Finskt förvaltningsområde

Göteborg är från och med den 1 februari 2011 en av de utvalda kommuner som ingår i finskt förvaltningsområde. Det ger alla sverigefinska göteborgare särskilda rättigheter. Här kan du läsa mer om dina rättigheter.

Den sverigefinska minoritetens rättigheter i Göteborg

Göteborg är sedan 1 februari 2011 del av det finska förvaltningsområdet. Det medför rättigheter för den sverigefinska befolkningen som är bosatt i Göteborg enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, som trädde i kraft 1 januari 2010.

Det här är dina rättigheter

Förskola

Du har rätt att få helt eller delvis finsk förskoleverksamhet oavsett barnets hemspråk. Förskolechefen ansvarar för att sådan undervisning ges.

Äldreomsorg

Du har rätt att få helt eller delvis finsk äldreomsorg. Biståndsbedömare gör en bedömning av stödbehovet.

Kontakt med kommunen

Du har rätt att använda finska vid muntlig och skriftlig kontakt med kommunen. Du har rätt att på begäran få en översättning av beslut och beslutsmotivering. Kommunen får bestämma särskilda tider och särskild plats för att ge service på finska.

Kultur och språk

Göteborgs Stad ska skydda och främja det finska språket och den sverigefinska kulturen. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av finska ska främjas särskilt.

Samråd

Göteborgs Stad ska ge den sverigefinska minoriteten inflytande i frågor som berör dem.

Information

Göteborg Stad ska informera den sverigefinska minoriteten om dessa rättigheter.

Göteborgs Stads sverigefinska råd

Kommunfullmäktige fattade 2014 beslut om att inrätta Göteborgs Stads sverigefinska råd. Rådet är kommunens samrådsorgan med den sverigefinska minoriteten i Göteborg. Rådet bevakar också den sverigefinska minoritetens rätt till kommunal service, språk och kultur utifrån lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Rådet anordnar årligen också ett öppet möte dit alla med intresse för sverigefinska frågor inom Göteborgs Stad är välkomna.

Ytterliga information

Läs mer om dina rättigheter här.

Filer och dokument