Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2017 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunfullmäktige 2021‑10‑28

 • Datum 2021-10-28
 • Tid 16:00 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Bestämmande av tid för justering

 • Val av ersättare i förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund i stället för José Arévalo (V)

 • Handling 2021 nr 165 Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden

 • Yrkande SD Handling 2021 nr 165 Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden

 • Yrkande S Handling 2021 nr 165 Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden

 • Handling 2021 nr 163 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för individuellt ekonomiskt stöd

 • Yrkande från SD angående Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för individuellt ekonomiskt stöd

 • Handling 2021 nr 161 Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2021 - 2030

 • Handling 2021 nr 131 Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för att uppföra en temporär arena i Frihamnen

 • Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD angående Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för att uppföra en temporär arena i Frihamnen

 • Handling 2021 nr 138 Redovisning av uppdrag gällande fortsatt anställningstrygghet för begränsat antal medarbetare i stadens bolag

 • Handling 2021 nr 143 Redovisning av uppdrag om hur avhopparverksamheten kan stärkas

 • Handling 2021 nr 166 Redovisning av uppdrag om hur målet i hbtq-planen gällande inrättandet av ett regnbågshus ska kunna verkställas senast under 2022 samt förslag om ansvarig nämnd

 • Handling 2021 nr 156 Redovisning av uppdrag om hur målen i hbtq-planen gällande inrättandet av ett skyddat boende och jourverksamhet för våldsutsatta ska kunna verkställas senast under 2022

 • Handling 2021 nr 144 Redovisning av uppdrag om stadens rutiner vid nyanställning för att förhindra rekrytering av personer med konstaterad koppling till organiserad brottslighet eller våldsbejakande extremism

 • Handling 2021 nr 171 Redovisning av uppdrag att ta fram ett stadsövergripande servicelöfte och servicemål

 • Handling 2021 nr 162 Redovisning av uppdrag att ta fram en 24-timmarsgaranti mot klotter

 • Handling 2021 nr 160 Redovisning av projektet civilt försvar

 • Handling 2021 nr 179 Justering av Göteborgs Stads taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar

 • Handling 2021 nr 181 Genomförandebeslut och objektsgenomförandeavtal Citybuss Backastråket

 • Handling 2021 nr 196 Hemställan från Higab AB om investering i om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum

 • Tilläggsyrkande från SD angående Hemställan från Higab AB om investering i om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum

 • Tilläggsyrkande från D angående Hemställan från Higab AB om investering i om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum

 • Handling 2021 nr 197 Kulturnämndens inhyrning av utökad lokalyta för Göteborgs konstmuseum

 • Tilläggsyrkande från SD angående Kulturnämndens inhyrning av utökad lokalyta för Göteborgs konstmuseum

 • Handling 2021 nr 180 Redovisning av uppdrag att följa upp och utvärdera enprocentregeln

 • Handling 2021 nr 193 Fusion av Göteborgs Stads Upphandlings AB och Göteborgs Stadshus AB

 • Handling 2021 nr 194 Hemställan från Försäkrings AB Göta Lejon om reviderad bolagsordning

 • Handling 2021 nr 195 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Boplats Göteborg AB

 • Handling 2021 nr 191 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för finansverksamheten

 • Handling 2021 nr 192 Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

 • Handling 2021 nr 182 Uppdrag till byggnadsnämnden att översiktligt utreda förutsättningarna för att stärka underlaget för serviceverksamhet i Rannebergen

 • Handling 2021 nr 151 Motion av Abdullahi Mohammed (MP) och Karin Pleijel (MP) om att Göteborgs Stad ska arbeta enligt modellen "Sluta skjut"

 • Handling 2021 nr 184 Motion av Karin Pleijel (MP) och Emmali Jansson (MP) om att utveckla Göteborg till en 15 minuters stad

 • Handling 2021 nr 185 Motion av Emmali Jansson (MP) och Karin Pleijel (MP) om utemiljöer och trädgårdar till äldreboenden samt bostäder med särskild service

 • Handling 2021 nr 198 Motion av Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) om att främja icke-vinstdriven skola och förskola

 • Handling 2021 nr 199 Motion av Stina Svensson (FI) om att införa en central medborgarbudget

 • Handling 2021 nr 200 Motion av Elisabeth Undén (MP), Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) angående en grundskola med teknikinriktning

 • Handling 2021 nr 202 Motion av Gertrud Ingelman (V) och Johan Zandin (V) om pilotprojekt för mobilitet som ska minska kostnaderna för bostadsbyggande samt miljö- och klimatpåverkan

 • Handling 2021 nr 203 Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att anlägga en demensby

 • Handling 2021 nr 204 Motion av Daniel Bernmar (V) om att bygga fler allaktivitetshus

 • Handling 2021 nr 205 Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att inrätta ett lokalt granskningsråd för klimat

 • Handling 2021 nr 178 Interpellation av Gertrud Ingelman (V) till kommunstyrelsens ordförande angående den senaste klimatrapporten från FN-organet IPCC

 • Handling 2021 nr 219 Interpellation av Stina Sewén (FI) till kommunstyrelsens ordförande angående avancerad sjukvård i hemmet

 • Anmälan av länsstyrelsens beslut att utse Aftab Soltani (V) till ny ersättare i kommunfullmäktige i stället för Christian Forsman (V)

 • Anmälan av länsstyrelsens beslut att utse Mia Sundkvist (V) till ny ersättare i kommunfullmäktige i stället för José Arévalo (V)

 • Avsägelse av Aftab Soltani (V) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar