Jämställdhet

Jämställdhet handlar om jämlika villkor mellan könen att forma samhället och sitt eget liv. Hur Göteborgs Stad är som arbetsgivare och hur stadens verksamheter utformar sin service har stor betydelse för kvinnor och män, flickor och pojkars levnadsvillkor. Därför ska jämställdhetsperspektivet finnas med i allt arbete som Göteborgs Stad gör.

Vad innebär jämställdhet?

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och Kvinnokonventionen slår fast att kvinnor och män har lika rättigheter. Jämställdhet är en mänsklig rättighet som utgår ifrån alla människors lika värde och rätten att inte bli sämre behandlad på grund av kön.

I Sverige är jämställdhet även ett speciellt politikområde. Det finns ett jämställdhetspolitiskt övergripande mål, samt sex olika delmål där makt och inflytande är centralt och som allt jämställdhetsarbete ska utgå ifrån. Det övergripande målet säger att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Utifrån det övergripande målet finns sex delmål som omfattar frågor som rör delaktighet och inflytande, ekonomi, utbildning, hälsa, hem- och omsorgsarbete och mäns våld mot kvinnor som ska upphöra.

I Sverige finns i dagsläget två juridiska kön – kvinna och man – det vill säga det kön som är registrerat i folkbokföringen. De jämställdhetspolitiska målen utgår ifrån det juridiska könet. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det finns personer som inte identifierar sig enligt ”tvåkönsnormen”, liksom att kvinnor och män inte är homogena grupper med lika förutsättningar och samma levnadsvillkor. Därför behöver andra aspekter som könsidentitet, funktionalitet, etnicitet, sexuell läggning, religionstillhörighet och ålder inkluderas i jämställdhetsarbetet.

Så arbetar Göteborgs Stad med jämställdhet

Göteborg ska vara en förebild för jämställd utveckling och är en viktig förutsättning för ett jämlikt Göteborg. I kommunfullmäktiges budget, som är Göteborgs Stads styrande dokument, är målet med jämställdhetsarbetet att ”den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra” och knyter an till de nationella jämställdhetspolitiska målen. En strukturell diskriminering är den som sker på samhällsnivå och Staden har ett viktigt uppdrag att se till att stadens service och tjänster inte oavsiktligt får diskriminerande effekter.

Ett viktigt arbete som alla Stadens verksamheter ska göra för att motverka strukturell könsdiskriminering är att analysera vilka konsekvenser olika beslut får för brukare och medborgare utifrån ett jämställdhetsperspektiv, samt att säkerställa att resurser fördelas mellan könen på ett jämlikt sätt. Genomförandet och uppföljningen av verksamheten ska även analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv för att upptäcka, åtgärda och förebygga så att inte diskriminering uppstår mellan könen. Jämställdhetsarbetet ska vara normkritiskt för att väcka tankar kring hur normer kring kön kan påverka Staden som arbetsgivare och den service som Staden ger. Även övriga diskrimineringsgrunder ska inkluderas i jämställdhetsarbetet, så att olika grupper kvinnor och män får tillgång till stadens service och tjänster utifrån sina förutsättningar. Under länkarna normkritik och HBTQ-frågor kan du läsa mer om hur Göteborg Stad arbetar normmedvetet.

Göteborgs Stads jämställdhetsarbete har bedrivits under en längre tid och det är många verksamheter i Staden som arbetar med jämställdhetsfrågorna i sitt vardagliga arbete. Om du är intresserad av vad olika verksamheter gör inom jämställdhetsområdet, är du välkommen att kontakta din stadsdel, fackförvaltning eller kommunala bolag.

Exempel på tidigare jämställdhetsprojekt som Staden deltagit i är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) program för hållbar jämställdhet (HÅJ). Verksamheter i stadsdelsnämnder, fackförvaltningar och bolag deltog under två tidsperioder i programmet.

Sveriges Kommuners och Landstings program för hållbar jämställdhet

Göteborgs Stads arbete för att bli en jämställd arbetsplats

CEMR-deklarationen

År 2008 skrev Göteborgs Stad under den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män. Det innebär att Göteborg offentligt tar ställning för att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män, samt förbinder sig att främja jämställdheten i alla typer av kommunal verksamhet.

Jämställt Västra Götaland 2014-2018

I oktober 2014 beslutade Kommunstyrelsen att skriva under en avsiktsförklaring som kopplar Göteborgs Stads jämställdhetsarbete till den länsövergripande strategin Jämställt Västra Götaland 2014-2018. Strategin håller på att ses över och en ny beräknas gälla från och med 2019. Göteborgs Stads plan för jämställdhet som förväntas träda ikraft 2019 är kopplad både till strategin och CEMR-deklarationen.