Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2017 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunfullmäktige 2017‑11‑23

 • Datum 2017-11-23
 • Tid 16:00 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Yttrandeprotokoll

Handlingar

 • Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering

 • Anmälan av länsstyrelsen beslut att utse Maria Berjaoui (VägV) till ledamot i kommunfullmäktige i stället för Tom Heyman (VägV) och Pierre Hallberg (VägV) till ny ersättare i stället för Maria Berjaoui (VägV)

 • Anmälan av länsstyrelsens beslut att utse Sara Lindalen (V) till ny ersättare i kommunfullmäktige i stället för Erik Helgeson (V)

 • Information: Göteborgs Stads krisberedskap Föredragande: Karin Eriksson, avdelningschef samhällsskydd och beredskap

 • Stadsrevisionens rapportsammandrag: Nämnden för intraservice - granskning av utlandsresor

 • Val av ledamot i Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund i stället för Yasmine Posio Nilsson (V)

 • Handling 2017 nr 200 Valberedningens förslag tillv id sammanträdet förekommande val

 • Avsägelse av Pierre Hallberg (VägV) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

 • Val av ledamot i Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund i stället för Tom Heyman (VägV)

 • Handling 2017 nr 207 Göteborgs Stads Uppföljningsrapport 2 2017

 • Handling 2017 nr 178 Reglering av ansvar mellan stadsdelsnämnderna och förskolenämnd respektive grundskolenämnd

 • Handling 2017 nr 195 Redovisning av uppdrag att initiera en översyn av Boplats Göteborg AB

 • Handling 2017 nr 201 Antagande av detaljplan för bostäder och förskola vid Merkuriusgatan inom stadsdelen Bergsjön, en del av BoStad 2021

 • Handling 2017 nr 202 Antagande av detaljplan för bostäder vid Valskvarnsgatan inom stadsdelen Sannegården i Göteborg, en del av BoStad2021

 • Handling 2017 nr 203 Försäljning av fastigheten Lerum Ryd 1:79, Lerums kommun

 • Handling 2017 nr 193 Miljö- och klimatnämndens revidering av bilaga till miljöbalkstaxan 2018

 • Handling 2017 nr 192 Hemställan från Göteborg Energi AB om avyttring av Partille Energi AB

 • Handling 2017 nr 194 Hemställan från stadsdelsnämnden Lundby till kommunfullmäktige om deltagande i individutskottets sammanträden på distans

 • Handling 2017 nr 196 Avveckling av Vårt Göteborg som papperstidning

 • Handling 2017 nr 204 Göteborgs Stads riktlinje för personsäkerhet

 • Handling 2017 nr 205 Reglemente och samverkansavtal för arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

 • Handling 2017 nr 206 Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad

 • Handling 2017 nr 197 Revidering av ungdomsfullmäktiges arbetsordning

 • Handling 2017 nr 187 Motion av Staffan Levinsson (SD), Lars Hansson (SD), Jörgen Fogelklou (SD) och Björn Tidland (SD) om att minska antalet stadsdelsnämnder

 • Handling 2017 nr 188 Motion av Björn Tidland (SD) om justering i reglementen för Göteborgs Stad

 • Handling 2017 nr 189 Motion av Axel Josefson (M), Hampus Magnusson (M) och Magnus Nylander (M) om att ta fram en strategi för marktilldelning

 • Handling 2017 nr 191 Motion av Axel Josefson (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och David Lega (KD) om att införa utmaningsrätt i Göteborg

 • Handling 2017 nr 208 Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att få fler utländska byggaktörer att etablera sig i Göteborg

 • Handling 2017 nr 209 Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att sänka produktionskostnaderna för nybyggnation

 • Handling 2017 nr 42 Interpellation av Staffan Levinsson (SD) till kommunstyrelsens ordförande om huruvida den rådande trafikpolitiken är framåtsträvande

 • Handling 2017 nr 44 Interpellation av Martin Wannholt (M) till kommunstyrelsens ordförande om kommunalt stöd till Angereds kamelcenter

 • Handling 2017 nr 46 Interpellation av Lars Hansson (SD) till ordföranden i social resursnämnd om Angereds kamelcenter

 • Handling 2017 nr 45 Interpellation av Lars Hansson (SD) till kommunstyrelsens ordförande om att säga upp hyresavtalet för Kvibergs marknad

 • Handling 2017 nr 47 Interpellation av Maria Rydén (M) till kommunstyrelsens ordförande om Göteborgs ansvar för färdigbehandlade patienter i akutsjukvården

 • Handling 2017 nr 49 Interpellation av Axel Darvik (L) till kommunstyrelsens ordförande angående återvinning av plastavfall

 • Handling 2017 nr 67 Interpellation av Kristina Bergman Alme (L) till kommunstyrelsens ordförande angående kvinnor och mäns talartid

 • Handling 2017 nr 48 Interpellation av Kalle Bäck (KD) till kommunstyrelsens ordförande om evakuering av äldre vid renovering av stadens äldreboenden

 • Handling 2017 nr 53 Interpellation av Bo Anderssen (L) till kommunstyrelsens ordförande om bristen på verksamhetslokaler

 • Handling 2017 nr 118 Interpellation av Ann Catrine Fogelgren (L) till kommunstyrelsens ordförande om det systematiska brandskyddsarbetet på stadens äldreboenden

 • Handling 2017 nr 119 Fråga av Kristina Bergman Alme (L) till lokalnämndens ordförande om effektivare automatlarm

 • Handling 2017 nr 167 Interpellation av Axel Darvik (L) till kommunstyrelsens ordförande om stadens arbete med miljödiplomering

 • Handling 2017 nr 168 Interpellation av Martin Forsell (VägV) till kommunstyrelsens ordförande om tidningen Vårt Göteborg fyller sin funktion som informationskanal

 • Handling 2017 nr 198 Interpellation av Theo Papaioannou (VägV) till kommunstyrelsens ordförande om stadsbyggnadskontoret handläggningstider för bygglov och andra byggärenden

 • Handling 2017 nr 199 Interpellation av Jens Adamik (L) till SDN Lundbys ordförande om hanteringen av ansökningar från fristående skolor

 • Handling 2017 nr 210 Interpellation av David Lega (KD) till kommunstyrelsens ordförande om hemlöshet bland barn

 • Val av ledamot i förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg i stället för Tord Karlsson (S) som avsagt sig

Prenumerera