Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2020 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2019 till 2017 respektive handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunfullmäktige 2022‑11‑24

 • Datum 2022-11-24
 • Tid 15:00 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Bestämmande av tid för justering

 • Handling 2022 nr 131 Interpellation av Bettan Andersson (V) till grundskolenämndens ordförande om situationen för unga hbtqi-personer i grundskolan

 • Handling 2022 nr 189 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för hemtjänst

 • Tilläggsyrkande från S, V, MP, D, KD, M, L och C angående Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för hemtjänst

 • Handling 2022 nr 215 Fastställande av skattesats för år 2023

 • Handling 2022 nr 222* Förslag till budget 2023 och flerårsplaner 2024–2025

 • Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

 • Moderaterna, Demokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna

 • Yrkande från M, D, L och KD - Förslag till budget 2023 och flerårsplaner 2024-2025

 • Yrkande från M, D, L och KD angående Förslag till budget 2023 och flerårsplaner 2024-2025

 • Sverigedemokraterna

 • Centerpartiet

 • Yrkande från C - Förslag till budget 2023 och flerårsplaner 2024-2025

 • Handling 2022 nr 210 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val

 • Bestämmande av antal ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt kommunalråd för åren 2023–2026

 • Val för åren 2023–2026 av a) ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen b) kommunstyrelsens ordförande c) kommunstyrelsens förste vice ordförande d) kommunstyrelsens andre vice ordförande

 • Val av kommunalråd för åren 2023–2026

 • Fastställande av inträdesordning för ersättarna i kommunstyrelsen

 • Handling 2022 nr 199 Hemställan från Göteborg Energi AB om att ställa ut moderbolagsgaranti till Göteborg Energi Din El AB

 • Handling 2022 nr 217 Hemställan från Göteborg Energi AB om att lämna kapitaltillskott till Göteborg Energi Din El AB

 • Handling 2022 nr 198 Delårsrapport augusti - Staden

 • Handling 2022 nr 201 Samlingsärende inom uppföljning oktober 2022 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt återrapportering av miljö- och klimatprogrammets strategier

 • Handling 2022 nr 206 Åtgärder för att upptäcka och minska folkbokföringsfel och felaktiga utbetalningar

 • Handling 2022 nr 197 Antagande av detaljplan för bostäder väster om Billingegatan inom stadsdelen Älvsborg

 • Handling 2022 nr 207* Genomförandebeslut Torslanda tvärförbindelse

 • Handling 2022 nr 212* Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard

 • Handling 2022 nr 211* Hemställan från Idrotts- och föreningsnämnden beträffande råd om implementering av budgetuppdraget att genomföra upphandlingar av drift i den kommunala gymverksamheten

 • Handling 2022 nr 208 Avgiftsreglering vid godkännandeprövning av fristående verksamhet

 • Handling 2022 nr 218 Redovisning av kulturnämndens uppdrag gällande avgifter för konferenslokaler med mera

 • Handling 2022 nr 219 Redovisning av uppdrag att utreda organisering av skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola så att den inkluderar fritidshem

 • Handling 2022 nr 203 Samlad redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag gällande drogförebyggande arbete

 • Handling 2022 nr 209 Revidering av reglementen för socialnämnderna Sydväst, Nordost, Hisingen och Centrum samt nämnden för funktionsstöd

 • Handling 2022 nr 200 Göteborgs Stads plan för digitalisering 2023–2026

 • Handling 2022 nr 216 Göteborgs Stads riktlinje om representation, gåvor, mutor, jäv och bisyssla

 • Handling 2022 nr 202 Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2025

 • Handling 2022 nr 204 Motion av Rasmus Ragnarsson (SD) om att utreda allmänhetens frågestund i anslutning till kommunfullmäktige

 • Handling 2022 nr 205 Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om textning av kommunfullmäktiges webbsändning

 • Handling 2022 nr 213 Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att ta bort egenavgiften för skyddat boende

 • Handling 2022 nr 220 Motion av Johan Zandin (V) och Gertrud Ingelman (V) om att minska Göteborgs engagemang i banker som stödjer fossil verksamhet

 • Handling 2022 nr 221 Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att införa stadsdelsmammor

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar