Nämndhandlingar

Här hittar du nämndhandlingar från år 2015 och framåt. Vill du titta på äldre nämndhandlingar hittar du dem på sidan Nämndhandlingar 2014 och tidigare.

Sammanträde Kommunfullmäktige 2018-04-26

Datum
2018-04-26
Tid
15:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Yttrandeprotokoll

Handlingar

 • Handling - Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering

 • Handling - Anmälan av länsstyrelsen beslut att utse Cristian Delgado (S) till ledamot i kommunfullmäktige i stället för Ann-Marie Palm (S) och Elisabeth Linde (S) till ny ersättare i stället för Cristian Delgado (S)

 • Handling - Anmälan av länsstyrelsen beslut att utse Mats Eriksson (SD) till ledamot i kommunfullmäktige i stället för Staffan Levinsson (SD) och Veikko Kristersson (SD) till ny ersättare i stället för Mats Eriksson (SD)

 • Handling - Anmälan av länsstyrelsens beslut att utse Joakim Hagberg (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige i stället för Svetlana Lucic (S)

 • Handling - Anmälan av länsstyrelsens beslut att utse Tina Wallenius (MP) till ny ersättare i kommunfullmäktige i stället för Gunnar Ekeroth (MP)

 • Handling - Handling 2018 nr 53 Punkt 2b i redovisning av uppdraget att genomföra en översyn av stadens facknämndsorganisation

 • Handling - Val av ersättare i förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund i stället för Staffan Levinsson (SD)

 • Handling - Handling 2018 nr 70 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val

 • Handling - Val av ersättare i förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund i stället för Robert Hammarstrand (S) som vid sammanträdet den 22 mars 2018 valdes till ledamot

 • Handling - Val av ersättare i förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund i stället för Sofi Bringsoniou (S) som vid sammanträdet den 22 mars 2018 valdes till ledamot

 • Handling - Handling 2018 nr 79 Årsredovisning för Göteborgs Stad 2017 (Årsredovisningen finns tillgänglig för allmänheten på stadsledningskontoret Gustaf Adolfs Torg 1)

 • Handling - Handling 2018 nr 78 Stadsrevisionens årsredogörelse och årsrapport för 2017

 • Handling - Handling 2018 nr 76 Revisionsberättelser avseende Göteborgs Stads verksamhet under 2017

 • Handling - Handling 2018 nr 77 Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser 2017

 • Handling - Handling 2018 nr 72 Revisionsberättelse över granskning av verksamheten för Samordningsförbundet Göteborg Centrum för år 2017

 • Handling - Handling 2018 nr 73 Revisionsberättelse över granskning av verksamheten för Samordningsförbundet Göteborg Nordost för år 2017

 • Handling - Handling 2018 nr 74 Revisionsberättelse över granskning av verksamheten för Samordningsförbundet Göteborg Väster för år 2017

 • Handling - Handling 2018 nr 75 Revisionsberättelse över granskning av verksamheten för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen för år 2017

 • Handling - Handling 2018 nr 85 Göteborgs Stads uppföljningsrapport 4 2017

 • Handling - Handling 2018 nr 87 Utredning gällande avgränsningar, krav samt ekonomisk ersättning - valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet enligt LSS

 • Handling - Handling 2018 nr 80 Miljö- och klimatnämndens taxor 2019

 • Handling - Handling 2018 nr 86 Tillägg till genomförandeavtal Västlänken

 • Handling - Handling 2018 nr 82 Antagande av detaljplan för utökning av bangård i Olskroken inom stadsdelarna Bagaregården, Olskroken och Gullbergsvass

 • Handling - Handling 2018 nr 71 Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag om att utreda parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag

 • Handling - Handling 2018 nr 65 Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en utredning om sammanslagning av de fyra samordningsförbunden i Göteborg till en enhet

 • Handling - Handling 2018 nr 64 Redovisning av uppdrag till stadsledningskontoret att komplettera dokumentet Riktlinjer för individuellt ekonomiskt stöd

 • Handling - Handling 2018 nr 69 Reglemente för Göteborgs social resursnämnd

 • Handling - Handling 2018 nr 84 Årsrapport 2017 från styrelsen för Keillers Park

 • Handling - Handling 2018 nr 83 Utdelning i Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond

 • Handling - Handling 2017 nr 244 Motion av Kalle Bäck (KD) om att ge Göteborgs elever sovmorgon genom senare skolstart

 • Handling - Handling 2018 nr 24 Motion av David Lega (KD) om upphandling av undervisningsstöd till den avgiftsfria simundervisningen

 • Handling - Handling 2018 nr 27 Motion av Helene Odenjung (L) om att ändra serveringstiderna

 • Handling - Handling 2018 nr 28 Motion av Ann Catrine Fogelgren (L) om att starta projektet "Måltidsvänner" för att minska undernäring och ensamhet bland äldre

 • Handling - Handling 2018 nr 29 Motion av Axel Josefson (M) m fl om att säkerställa parkeringsplatser i centrala staden

 • Handling - Handling 2018 nr 36 Motion av Martin Forsell (VägV) m fl om att minska byggkostnader

 • Handling - Handling 2018 nr 55 Motion av Björn Tidland (SD) om reviderade reglementen för Göteborgs Stads stadsdels- och facknämnder

 • Handling - Handling 2018 nr 63 Motion av David Lega (KD) om att utveckla företagslotsens arbete genom informationsinsatser

 • Handling - Handling 2018 nr 66 Motion av Mariah Ben Salem Dynehäll (L) om att utveckla slakthusområdet till Göteborgs version av Kødbyn/Meatpacking district

 • Handling - Handling 2017 nr 199 Interpellation av Jens Adamik (L) till SDN Lundbys ordförande om hanteringen av ansökningar från fristående skolor

 • Handling - Handling 2017 nr 210 Interpellation av David Lega (KD) till kommunstyrelsens ordförande om hemlöshet bland barn

 • Handling - Handling 2018 nr 14 Fråga av Maria Berntsson (KD) till kommunstyrelsens ordförande om säkerheten för den judiska minoriteten i Göteborg

 • Handling - Handling 2018 nr 12 Interpellation av Kristina Tharing (M) till kommunstyrelsens ordförande om den nuvarande och framtida bristen på förskoleplatser i Göteborg

 • Handling - Handling 2018 nr 15 Interpellation av Helene Odenjung (L) till kommunstyrelsens ordförande om bristen på förskoleplatser i Göteborg

 • Handling - Handling 2018 nr 17 Fråga av Martin Wannholt (M) till kommunstyrelsens ordförande om Göteborgs Stads relationer med Victoria Park

 • Handling - Handling 2018 nr 37 Interpellation av Martin Forsell (VägV) till kommunstyrelsens ordförande om stadens arbete med att bekämpa och förebygga skadedjur

 • Handling - Handling 2018 nr 38 Interpellation av Helene Odenjung (L) till kommunstyrelsens ordförande om kunskapsresultaten i Göteborgs kommunala skolor

 • Handling - Handling 2018 nr 67 Interpellation av Ann Catrine Fogelgren (L) till kommunstyrelsens ordförande angående arbetsmiljön inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad

 • Handling - Handling 2018 nr 68 Interpellation av Kalle Bäck (KD) till kommunstyrelsens ordförande om problemen med förskolan i Göteborg