Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2017 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunfullmäktige 2021‑11‑25

 • Datum 2021-11-25
 • Tid 16:00 -

Föredragningslista

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Bestämmande av tid för justering

 • Stadsrevisionens rapportsammandrag: Granskning av Göteborgs Stads krisberedskap

 • Val av ersättare i förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund i stället för José Arévalo (V)

 • Handling 2021 nr 180 Redovisning av uppdrag att följa upp och utvärdera enprocentregeln

 • Handling 2021 nr 195 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Boplats Göteborg AB

 • Handling 2021 nr 182 Uppdrag till byggnadsnämnden att översiktligt utreda förutsättningarna för att stärka underlaget för serviceverksamhet i Rannebergen

 • Handling 2021 nr 230 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val

 • Handling 2021 nr 222 Delårsrapport augusti - Staden

 • Handling 2021 nr 244 Kompletterande uppföljning augusti - återrapportering av uppdrag

 • Handling 2021 nr 211 Samlingsärende inom uppföljning september 2021 - återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige till kretslopp- och vattennämnden, miljö- och klimatnämnden, kommunstyrelsen samt hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om internbyte

 • Handling 2021 nr 238 Aktieägaravtal, bolagsordningar och kapitalisering för Göteborgs Hamns joint venture-bolag, samt förslag till förändrat ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB

 • Handling 2021 nr 239 Hemställan från Göteborgs Hamn AB om förslag till bolagsordning i Platzer Syd fastighets AB

 • Handling 2021 nr 243 Redovisning av uppdraget att uppdatera tidigare utredning av stadens nämndorganisation inom stadsutvecklingsområdet

 • Handling 2021 nr 223 Göteborgs Stads avfallstaxa för 2022

 • Handling 2021 nr 224 Göteborgs Stads vatten- och avloppstaxa för 2022

 • Handling 2021 nr 225 Miljö- och klimatnämndens taxa för verksamhet enligt livsmedelslagen och angränsande regelverk

 • Handling 2021 nr 226 Miljö- och klimatnämndens taxa för verksamhet enligt miljöbalken

 • Handling 2021 nr 206 Byggnadsnämndens taxa för 2022

 • Handling 2021 nr 207 Revidering del av taxa för tillståndsprövning gällande Lag om brandfarliga och explosiva varor samt del av tillhörande taxebestämmelser

 • Handling 2021 nr 208 Reviderat ägardirektiv och bolagsordning för Göteborgs Stadsteater AB

 • Handling 2021 nr 209 Revidering av reglemente för Göteborgs Stads kulturnämnd

 • Handling 2021 nr 213 Förslag till reviderade ägardirektiv för dotterbolagen till Göteborg Energi AB

 • Handling 2021 nr 214 Redovisning av uppdrag avseende revidering av ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkerings AB

 • Handling 2021 nr 231 Redovisning av uppdrag att ta fram en riktlinje i arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering

 • Handling 2021 nr 210 Redovisning av uppdrag att utreda möjligheterna för Göteborg Stad att starta arbete enligt modellen ”Sluta skjut”

 • Handling 2021 nr 245 Redovisning av uppdrag gällande arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist

 • Handling 2021 nr 220 Göteborgs Stads föreskrifter för avfallshantering

 • Handling 2021 nr 212 Göteborgs Stads regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon

 • Handling 2021 nr 227 Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning

 • Handling 2021 nr 240 Övergång av Teckenspråksforum från nämnden för funktionsstöd till nämnden för konsument- och medborgarservice

 • Handling 2021 nr 242 Överlämnande och införlivande av handlingar från Upphandlingsbolaget till nämnden för inköp och upphandling

 • Handling 2021 nr 241 Utlån av arkivhandlingar ur allmänt arkiv, styrelsen för Robert Dicksons stiftelse

 • Handling 2021 nr 215 Uppdrag till nämnden för konsument- och medborgarservice om utbetalning av föreningsbidrag till Göteborgs Närradioförening

