Tillgänglighet och användbarhet

Målet är att Göteborgs Stad ska funka för alla. Här kan du läsa mer.

Universell utformning

Funktionshinderfrågor handlar ofta om problem i den byggda miljön och det räcker inte att undanröja hinder, vi behöver också skapa möjligheter i det nya som byggs.

Tillgänglighetsarbetet i Göteborgs Stad

Göteborgs Stad har ett uttalat politiskt mål att staden ska funka för alla. Visionen för Göteborg är en inkluderande stad där ”alla göteborgare” ska ha samma möjligheter att delta i samhällslivet. Här kan du läsa mer om hur staden har organiserat arbetet.

Tillgänglighet till information

Tillgänglig information och kommunikation är lätt att läsa, höra och förstå. Alla människor ska kunna kommunicera med offentliga verksamheter och ta del av dess information. Varje enskild medborgare ska ha möjligheter att lämna synpunkter utifrån sin förmåga.

Göteborg vann Access City Award 2014

Göteborgs Stads strävan om att skapa en tillgänglig stad för alla, gjorde Göteborg till 2014 vinnarstad av EU-kommissionens pris Access City Award.