Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter utgår från alla människors lika värde och lika rättigheter. De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv. Det innebär att du, precis som alla andra, har rätt till utbildning, bostad, hälsovård och en rimlig levnadsstandard. En viktig grundprincip är att du inte ska utsättas för diskriminering.

HBTQ

Göteborg ska vara en stad för alla. Därför arbetar Göteborgs Stad aktivt mot fördomar och normer som utestänger människor. Du som är homosexuell, bisexuell, trans eller queer (hbtq) ska garanteras samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om jämlika villkor mellan könen att forma samhället och sitt eget liv. Hur Göteborgs Stad är som arbetsgivare och hur Göteborgs Stads verksamheter utformar sin service har stor betydelse för kvinnor och män, flickor och pojkars levnadsvillkor. Därför ska jämställdhetsperspektivet finnas med i allt arbete som Göteborgs Stad utför.

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, blir år 2020 lag i Sverige. Barnkonventionen syftar till att ge alla barn rätt att bli behandlade med respekt och att få möjlighet att säga sin mening.