 • Handling 2021 nr 237 Uppdrag till utbildningsnämnden, grundskolenämnden och förskolenämnden om implementering/anpassning av systematiskt arbete kring hedersrelaterat våld och förtryck inom sex- och samlevnadsundervisningen

 • Handling 2021 nr 235 Uppdrag till socialnämnd Centrum att i samverkan med grundskolenämnden, förskolenämnden och kulturnämnden utreda möjligheter att bedriva ytterligare arbete för att öka andelen barn som läser regelbundet

 • Handling 2021 nr 236 Uppdrag till Göteborgs Stads nämnder att tillgängliggöra nämndhandlingar för politiska sekreterare, kommunalråd i kommunstyrelsen samt gruppledare i kommunfullmäktige

 • Handling 2021 nr 216 Uppdrag till kommunstyrelsen och miljö- och klimatnämnden om att utreda förutsättningar för aktivt deltagande i initiativet ”Plusstäder”

 • Handling 2021 nr 247 Uppdrag till lokalnämnden om att skyndsamt utreda hur en permanent expansion av särskolan kan tidigareläggas

 • Handling 2021 nr 228 Äldreombudsmannens rapport för Göteborgs Stad 2021

 • Handling 2021 nr 151 Motion av Abdullahi Mohammed (MP) och Karin Pleijel (MP) om att Göteborgs Stad ska arbeta enligt modellen "Sluta skjut"

 • Handling 2021 nr 184 Motion av Karin Pleijel (MP) och Emmali Jansson (MP) om att utveckla Göteborg till en 15 minuters stad

 • Handling 2021 nr 185 Motion av Emmali Jansson (MP) och Karin Pleijel (MP) om utemiljöer och trädgårdar till äldreboenden samt bostäder med särskild service

 • Handling 2021 nr 198 Motion av Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) om att främja icke-vinstdriven skola och förskola

 • Handling 2021 nr 199 Motion av Stina Svensson (FI) om att införa en central medborgarbudget

 • Handling 2021 nr 200 Motion av Elisabeth Undén (MP), Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) angående en grundskola med teknikinriktning

 • Handling 2021 nr 202 Motion av Gertrud Ingelman (V) och Johan Zandin (V) om pilotprojekt för mobilitet som ska minska kostnaderna för bostadsbyggande samt miljö- och klimatpåverkan

 • Handling 2021 nr 203 Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att anlägga en demensby

 • Handling 2021 nr 204 Motion av Daniel Bernmar (V) om att bygga fler allaktivitetshus

 • Handling 2021 nr 205 Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att inrätta ett lokalt granskningsråd för klimat

 • Handling 2021 nr 232 Motion av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S) om att starta programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön

 • Handling 2021 nr 233 Motion av Gertrud Ingelman (V) och Johan Zandin (V) om Göteborg Energi AB:s möjligheter att energieffektivisera och bygga ut kapaciteten i elnätet

 • Handling 2021 nr 234 Motion av Mikael Wallgren (V) om att säkerställa kvaliteten i SFI-undervisningen i Göteborg

 • Handling 2021 nr 246 Motion av Abdullahi Mohammed (MP) och Hanna Bernholdsson (MP) om utbildningsinsatser för att motverka kvinnlig könsstympning

 • Handling 2021 nr 178 Interpellation av Gertrud Ingelman (V) till kommunstyrelsens ordförande angående den senaste klimatrapporten från FN-organet IPCC

 • Handling 2021 nr 219 Interpellation av Stina Sewén (FI) till kommunstyrelsens ordförande angående avancerad sjukvård i hemmet

 • Handling 2021 nr 248 Fråga av Karin Pleijel (MP) till kommunstyrelsens ordförande om undertecknat klimatkontrakt och klimatåtgärder

 • Anmälan av länsstyrelsens beslut att utse Gunne Steen (C) till ny ersättare i kommunfullmäktige i stället för Hayder Tariq (C)

Prenumerera