Om nationella minoriteter

Sedan år 2000 har Sverige fem erkända nationella minoriteter och minoritetsspråk. De nationella minoriteterna är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Minoriteternas rättigheter är mänskliga rättigheter

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de är grupper som har mycket gemensamt. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

För att säkra människors lika värde, rättigheter och möjligheter, ska arbetet som rör nationella minoriteter innefatta faktorer som kön, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, inkomst och utbildningsnivå.

Göteborgs Stad uppmärksammar de nationella minoriteternas högtidsdagar genom flaggning och ceremonier. Högtidsdagarna är

  • 6 februari, Samernas nationaldag
  • 24 februari, Sverigefinnarnas dag
  • 8 april, Internationella Romadagen
  • 15 juli, Bemärkelsedagen för tornedalingar
  • 29 september, Resandefolkets högtidsdag

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sedan januari 2010 finns en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen har två delar: grundskydd och förstärkt skydd.

Grundskydd

Grundskydd gäller alla nationella minoriteter i hela landet

  • Du har rätt till information om minoritetslagen och dina rättigheter.
  • Du har rätt till skydd och stöd för att bevara och utveckla en kulturell identitet. Barnens rätt till språk och kulturell identitet ska främjas särskilt.
  • Du har rätt till inflytande i egna frågor.

Förstärkt skydd

Förstärkt skydd gäller för finska, samiska och meänkieli i särskilda förvaltningsområden. Göteborg är del av det finska förvaltningsområdet sedan 1 februari 2011. I Göteborg har den sverigefinska minoriteten rätt till förstärkt skydd.

  • Du har rätt att använda ditt nationella minoritetsspråk i skriftlig och muntlig kontakt med kommun, region och statliga myndigheter
  • Du har rätt att få äldreomsorg och förskoleverksamhet helt eller delvis på ditt nationella minoritetsspråk

Även utanför förvaltningsområdena har den samiska och tornedalska minoriteten särskilda rättigheter om det finns språkkunnig personal i kommunen.

Modersmålsstöd och modersmålsundervisning

Modersmålsstöd

Barn som tillhör en nationell minoritet har rätt till modersmålsstöd i förskolan enligt skollagen. Målet är att ge barnet möjlighet att utveckla en flerkulturell identitet.

Modersmålsundervisning

Om du går i grundskolan eller gymnasieskolan, kan du få modersmålsundervisning i ditt minoritetsspråk enligt skollagen. Modersmålsundervisning är ett eget ämne som innehåller till exempel språk, litteratur och kultur. Om du går i grundskolan behöver du inte ha grundläggande kunskaper i ditt nationella minoritetsspråk. För gymnasieelever krävs goda kunskaper. Din skola är skyldig att tillhandahålla modersmålsundervisning även om antalet elever är mindre än fem och även om du inte talar språket hemma varje dag.

Modersmålsundervisning ordnas under förutsättning att det finns lämplig lärare. För att ansöka om modersmålsstöd och modersmålsundervisning kontaktar du skolans rektor.

Rätten till modersmålsstöd och modersmålsundervisning regleras i skollagen. Läs mer om modersmålsstöd och modersmålsundervisning på Språkcentrums webbsida eller i Skolverkets skrift Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Du kan också läsa mer om rätten till modersmål på finska.

Äldreomsorg

Göteborgs Stad ska arbeta för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli och samiska där detta behövs i vården av äldre människor enligt Socialtjänstlagen kapitel 5, §6.

Du som har finska som modersmål har rätt att få äldreomsorg helt eller delvis på finska, eftersom Göteborg är del av finskt förvaltningsområde. Du som har meänkieli eller samiska som modersmål har rätt att få äldreomsorg helt eller delvis på ditt modersmål om det finns tillgång till språkkunnig personal. Biståndsbedömare gör en bedömning av ditt behov av stöd. Läs mer om äldreomsorg på svenska och på finska.

Du kan söka stöd för att utveckla din kultur

Du som tillhör en nationell minoritet har rätt att utveckla din kultur. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska särskilt stödjas.

Du kan söka föreningsstöd och kulturstöd hos kulturförvaltningen. För att din förening ska kunna söka bidrag (vara bidragsberättigad) måste den uppfylla vissa krav. Läs om föreningsbidrag på svenska eller på finska.

Om din förening planerar ett kulturarrangemang som innebär möten och samverkan mellan olika grupper och riktar sig till andra än den egna föreningens medlemmar, kan din förening söka det interkulturella projektstödet. Läs om interkulturella projektstöd på svenska eller på finska.

Samråd för att skapa delaktighet

Göteborgs Stad genomför regelbundet samråd med de nationella minoriteterna. Syftet är att skapa delaktighet och garantera att de nationella minoriteternas rättigheter och behov tillgodoses.

Under länkarna finskt förvaltningsområde och romsk inkludering kan du läsa mer om nationella minoriteters rättigheter och det arbete som Göteborgs Stad arbetar med.

Filer och dokument