Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2020 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2019 till 2017 respektive handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunfullmäktige 2022‑05‑19

 • Datum 2022-05-19
 • Tid 15:00 -

Föredragningslista

Handlingar

 • Bestämmande av tid för justering

 • Anmälan av länsstyrelsens beslut att utse Sara Carlsson Hägglund (V) till ny ledamot i kommunfullmäktige i stället för Mikael Wallgren (V) och Patrik Helgeson (V) till ny ersättare i stället för Sara Carlsson Hägglund (V)

 • Anmälan av länsstyrelsens beslut att utse Sara-Linnea Östervall (MP) till ny ersättare i kommunfullmäktige i stället för Jesper Jonsteg (MP)

 • Handling 2021 nr 219 Interpellation av Stina Sewén (FI) till kommunstyrelsens ordförande angående avancerad sjukvård i hemmet

 • Handling 2022 nr 23 Interpellation av Jonas Attenius (S) till kommunstyrelsens ordförande angående utförsäljning av Liseberg

 • Handling 2022 nr 44 Interpellation av Marina Johansson (S) till kommunstyrelsens ordförande angående den ekonomiska situationen i nämnden för funktionsstöd

 • Handling 2022 nr 91 Interpellation av Jenny Broman (V) till grundskolenämndens ordförande om avgiftsfri skola

 • Handling 2022 nr 92 Interpellation av Daniel Bernmar (V) till kommunstyrelsens ordförande om hot kopplat till ombildningar av hyresrätter

 • Handling 2022 nr 93 Interpellation av Daniel Bernmar (V) till socialnämnd Centrums ordförande om fördelning av bidrag till studieförbunden

 • Val av ledamot i förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund i stället för Mikael Wallgren (V)

 • Handling 2022 nr 63 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning till följd av ny intäktsrekommendation

 • Handling 2022 nr 78 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling

 • Handling 2022 nr 85 Uppdrag till nämnder och styrelser om information till Göteborgs Stads anställda om grundlagens meddelarfrihet och meddelarskydd

 • Handling 2022 nr 60 Redovisning av uppdrag att ge en samlad bild av det våldspreventiva arbetet i staden

 • Yrkande från SD angående Redovisning av uppdrag att ge en samlad bild av det våldspreventiva arbetet i staden

 • Handling 2022 nr 76 Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för att samordna planerande styrande dokument inom den strategiska stadsplaneringen

 • Handling 2022 nr 80 Redovisning av uppdrag att utreda lärdomar av det omställningsarbete och de digitaliserade arbetssätt som har skett med anledning av pandemin

 • Handling 2022 nr 61 Redovisning av uppdrag om att stödja idéburna verksamheter inom delningsekonomin att kunna söka bidrag

 • Handling 2022 nr 62 Redovisning av uppdrag om utvecklad ekonomistyrning avseende hyressättning av stadens verksamhetslokaler

 • Handling 2022 nr 110 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val

 • Avsägelse av Hanna Linnea Wettermark (L) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige från och med den 1 juli 2022

 • Val av ersättare i förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund i stället för Sara Lindalen (V)

 • Val av ersättare i förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund i stället för UllaKarin Näslund (S) som vid sammanträdet den 28 april 2022 valdes till ledamot

 • Handling 2022 nr 119* Delårsrapport mars 2022 (* Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 18 maj 2022)

 • Handling 2022 nr 98 Kompletterande uppföljning december 2021

 • Handling 2022 nr 120 Bokslutsberedning avseende 2021

 • Handling 2022 nr 99 Antagande av detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan inom stadsdelarna Heden och Lorensberg

 • Handling 2022 nr 118 Antagande av ny översiktsplan för Göteborg inklusive geografiska inriktningar för Innerstaden och för Högsbo-Frölunda

 • Handling 2022 nr 94 Taxa för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt miljöbalken

 • Handling 2022 nr 111 Utdelning ur stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond 2022

 • Handling 2022 nr 113 Utdelning ur stiftelsen Wilhelm Röhss fond

 • Handling 2022 nr 112 Utdelning ur stiftelsen Renströmska fonden

 • Handling 2022 nr 108 Hemställan från Göteborg & Co AB om utökat kommunbidrag avseende EM i fotboll för damer 2025

 • Handling 2022 nr 97 Hemställan från Göteborgs Hamn AB om fusion av Platzer Syd Fastighets AB

 • Handling 2022 nr 109 Redovisning av 2021 års ägardialoger för regionala bolag

 • Handling 2022 nr 96 Revidering av bolagsordning för Göteborgs Stads Parkerings AB

 • Handling 2022 nr 101 Redovisning av uppdrag att ta fram en barnrättsplan

 • Handling 2022 nr 95 Redovisning av uppdrag gällande kulturnämndens möjligheter att överta ansvar för konst i kommunens verksamhetslokaler

 • Handling 2022 nr 115 Upphävande av Göteborgs Stads riktlinje för alkoholservering samt försäljning av folköl med undantag av serveringstider

 • Handling 2022 nr 117 Göteborgs Stads riktlinje för arbetet med att förebygga avhysningar

 • Handling 2022 nr 116 Överenskommelse för förbättrade hållbara förbindelser mellan Öckerö och Göteborg bortom 2040

 • Handling 2022 nr 102 Uppdrag om att hitta ny lokalisering för Svenska Brukshundsklubbens Göteborgsavdelning samt minska bullerstörningar från befintliga skjutbanor

 • Handling 2022 nr 100 Uppdrag till socialnämnd Sydväst om att utvärdera modellen Bostad först

 • Handling 2022 nr 114 Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2021

 • Handling 2022 nr 32 Motion av Erik Norén (V) och Jenny Broman (V) om att all missbruksrådgivning i Göteborgs Stad ska vara kostnadsfri

 • Handling 2022 nr 33 Motion av Jenny Broman (V), Frida Tånghag (V), Sara Carlsson Hägglund (V) och Johan Zandin (V) om att anta en nollvision mot våld i nära relation

 • Handling 2022 nr 34 Motion av Karin Pleijel (MP) och Bosse Parbring (MP) om mobila dialogteam

 • Handling 2022 nr 35 Motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) om placering av nya skolor för att främja blandade elevgrupper

 • Handling 2022 nr 36 Motion av Jonas Attenius (S), Robert Hammarstrand (S) och Amalia Rud Pedersen (S) om långsiktigt hållbara villkor för mottagandet av anvisade nyanlända

 • Handling 2022 nr 42 Motion av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) om fler solcellsparker

 • Handling 2022 nr 43 Motion av Urban Junevik (V) om information, tillgänglighet och faciliteter vid naturreservaten

 • Handling 2022 nr 53 Motion av Stina Sewén (FI) och Stina Svensson (FI) om en medborgarjury för klimatet

 • Handling 2022 nr 64 Motion av Bosse Parbring (MP), Gertud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att avsluta flygfrämjande satsningar och verka för fler tågförbindelser till och från Göteborg

 • Handling 2022 nr 65 Motion av Gertrud Ingelman (V), Ulf Carlsson (MP) och Stina Svensson (FI) om att Göteborgs Stad ska ställa sig bakom Fossil Fuels Non-Proliferation Treaty, globalt fossilnedrustningsavtal

 • Handling 2022 nr 87 Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att erbjuda klimatekonomisk rådgivning för invånare, föreningar och företag i Göteborg

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar