Diskriminering

Diskriminering handlar om att människor i samma situation behandlas olika utan giltiga skäl. Detta är kränkande för dig som blir utsatt och strider emot grundregeln om mänskliga rättigheter och allas lika värde.

Varför sker diskriminering?

Diskriminering sker nästan alltid på grund av okunskap, fördomar och bristande uppmärksamhet. Det finns också en strukturell diskriminering (diskriminering av en viss grupp) som innebär att diskriminering är inbyggd i samhällets sätt att fungera. För att motverka den strukturella diskrimineringen, som leder till att personer och grupper särbehandlas på ett negativt sätt, krävs ökad medvetenhet och kunskap.

Diskrimineringslagen skyddar dig

En förutsättning för att bekämpa diskriminering är en effektiv och heltäckande lagstiftning mot diskriminering. Från 1 januari 2009 gäller diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Lagen är en sammanslagning och utveckling av tidigare diskrimineringslagar. Lagen ska bidra till lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Dessa är så kallade diskrimineringsgrunder.

Diskrimineringslagen skyddar mot diskriminering på jobbet, i skolan, i affären och när du köper eller hyr bostad. Skyddet gäller också inom en rad olika viktiga samhällsområden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet. Anställda i offentlig verksamhet får inte vara diskriminerande i sitt bemötande av allmänheten.

Hit kan du vända dig om du blir diskriminerad

Diskrimineringsombudsmannens (DO) huvudsakliga uppgift är att se till att diskrimineringslagen följs. Du som har blivit diskriminerad kan vända dig till DO eller Antidiskrimineringsbyrån Väst. Har du blivit diskriminerad i arbetet kan du även vända dig till din fackförening. Det kostar inget att kontakta DO eller göra en anmälan. Däremot ska det ”kosta” att diskriminera och den nya diskrimineringsersättningen ska både kompensera dig som blir utsatt och verka avskräckande.

Göteborgs Stads likabehandlingsarbete

Som en del av Göteborgs Stads satsning på de mänskliga rättigheterna, ska Göteborg Stad motverka diskriminering och bidra till mångfald. I Göteborg Stads budget för 2014 står, att alla nämnder och bolag under året ska ta fram likabehandlingsplaner i förhållande till samtliga diskrimineringsgrunder. Syftet är att motverka diskriminering och bidra till lika rättigheter och möjligheter i Göteborgs Stads verksamheter.