Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2017 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunstyrelsen 2017‑05‑03

 • Datum 2017-05-03
 • Tid 10:00 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • 2.1.1 Antagande av detaljplan för bostäder och lokaler vid Radiotorget inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg, en del av BoStad2021

 • 2.1.2 Antagande av detaljplan för bostäder vid Smörslottsgatan inom stadsdelen Sävenäs, del av BoStad2021

 • 2.1.3 Ägardirektiv för Göteborgs Stads Leasing AB

 • 2.1.4 Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag

 • 2.1.5 Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond - utdelning 2017

 • 2.1.6 Förslag till riktlinjer för kompensationsåtgärder för ekosystemtjänster i plan- och exploateringsprojekt

 • 2.1.7 Förslag till riktlinjer för grönytefaktorer i plan- och exploateringsprojekt i Göteborgs Stad

 • 2.1.8 Byggnadsnämndens taxa 2018

 • 2.1.9 Reviderade reglementen för överförmyndarnämnden samt nämnden för konsument- och medborgarservice utifrån sammanslagning av förvaltningsorganisationer

 • 2.1.10 Yrkande från SD angående revidering av reglemente för Göteborgs Stads nämnder

 • 2.1.11 Yrkande från S, MP och V om kompletterande budget vintern 2017

 • 2.2.1 Redogörelse för och åtgärdsplan mot kostnader för tomma platser för ensamkommande flyktingbarn

 • 2.2.2 ÄRENDET UTGÅR - Återrapportering och förslag till fortsatt inriktning för arbetet med att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen inom Göteborgs Stad

 • 2.2.3 Ansökan från Göteborgsregionens nämndemannaförening - Bidrag för valda nämndemän

 • 2.2.4 Bokslutsberedning avseende 2016

 • 2.2.5 Fördelning av nya statliga ersättningar för ensamkommande barn

 • 2.2.6 Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att kartlägga storleken och sammansättningen på barngrupperna i förskolan

 • 2.2.7 Förberedande åtgärder för att införa valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

 • 2.2.8 Sverigeförhandlingen - Inriktning slutlig förhandling av avtalsförslag för storstadsåtgärder

 • 2.2.9 Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag avseende huvudmannaskap för Internationella vetenskapsfestivalen

 • 2.2.10 Remittering av förslag till reglemente för Göteborgs trafiknämnd

 • 2.2.11 Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att utföra en översyn för att identifiera lämpliga offentliga platser där behov finns av kameraövervakning alternativt utökad kameraövervakning

 • 2.2.12 Yrkande från M, L och KD angående översyn av strategi för stöd till sociala företag

 • 2.2.13 Utseende av representant i styrgruppen för politikerutbildningen i stället för Helen Engholm (V)

 • 3.1 Motion av David Lega (KD) om att tillsätta en näringslivschef för att underlätta företagandet i Göteborg

 • 3.2 Motion av Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD) om olika åtgärder för att öka tryggheten i Göteborg

 • 3.3 Motion av Helene Odenjung (L) om att ta fram en handlingsplan för särskilt begåvade barn

 • 3.4 Motion av Kristina Tharing (M) angående en översyn av skolornas säkerhet

 • 3.5 Motion av Hampus Magnusson (M) och Axel Josefson (M) om att arbeta fram en strategi för fiskenäringen i Göteborg

 • 3.6 Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att stödja omställningen av fordonsflottan

 • 4.1 Remiss från Miljö- och energidepartementet - Promemorian reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle (M2017/00723/R)

 • 4.2 Remiss från Justitiedepartementet - Departementspromemorian 2017:7, Kommunikation för vår gemensamma säkerhet

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar