Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2020 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2019 till 2017 respektive handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunfullmäktige 2022‑09‑15

 • Datum 2022-09-15
 • Tid 16:00 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Bestämmande av tid för justering

 • Handling 2021 nr 219 Interpellation av Stina Sewén (FI) till kommunstyrelsens ordförande angående avancerad sjukvård i hemmet

 • Handling 2022 nr 44 Interpellation av Marina Johansson (S) till kommunstyrelsens ordförande angående den ekonomiska situationen i nämnden för funktionsstöd

 • Handling 2022 nr 92 Interpellation av Daniel Bernmar (V) till kommunstyrelsens ordförande om hot kopplat till ombildningar av hyresrätter

 • Handling 2022 nr 93 Interpellation av Daniel Bernmar (V) till socialnämnd Centrums ordförande om fördelning av bidrag till studieförbunden

 • Handling 2022 nr 131 Interpellation av Bettan Andersson (V) till grundskolenämndens ordförande om situationen för unga hbtqi-personer i grundskolan

 • Stadsrevisionens rapportsammandrag: Granskning av bidragsgivning till föreningar

 • Handling 2022 nr 165 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val

 • Val av ersättare i förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund i stället för Joakim Hagberg (S)

 • Avsägelse av Peter Danielsson (D) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

 • Val av ledamot i förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund i stället för Peter Danielsson (D)

 • Val av ersättare i förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg i stället för Camilla Widman (S) som vid sammanträdet den 9 juni 2022 valdes till ledamot

 • Handling 2022 nr 144 Samlingsärende inom uppföljning juni 2022 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt några rapporter

 • Handling 2022 nr 141 Verksamhetsövergång för kontaktpersoner för vuxna över 18 år med funktionsnedsättning från socialnämnderna till nämnden för funktionsstöd

 • Handling 2022 nr 156 Bemyndigande att genomföra förvärv av fastigheterna Sörred 8:2, Lexby 3:13 och Sörred 7:3

 • Handling 2022 nr 157 Förbundsfullmäktiges förslag till ny organisation för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

 • Handling 2022 nr 158 Revidering av Göteborgs Stads regler för attest

 • Handling 2022 nr 152 Redovisning av uppdrag att utreda möjliga lösningar för fortsatt bete för korna i Välens naturreservat

 • Handling 2022 nr 145 Uppdrag om att inleda riktade informationskampanjer om familjeplanering till kvinnor boende i riskområden, utsatta områden och särskilt utsatta områden

 • Handling 2022 nr 146 Uppdrag till trafiknämnden om komplettering av pågående utredning gällande förändring av riktlinjer för annonsering på stadens annonsplatser mot spel-, lotteri- och bettingreklam

 • Handling 2022 nr 53 Motion av Stina Sewén (FI) och Stina Svensson (FI) om en medborgarjury för klimatet

 • Handling 2022 nr 64 Motion av Bosse Parbring (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att avsluta flygfrämjande satsningar och verka för fler tågförbindelser till och från Göteborg

 • Handling 2022 nr 65 Motion av Gertrud Ingelman (V), Ulf Carlsson (MP) och Stina Svensson (FI) om att Göteborgs Stad ska ställa sig bakom Fossil Fuels Non-Proliferation Treaty, globalt fossilnedrustningsavtal

 • Handling 2022 nr 87 Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att erbjuda klimatekonomisk rådgivning för invånare, föreningar och företag i Göteborg

 • Handling 2022 nr 129 Motion av Agneta Kjaerbeck (SD) och Rasmus Ragnarsson (SD) om en lägre maxgräns på uppdrag för frivilliga överförmyndare och ställföreträdare samt certifiering av gode män

 • Handling 2022 nr 139 Motion av Frida Tånghag (V) och Sara Carlsson Hägglund (V) om fler HVB-hem i kommunal regi

 • Handling 2022 nr 147 Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att anpassa avgifter för parkering och parkeringstillstånd och revidera Göteborgs Stads parkeringspolicy i syfte att minska klimatpåverkan

 • Handling 2022 nr 148 Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att stärka Elevhälsan för att upptäcka våld mot barn och unga

 • Handling 2022 nr 149 Motion av Bettan Andersson (V) och Erik Norén (V) om att öka möjligheterna för barn som lever i ekonomisk utsatthet att delta i föreningslivet

 • Handling 2022 nr 150 Motion av Hannah Klang (V) om att ta fram förslag på hur villkoren för familjehem kan förbättras

 • Handling 2022 nr 159 Motion av Jenny Broman (V) och Daniel Bernmar (V) om att införa en mellanstadiemodell för fritidsverksamhet i Göteborgs Stad

 • Handling 2022 nr 160 Motion av Jenny Broman (V) och Jesper Berglund (V) om att ta fram förslag på hur grundskolan och gymnasieskolan kan erbjuda avgiftsfri frukost på alla skolor

 • Avsägelse av Saida Hussein (S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar