Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2017 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunfullmäktige 2021‑10‑14

 • Datum 2021-10-14
 • Tid 16:00 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Bestämmande av tid för justering

 • Anmälan av länsstyrelsens beslut att utse Christian Forsman (V) till ny ersättare i kommunfullmäktige i stället för Gustav Landström (V)

 • Handling 2021 nr 189 Revidering av valdistrikt och fastställande av valkretsar inför de allmänna valen 2022

 • Val av ersättare i förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund i stället för Jennifer Cardell (S)

 • Val av ledamot i förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg i stället för Johanna Eliasson (V)

 • Handling 2021 nr 141 Trafiknämndens nya handläggningsavgifter för starttillstånd

 • Handling 2021 nr 159 Utdelning ur stiftelsen Charles Felix Lindbergs donationsfond

 • Handling 2021 nr 130 Årsredovisning och revisionsberättelse för Tolkförmedling Väst 2020

 • Handling 2021 nr 164 Kompletterande uppföljning december 2020

 • Handling 2021 nr 149 Samlingsärende inom uppföljning för staden maj 2021

 • Handling 2021 nr 132 Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice som nytt namn för nämnden för konsument- och medborgarservice

 • Handling 2021 nr 133 Fastighetsnämndens redovisning av budgetuppdrag 2020 - förslag till avyttring av ej strategiska fastigheter

 • Handling 2021 nr 165 Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden

 • Yrkande från FI angående Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden

 • Handling 2021 nr 168 Hemställan från nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt utbildningsnämnden om att avbryta budgetuppdraget om införande av auktorisation

 • Handling 2021 nr 150 Uppdrag till trafiknämnden, park- och naturnämnden och fastighetsnämnden om att genomföra ett åtgärdspaket för förbättrad gaturenhållning och synpunktshantering

 • Handling 2021 nr 167 EU-kommissionens Överenskommelse om Gröna Städer – Green City Accord

 • Handling 2021 nr 172 Avsägelse av rätten att utse ledamöter och revisorer i Stiftelsen Ernst Hanssons donationsfond

 • Handling 2021 nr 157 Reviderade bolagsordningar för Älvstranden Utveckling AB och vissa av Älvstrandens dotterbolag samt för Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn AB och Business Region Göteborg AB

 • Handling 2021 nr 169 Reviderat reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

 • Handling 2021 nr 163 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för individuellt ekonomiskt stöd

 • Yrkande från SD angående Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för individuellt ekonomiskt stöd

 • Handling 2021 nr 158 Revidering av ungdomsfullmäktiges arbetsordning utifrån stadens nya nämndorganisation

 • Handling 2021 nr 161 Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2021 – 2030

 • Handling 2021 nr 131 Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för att uppföra en temporär arena i Frihamnen

 • Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD angående Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för att uppföra en temporär arena i Frihamnen

 • Handling 2021 nr 138 Redovisning av uppdrag gällande fortsatt anställningstrygghet för begränsat antal medarbetare i stadens bolag

 • Handling 2021 nr 143 Redovisning av uppdrag om hur avhopparverksamheten kan stärkas

 • Handling 2021 nr 166 Redovisning av uppdrag om hur målet i hbtq-planen gällande inrättandet av ett regnbågshus ska kunna verkställas senast under 2022 samt förslag om ansvarig nämnd

 • Handling 2021 nr 156 Redovisning av uppdrag om hur målen i hbtq-planen gällande inrättandet av ett skyddat boende och jourverksamhet för våldsutsatta ska kunna verkställas senast under 2022

 • Handling 2021 nr 144 Redovisning av uppdrag om stadens rutiner vid nyanställning för att förhindra rekrytering av personer med konstaterad koppling till organiserad brottslighet eller våldsbejakande extremism

 • Handling 2021 nr 171 Redovisning av uppdrag att ta fram ett stadsövergripande servicelöfte och servicemål

 • Handling 2021 nr 162 Redovisning av uppdrag att ta fram en 24-timmarsgaranti mot klotter

 • Handling 2021 nr 160 Redovisning av projektet civilt försvar

 • Handling 2021 nr 190 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val

 • Avsägelse av Christian Forsman (V) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

 • Handling 2021 nr 186 Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2022

 • Handling 2021 nr 179 Justering av Göteborgs Stads taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar

 • Handling 2021 nr 181 Genomförandebeslut och objektsgenomförandeavtal Citybuss Backastråket

 • Handling 2021 nr 196 Hemställan från Higab AB om investering i om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum

 • Tilläggsyrkande från SD angående Hemställan från Higab AB om investering i om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum

 • Tilläggsyrkande från D angående Hemställan från Higab AB om investering i om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum

 • Handling 2021 nr 197 Kulturnämndens inhyrning av utökad lokalyta för Göteborgs konstmuseum

 • Tilläggsyrkande från SD angående Kulturnämndens inhyrning av utökad lokalyta för Göteborgs konstmuseum

 • Handling 2021 nr 180 Redovisning av uppdrag att följa upp och utvärdera enprocentregeln

 • Handling 2021 nr 193 Fusion av Göteborgs Stads Upphandlings AB och Göteborgs Stadshus AB

 • Handling 2021 nr 194 Hemställan från Försäkrings AB Göta Lejon om reviderad bolagsordning

 • Handling 2021 nr 195 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Boplats Göteborg AB

 • Handling 2021 nr 191 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för finansverksamheten

 • Handling 2021 nr 192 Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

 • Handling 2021 nr 182 Uppdrag till byggnadsnämnden att översiktligt utreda förutsättningarna för att stärka underlaget för serviceverksamhet i Rannebergen

 • Avsägelse av José Arévalo (V) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

Prenumerera