Nämndhandlingar

Här hittar du nämndhandlingar från år 2015 och framåt. Vill du titta på äldre nämndhandlingar hittar du dem på sidan Nämndhandlingar 2014 och tidigare.

Sammanträde Kommunfullmäktige 2018-09-13

Datum
2018-09-13
Tid
16:00 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Yttrandeprotokoll

Handlingar

 • Handling - Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering

 • Handling - Anmälan av länsstyrelsen beslut att utse Maria Grundel (V) till ledamot i kommunfullmäktige i stället för Ann Karlsson (V) och Aron Mathiasson (V) till ny ersättare i stället för Maria Grundel (V)

 • Handling - Stadsrevisionens rapportsammandrag: Granskning av chefers förutsättningar i Göteborgs Stad

 • Handling - Stadsrevisionens rapportsammandrag: Granskning av Göteborgs Stads fordringsbevakning och inkassoverksamhet

 • Handling - Val av ledamot i förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg i stället för Ann Karlsson (V)

 • Handling - Handling 2018 nr 150 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val

 • Handling - Handling 2018 nr 145 Förslag till förfrågningsunderlag - valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet enligt LSS

 • Handling - Handling 2018 nr 152 Hemställan från styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB om utökat koncernbidrag för ombyggnation

 • Handling - Handling 2018 nr 154 Antagande av detaljplan för bostäder och verksamheter vid Smörgatan inom stadsdelen Kallebäck, en del av BoStad2021

 • Handling - Handling 2018 nr 134 Reviderad investeringsram för Bergsjöns kulturhus

 • Handling - Handling 2018 nr 155 Antagande av detaljplan för kulturhus vid Rymdtorget inom stadsdelen Bergsjön i Göteborg

 • Handling - Handling 2018 nr 159 Redovisning av uppdraget att utreda försäljning av fastigheterna Styrsö 3:183 och Röd 135:1

 • Handling - Handling 2018 nr 156 Byggnadsnämndens taxa 2018

 • Handling - Handling 2018 nr 144 Fastställande av kulturnämndens avgifter

 • Handling - Handling 2018 nr 157 Ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB

 • Handling - Handling 2018 nr 143 Göteborgs Hamn AB:s strategi för logistikfastigheter samt ändring av bolagsstyrelse och bolagsordning för Scandinavian Distripoint AB

 • Handling - Handling 2018 nr 161 Översyn av Göteborgs Stads policy och riktlinjer för inköp och upphandling samt av reglemente för nämnden för inköp och upphandling

 • Handling - Handling 2018 nr 160 Upphandling av nytt lånecykelsystem - undantag från sponsringspolicyn

 • Handling - Handling 2018 nr 140 Redovisning av uppdrag att ta fram åtgärder mot den organiserade brottsligheten på hyresmarknaden

 • Handling - Handling 2018 nr 133 Revidering av stadens lokala miljökvalitetsmål

 • Handling - Handling 2018 nr 151 Förslag till överenskommelse och gemensam riktlinje vid utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård

 • Handling - Handling 2018 nr 136 Göteborgs Stads anvisning för garantibelopp i bostad med särskild service enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

 • Handling - Handling 2018 nr 158 Redovisning av uppdrag att revidera riktlinjerna för individuellt ekonomiskt bistånd

 • Handling - Handling 2018 nr 138 Göteborgs Stads riktlinjer inom äldreomsorgen

 • Handling - Handling 2018 nr 137 Långsiktig plan för fler äldreboendelägenheter

 • Handling - Handling 2018 nr 148 Redovisning av uppdraget att tillsammans med övriga samverkansparter ta fram en ny förbundsordning till ett gemensamt samordningsförbund i Göteborg

 • Handling - Handling 2018 nr 135 Utvärdering av elevhälsan

 • Handling - Handling 2018 nr 153 Upphävande av prioritetsordning vid ansökan till förskoleklass och grundskola

 • Handling - Handling 2018 nr 139 Årsredovisning och revisionsberättelse för Tolkförmedling Väst 2017

 • Handling - Handling 2018 nr 149 Kompensation till förtroendevalda som fått sänkt bruttopension

 • Handling - Handling 2018 nr 146 Årssammandrag 2017 för anknutna stiftelser och gåvor

 • Handling - Handling 2018 nr 147 Avstående från att utse revisor och suppleant för revisor i Robert och Martina Kjellströms stiftelse

 • Handling - Handling 2018 nr 91 Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att ge kommunanställda möjlighet att ge blod på betald arbetstid

 • Handling - Handling 2018 nr 141 Motion av Martin Wannholt (M) om att utöka naturreservatet i Delsjöområdet

 • Handling - Handling 2018 nr 142 Motion av Martin Forsell (VägV) m fl om att utreda möjligheterna att starta upp en egnahemrörelse

 • Handling - Handling 2018 nr 162 Motion av Kristina Palmgren (L) om förstärkt säkerhet i spårvagnstunnlar

 • Handling - Handling 2017 nr 210 Interpellation av David Lega (KD) till kommunstyrelsens ordförande om hemlöshet bland barn

 • Handling - Handling 2018 nr 14 Fråga av Maria Berntsson (KD) till kommunstyrelsens ordförande om säkerheten för den judiska minoriteten i Göteborg samt svar den 13 september 2018

 • Handling - Handling 2018 nr 12 Interpellation av Kristina Tharing (M) till kommunstyrelsens ordförande om den nuvarande och framtida bristen på förskoleplatser i Göteborg samt svar den 13 september 2018

 • Handling - Handling 2018 nr 15 Interpellation av Helene Odenjung (L) till kommunstyrelsens ordförande om bristen på förskoleplatser i Göteborg samt svar den 13 september 2018

 • Handling - Handling 2018 nr 17 Fråga av Martin Wannholt (M) till kommunstyrelsens ordförande om Göteborgs Stads relationer med Victoria Park

 • Handling - Handling 2018 nr 37 Interpellation av Martin Forsell (VägV) till kommunstyrelsens ordförande om stadens arbete med att bekämpa och förebygga skadedjur samt svar den 13 september 2018

 • Handling - Handling 2018 nr 38 Interpellation av Helene Odenjung (L) till kommunstyrelsens ordförande om kunskapsresultaten i Göteborgs kommunala skolor samt svar den 13 september 2018

 • Handling - Handling 2018 nr 67 Interpellation av Ann Catrine Fogelgren (L) till kommunstyrelsens ordförande angående arbetsmiljön inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad samt svar den 13 september 2018

 • Handling - Handling 2018 nr 68 Interpellation av Kalle Bäck (KD) till kommunstyrelsens ordförande om problemen med förskolan i Göteborg

 • Handling - Handling 2018 nr 130 Fråga av Hampus Magnusson (M) till kommunstyrelsens ordförande om Göteborgs Stads beredskap för lagförslaget om ny möjlighet till uppehållstillstånd