Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2020 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2019 till 2017 respektive handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunfullmäktige 2023‑01‑26

 • Datum 2023-01-26
 • Tid 16:00 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Bestämmande av tid för justering

 • Frågestund

 • Stadsrevisionens rapportsammandrag: Granskning av måluppfyllelse för elever med intellektuell funktionsnedsättning

 • Stadsrevisionens rapportsammandrag: Användning av verksamhetsfordon samt inköp av drivmedel

 • Handling 2023 nr 10 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val

 • Avsägelse av Björn Tidland (SD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

 • Avsägelse av Monica Djurner (V) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

 • Avsägelse av Klara Holmin (MP) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från och med den 27 januari 2023

 • Avsägelse av Oskar Andersson (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

 • Handling 2023 nr 2 Riksnorm ekonomiskt bistånd och riktmärken för boendekostnader för 2023

 • Yrkande från M, D, L och KD angående Riksnorm ekonomiskt bistånd och riktmärken för boendekostnader för 2023

 • Handling 2022 nr 257 Samlingsärende inom uppföljning november 2022 - återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt några rapporter

 • Handling 2022 nr 253 Bemyndigande till fastighetsnämnden att genomföra förvärv av fastigheten Gårda 744:557

 • Handling 2022 nr 251 Överföring av beslutade taxor och avgifter till nya nämnder inom stadsutveckling

 • Handling 2022 nr 252 Hantering av tidigare beslutade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till nya nämnder inom stadsutveckling

 • Handling 2022 nr 250 Uppdrag gällande styrande dokument inom stadsutvecklingsområdet

 • Handling 2022 nr 262 Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att inventera stadens projekt

 • Handling 2022 nr 259 Delrapportering i uppdraget att ta fram en klimatanpassningsplan – uppdrag till stadens nämnder och styrelser att analysera klimateffekternas konsekvenser och åtgärdsbehov för sin verksamhet

 • Handling 2022 nr 255 Delredovisning av uppdrag om att äldre i hemtjänst samt vård- och omsorgsboende inte vågar framföra brister i verksamheten

 • Handling 2022 nr 242 Målsättning för trygghetslägenheter perioden 2023–2026

 • Handling 2023 nr 3 Årlig översyn av styrande dokument 2022

 • Handling 2022 nr 256 Revidering av reglemente för arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

 • Handling 2023 nr 4 Göteborgs Stads riktlinje för beslutsnivåer vid investering i och inhyrning av samt inriktning för att äga eller hyra – kommunala verksamhetslokaler

 • Handling 2022 nr 261 Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd

 • Yrkande från S, V, MP och C angående Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd

 • Handling 2022 nr 243 Revidering av reglemente för Göteborgs Stads nämnd för Intraservice

 • Handling 2022 nr 267 Revidering av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar

 • Handling 2022 nr 258 Redovisning av uppdrag under 2022 gällande inrättandet av skyddat boende och jourverksamhet i hbtq-planen

 • Handling 2022 nr 241 Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag gällande utredning om införandet av en mer kostnadseffektiv myndighetsutövning

 • Handling 2022 nr 260 Redovisning av uppdrag att se över cykelförmånen i den del som avser hyra av cykel

 • Handling 2022 nr 254 Redovisning av uppdrag att utreda om Inköpscentralen kan användas som grossist vid krissituationer

 • Handling 2022 nr 269 Redovisning av uppdrag att identifiera lämpliga tomställda eller lågt nyttjade fastigheter som skulle kunna konverteras till studentbostäder

 • Handling 2022 nr 268 Fördelning av ansvar för kommunfullmäktiges budgetmål

 • Yrkande från S, V och MP angående Fördelning av ansvar för kommunfullmäktiges budgetmål

 • Yrkande från M, D, L och KD angående Fördelning av ansvar för kommunfullmäktiges budgetmål

 • Handling 2023 nr 5 Återrapportering gällande undersökning av framdrift i arbetet med uppdrag om att avskaffa p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden

 • Handling 2022 nr 204 Motion av Rasmus Ragnarsson (SD) om att utreda allmänhetens frågestund i anslutning till kommunfullmäktige

 • Handling 2022 nr 220 Motion av Johan Zandin (V) och Gertrud Ingelman (V) om att minska Göteborgs engagemang i banker som stödjer fossil verksamhet

 • Handling 2022 nr 245 Motion av Johan Zandin (V), Jenny Broman (V) och Gertrud Ingelman (V) om att utreda försäljning av överbliven mat i Göteborgs Stads verksamheter

 • Handling 2022 nr 244 Motion av Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) om att Göteborg ska bli Årets studentstad 2026

 • Handling 2022 nr 244 Komplettering - remissvar från Chalmers beträffande motion av Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) om att Göteborg ska bli Årets studentstad 2026

 • Handling 2023 nr 6 Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att inrätta ett kemikaliecentrum

 • Avsägelse av Rebecka Rapp (SD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

 • Val av ersättare i förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg i stället för Rebecka Rapp (SD)

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.