Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2020 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2019 till 2017 respektive handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunfullmäktige 2022‑06‑16

 • Datum 2022-06-16
 • Tid 16:00 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Bestämmande av tid för justering

 • Handling 2022 nr 115 Upphävande av Göteborgs Stads riktlinje för alkoholservering samt försäljning av folköl med undantag av serveringstider

 • Yrkande från D, M, L, C och KD angående upphävande av Göteborgs Stads riktlinje för alkoholservering samt försäljning av folköl med undantag av serveringstider

 • Val av ersättare i förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund i stället för Joakim Hagberg (S)

 • Handling 2022 nr 127 Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022–2026

 • Tilläggs yrkande från S, D, M, L, C och KD angående Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022–2026

 • Handling 2022 nr 140 Reglementen för nya nämnder i stadens organisation för stadsutveckling

 • Handling 2022 nr 136 Uppdrag till Göteborgs Stads nämnder och styrelser med anledning av massflyktsdirektivet och komplettering i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande

 • Handling 2022 nr 133 Hemställan från socialnämnd Centrum om förändring i reglementet gällande ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

 • Handling 2022 nr 135 Revidering av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar

 • Handling 2022 nr 142 Ändring av 17 § i lokal ordningsföreskrift beträffande hundförbudszoner

 • Handling 2022 nr 134 Redovisning av uppdrag om hur äldreombudsmannens arbete och iakttagelser kontinuerligt kan delges kommunstyrelsen samt äldre vård och omsorgsnämnden

 • Handling 2022 nr 138 Uppdrag till kommunstyrelsen om att utreda ett långsiktigt huvudmannaskap och finansiering inom Göteborgs Stad för Slottskogsobservatoriet

 • Ärendet utgår

 • Handling 2022 nr 36 Motion av Jonas Attenius (S), Robert Hammarstrand (S) och Amalia Rud Pedersen (S) om långsiktigt hållbara villkor för mottagandet av anvisade nyanlända

 • Handling 2022 nr 42 Motion av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) om fler solcellsparker

 • Handling 2022 nr 43 Motion av Urban Junevik (V) om information, tillgänglighet och faciliteter vid naturreservaten

 • Handling 2022 nr 53 Motion av Stina Sewén (FI) och Stina Svensson (FI) om en medborgarjury för klimatet

 • Handling 2022 nr 64 Motion av Bosse Parbring (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att avsluta flygfrämjande satsningar och verka för fler tågförbindelser till och från Göteborg

 • Handling 2022 nr 65 Motion av Gertrud Ingelman (V), Ulf Carlsson (MP) och Stina Svensson (FI) om att Göteborgs Stad ska ställa sig bakom Fossil Fuels Non-Proliferation Treaty, globalt fossilnedrustningsavtal

 • Handling 2022 nr 87 Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att erbjuda klimatekonomisk rådgivning för invånare, föreningar och företag i Göteborg

 • Handling 2022 nr 129 Motion av Agneta Kjaerbeck (SD) och Rasmus Ragnarsson (SD) om en lägre maxgräns på uppdrag för frivilliga överförmyndare och ställföreträdare samt certifiering av gode män

 • Handling 2022 nr 139 Motion av Frida Tånghag (V) och Sara Carlsson Hägglund (V) om fler HVB-hem i kommunal regi

 • Handling 2021 nr 219 Interpellation av Stina Sewén (FI) till kommunstyrelsens ordförande angående avancerad sjukvård i hemmet

 • Handling 2022 nr 44 Interpellation av Marina Johansson (S) till kommunstyrelsens ordförande angående den ekonomiska situationen i nämnden för funktionsstöd

 • Handling 2022 nr 92 Interpellation av Daniel Bernmar (V) till kommunstyrelsens ordförande om hot kopplat till ombildningar av hyresrätter

 • Handling 2022 nr 93 Interpellation av Daniel Bernmar (V) till socialnämnd Centrums ordförande om fördelning av bidrag till studieförbunden

 • Handling 2022 nr 131 Interpellation av Bettan Andersson (V) till grundskolenämndens ordförande om situationen för unga hbtqi-personer i grundskolan

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar