Normmedvetet arbetssätt

Normmedvetet arbetssätt är Göteborgs Stads pilotmodell för att se till att du får ett likvärdigt bemötande oavsett din sexuella läggning, din könsidentitet eller ditt könsuttryck inom äldreomsorgen.

Äldreomsorgen först ut med ny modell

Normmedvetet arbetssätt är Göteborgs Stads pilotmodell för att du ska känna dig trygg den dagen du får hemtjänst, behöver äldreboende, komma i kontakt med anhörigstöd eller när du besöker en träffpunkt eller mötesplats. Detta oavsett din sexuella läggning, din könsidentitet eller ditt könsuttryck.

Modellen arbetas fram tillsammans med personal som arbetar i Göteborgs Stads äldreomsorg. Verksamheterna kan välja att arbeta med modellen som ett långsiktigt arbete för att höja personalens kompetens och bättre möta äldre HBTQ-personers behov.

Läs mer om HBTQ och Göteborgs Stads övriga arbete med HBTQ

Verksamheterna ska förändra sitt arbetssätt

Att arbeta med ett normmedvetet arbetssätt innebär att lära, reflektera och göra. I de verksamheter som arbetar efter modellen får alla medarbetare och chefer utbildning för att höja sin HBTQ-kompetens, bli mer medveten om normer och vilka föreställningar vi har med oss så att vi blir bättre på att möta alla som individer. Vissa i personalen får fördjupad utbildning för att kunna stötta verksamheterna i att göra granskningar av arbetet.

Att arbeta normmedvetet kan till exempel innebära att:

  • titta på hur vi pratar och ställer frågor till brukare,
  • titta på rutiner för arbetet – och fundera över vilka antaganden som görs omedvetet,
  • återkommande lyfta frågor om normer och HBTQ på arbetsplatsträffar och när personalen har tillfällen för reflektion.

Läs mer om normer och Göteborgs Stads övriga arbete med normkritik

Varför behövs det här arbetet?

Äldre HBTQ-personer är en blandad grupp med många olika slags erfarenheter och behov, där det gemensamma är att de bryter mot sam­hällets normer för kön och sexualitet

Många äldre HBTQ-personer kan känna oro inför hur personalen kommer att bemöta dem eller vara oroliga inför att behöva dölja sin identitet eller sexualitet på äldreboendet eller i mötet med hemtjänsten.