 • 5.3 Göteborgsförslag 54 för beslut - Fyrverkeriförbud

 • 5.4 Göteborgsförslag 58 - Redogörelse över kostnad för tomma platser för ensamkommande

 • 5.5 Göteborgsförslag 100 - Kostnadsredovisning för temporära boenden

 • 5.6 Göteborgsförslag 190 - Tillsätt en kommission, Västlänken

 • 5.7 Göteborgsförslag 240 - Offentlig debatt om Västlänken – IRL

 • 5.8 Göteborgsförslag 248 - Öppen hearing om Västlänken och alternativen

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar