Om normkritik

Normkritik är ett sätt att analysera som används för att sätta fokus på normer (outtalade regler) i samhället. Istället för att titta på det som påstås avvikande, riktar vi intresset mot det som anses normalt. Vad och vilka tas för givet? Vem eller vilka tänker vi på när vi talar om alla? Göteborgs Stads arbete med normkritik är en del av stadens arbete med mänskliga rättigheter.

Vad är normer?

Normer är outtalade föreställningar om vad som anses vara det normala. Typiskt för normer är att de sällan anges, de bara är och som man tar för givet. En norm kan vara att på ett självklart sätt anta att en snickare är en man, eller att en fru är gift med en man. Den som lever i enlighet med en norm upptäcker den ofta inte. Det är först när man bryter mot normer som de blir synliga.

Normer kan verka oförargliga, men de styr våra tankar och handlingar. Följden kan bli att de personer som bryter mot normen stängs ute, bortses från eller ignoreras. Då handlar normer om makt och i värsta fall diskriminering.

Diskrimineringsgrunder

Diskrimineringslagen beskriver sju diskrimineringsgrunder: 

  • kön
  • ålder
  • sexuell läggning
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnicitet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning.

Till var och en av dessa diskrimineringsgrunder finns ett antal normer och föreställningar kopplade .

Göteborgs Stads arbete med normkritik

Normkritik handlar om att lyfta fram strukturer som stänger människor ute. Göteborg ska vara en öppen stad för alla. Normkritik används för att kunna erbjuda likvärdig service och motverka diskriminering.

För att Göteborg ska vara en inkluderande (innefattande) stad måste alla verksamheter i Göteborgs Stad arbeta normkritiskt i sitt dagliga arbete. Alla verksamheter måste vara medvetna om och har kunskaper om olikheter. Göteborgs Stads kommunikation med medborgarna ska spegla den mångfald som finns i befolkningen.

Som stöd i arbetet med normkritik har Göteborgs Stad utvecklat Normblocket - ett verktyg för att normkritiskt granska bland annat Göteborgs Stads styrande dokument, blanketter och illustrationer. Vad finns det till exempel för bilder och böcker på regnbågsfamiljer i Göteborgs Stads förskolor och skolor? Hur skrivs inbjudningar och informationsmaterial? Vilka finns med på bild? Vilka finns inte med?

Göteborgs Stad har även publicerat skriften Vem är normal, som handlar om normkritik och webbpublicering. Skriften visar hur normer påverkar möjligheten att hitta den information man söker och visar exempel på hur olika besökare kan uppleva information på kommunala webbsidor, utifrån de normer som texten förmedlar.

Filer och dokument