Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2020 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2019 till 2017 respektive handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunfullmäktige 2022‑12‑08

 • Datum 2022-12-08
 • Tid 13:00 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Bestämmande av tid för justering

 • Anmälan av länsstyrelsens beslut att utse Lillemor Williamsson (D) till ny ersättare i kommunfullmäktige i stället för Karin Lindberg (D)

 • Stadsrevisionens rapportsammandrag - Granskning av hantering av privata medel för personer med funktionsnedsättning

 • Stadsrevisionens rapportsammandrag - Granskning av konsultanvändning i Göteborgs Stad

 • Stadsrevisionens rapportsammandrag - Granskning av kontinuitetsförmåga i samhällsviktiga verksamheter i Göteborgs stad

 • Handling 2022 nr 240 Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2023

 • Tilläggsyrkande från M, D, L och KD angående Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2023

 • Bestämmande av antal ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt kommunalråd för åren 2023–2026

 • Val för åren 2023–2026 av a) ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen b) kommunstyrelsens ordförande c) kommunstyrelsens förste vice ordförande d) kommunstyrelsens andre vice ordförande

 • Val av kommunalråd för åren 2023–2026

 • Fastställande av inträdesordning för ersättarna i kommunstyrelsen

 • Handling 2022 nr 209 Revidering av reglementen för socialnämnderna Sydväst, Nordost, Hisingen och Centrum samt nämnden för funktionsstöd

 • Handling 2022 nr 200 Göteborgs Stads plan för digitalisering 2023–2026

 • Handling 2022 nr 216 Göteborgs Stads riktlinje om representation, gåvor, mutor, jäv och bisyssla

 • Handling 2022 nr 202 Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2025

 • Val för tiden till och med den 14 oktober 2026 a) kommunfullmäktiges ordförande b) kommunfullmäktiges förste vice ordförande c) kommunfullmäktiges andre vice ordförande d) kommunfullmäktiges tredje vice ordförande

 • Val av ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedningen för tiden till och med den 14 oktober 2026

 • Handling 2022 nr 230 Valberedningens förslag till val av ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och styrelser m fl

 • Handling 2022 nr 232 Tillfällig förlängning av mandatperiod för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd

 • Handling 2022 nr 238 Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2023

 • Handling 2022 nr 234 Göteborgs Stads avfallstaxa för 2023

 • Handling 2022 nr 235 Göteborgs Stads vatten- och avloppstaxa för 2023

 • Handling 2022 nr 236 Stadsbyggnadsnämndens taxa 2023

 • Handling 2022 nr 237 Göteborgs Stads taxa för handel med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och tobaksvaror

 • Handling 2022 nr 223 Regionalt samverkansavtal - Digitala hjälpmedel för en god hälsa och jämlik vård

 • Handling 2022 nr 227 Revidering av reglemente för Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice

 • Handling 2022 nr 228 Revidering av reglemente för Göteborgs Stads inköp- och upphandlingsnämnd

 • Handling 2022 nr 229 Kompletterande uppföljning augusti 2022 - återrapportering av uppdrag

 • Handling 2022 nr 233 Överföring av ansvar för Bergums fritidslantgård till idrotts- och föreningsnämnden

 • Handling 2022 nr 231 Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022–2030

 • Handling 2022 nr 226 Rapport - Ett hållbart livsmedelssystem ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv - Rekommendationer för fortsatt arbete i Göteborgs Stad

 • Handling 2022 nr 224 Redovisning av kommunalt partistöd för år 2021

 • Handling 2022 nr 224 Redovisning av kommunalt partistöd för år 2021 - bilaga 2 MP

 • Handling 2022 nr 225 Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2023

 • Handling 2022 nr 204 Motion av Rasmus Ragnarsson (SD) om att utreda allmänhetens frågestund i anslutning till kommunfullmäktige

 • Handling 2022 nr 205 Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om textning av kommunfullmäktiges webbsändning

 • Handling 2022 nr 213 Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att ta bort egenavgiften för skyddat boende

 • Handling 2022 nr 220 Motion av Johan Zandin (V) och Gertrud Ingelman (V) om att minska Göteborgs engagemang i banker som stödjer fossil verksamhet

 • Handling 2022 nr 221 Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att införa stadsdelsmammor

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.