Finskt förvaltningsområde

Göteborgs Stad ingår i finskt förvaltningsområde vilket betyder att den finsktalande minoriteten i kommunen har särskilda rättigheter för sitt eget språk och egen kultur.

Göteborg är sedan 1 februari 2011 del av det finska förvaltningsområdet. Det medför rättigheter för stadens finsktalande minoritet enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Minoritetslagen trädde i kraft i januari 2010 och den förstärktes i januari 2019.

Finsktalande minoritetens rättigheter

Du som pratar finska eller tillhör den sverigefinska minoriteten har särskilda rättigheter enligt minoritetslagen.

Förskola

Du har rätt att få plats på en förskola där hela eller en väsentlig del av verksamheten bedrivs på finska oavsett barnets hemspråk. Rektorn ansvarar för att sådan undervisning ges.

Äldreomsorg

Du har rätt att få äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Du har även rätt att upprätthålla din kulturella identitet inom äldreomsorgen.

Kontakt med kommunen

Du har rätt att använda finska vid muntlig och skriftlig kontakt med kommunen. Du har rätt att på begäran få en översättning av beslut och beslutsmotivering. Kommunen får bestämma särskilda tider och särskild plats för att ge service på finska. Hos kontaktcenter kan du prata med en finsktalande servicevägledare vardagar kl. 08.00-16.30.

Kultur

Du har rätt till egen kultur. Göteborgs Stads uppdrag är att skydda och främja de nationella minoritetskulturer. Barns utveckling av en kulturell identitet främjas särskilt.

Samråd

Du har rätt till inflytande i frågor som berör dig. Göteborgs Stad har ett speciellt råd för sverigefinska frågor. Rådet är kommunstyrelsens samrådsorgan med den sverigefinska minoriteten. Rådet bevakar den finsktalande minoritetens rätt till kommunal service utifrån lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Läs mer om  Göteborgs Stads sverigefinska råd

Information

Du har rätt till information om dina minoritetsrättigheter. Göteborgs Stad ger ut information om minoritetslagen och stadens arbete med finskt förvaltningsområde både på finska och svenska. Informationen ligger samlad på sidan suomeksi. Stadsledningskontoret ger ut även en informationstidning för sverigefinnar.

Utlysning av riktade statsbidrag för finskt förvaltningsområde

Både offentliga och privata organisationer kan söka stöd till projekt och insatser som stödjer det finska språket i Göteborg.   

Mer information om Göteborgs Stads statsbidrag för finskt förvaltningsområde.

Mer information om hur att ansöka om stöd för insatser och projekt som stödjer det finska språket i Göteborg.