Finskt förvaltningsområde

Göteborgs Stad är en av de 66 kommuner som ingår i finskt förvaltningsområde. Det ger alla sverigefinska göteborgare särskilda rättigheter. Här kan du läsa mer om dem.

Den sverigefinska minoritetens rättigheter i Göteborg

Göteborg är sedan 1 februari 2011 del av det finska förvaltningsområdet. Det medför rättigheter för den sverigefinska befolkningen som är bosatt i Göteborg enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, som trädde i kraft 1 januari 2010.

Det här är dina rättigheter

Förskola

Du har rätt att få plats på en förskola där hela eller en väsentlig del av verksamheten bedrivs på finska oavsett barnets hemspråk. Förskolechefen ansvarar för att sådan undervisning ges.

Äldreomsorg

Du har rätt att få äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Du har även rätt att upprätthålla din kulturella identitet inom äldreomsorgen.

Kontakt med kommunen

Du har rätt att använda finska vid muntlig och skriftlig kontakt med kommunen. Du har rätt att på begäran få en översättning av beslut och beslutsmotivering. Kommunen får bestämma särskilda tider och särskild plats för att ge service på finska.

Språk och kultur

Göteborgs Stad skyddar och främjar det finska språket och den sverigefinska kulturen. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av finska främjas särskilt.

Samråd

Göteborgs Stad ger den sverigefinska minoriteten inflytande i frågor som berör dem.

Kommunfullmäktige fattade 2014 beslut om att inrätta Göteborgs Stads sverigefinska råd. Rådet är kommunens samrådsorgan med den sverigefinska minoriteten i Göteborg. Rådet bevakar också den sverigefinska minoritetens rätt till kommunal service, språk och kultur utifrån lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Alla med intresse för sverigefinska frågor är välkomna till sverigefinska rådets årlig öppna möte.

Information på finska

Göteborgs Stad har skyldighet att informera den sverigefinska minoriteten om dessa rättigheter. Här på webbplatsen finns information samlad under rubriken suomeksi

Filer och dokument