Jämställdhet

Jämställdhet handlar om jämlika villkor mellan könen att forma samhället och sitt eget liv. Hur Göteborgs Stad är som arbetsgivare och hur Göteborgs Stads verksamheter utformar sin service har stor betydelse för kvinnor och män, flickor och pojkars levnadsvillkor. Därför ska jämställdhetsperspektivet finnas med i allt arbete som Göteborgs Stad utför.

Vad innebär jämställdhet?

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och Kvinnokonventionen slår fast att kvinnor och män har lika rättigheter. Jämställdhet är en mänsklig rättighet som utgår ifrån alla människors lika värde och rätten att inte bli sämre behandlad på grund av kön.

I Sverige är jämställdhet även ett speciellt politikområde. Det finns ett jämställdhetspolitiskt övergripande mål, samt sex olika delmål där makt och inflytande är centralt och som allt jämställdhetsarbete ska utgå ifrån. Det övergripande målet säger att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Utifrån det övergripande målet finns sex delmål som omfattar frågor som rör delaktighet och inflytande, ekonomi, utbildning, hälsa, hem- och omsorgsarbete och mäns våld mot kvinnor som ska upphöra.

I Sverige finns i dagsläget två juridiska kön – kvinna och man – det vill säga det kön som är registrerat i folkbokföringen. De jämställdhetspolitiska målen utgår ifrån det juridiska könet. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det finns personer som inte identifierar sig enligt ”tvåkönsnormen”, liksom att kvinnor och män inte är homogena grupper med lika förutsättningar och samma levnadsvillkor. Därför behöver andra aspekter som könsidentitet, funktionalitet, etnicitet, sexuell läggning, religionstillhörighet och ålder inkluderas i jämställdhetsarbetet.

Så arbetar Göteborgs Stad med jämställdhet

Göteborg ska vara en förebild för jämställd utveckling och är en viktig förutsättning för ett jämlikt Göteborg. Göteborgs Stad fick sin första övergripande jämställdhetsplan 2019, då kommunfullmäktige den 31 januari antog planen. Planen som omfattar både ett service-, medborgar- och arbetsgivarperspektiv gäller under perioden 2019 – 2023.

Göteborgs Stads plan för jämställdhet

Enligt planen ska Göteborgs Stad arbeta för att motverka strukturell könsdiskriminering för att se till att Göteborgs Stads service, tjänster och arbetsgivarfrågor inte oavsiktligt får diskriminerande effekter. Ett viktigt arbete som alla verksamheter ska göra för att motverka strukturell könsdiskriminering är, att analysera vilka konsekvenser olika beslut får för brukare, medborgare samt Göteborgs Stads anställda utifrån ett jämställdhetsperspektiv samt att säkerställa att resurser fördelas mellan könen på ett jämlikt sätt.

Genomförande och uppföljning av verksamheten ska även analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv för att upptäcka, åtgärda och förebygga att inte diskriminering uppstår mellan könen.

Planen riktar också in sig på att motverka begränsande normer kring kön, det vill säga föreställningar som begränsar hur kvinnor och män, flickor och pojkar ska vara för att forma sina liv. Det handlar om normer som bidrar till att skapa könsdiskriminering och ojämställdhet mellan könen. Jämställdhetsarbetet ska vara normkritiskt för att väcka tankar kring hur normer kring kön kan påverka Göteborgs Stad som arbetsgivare och den service som Göteborgs Stad ger.

Även övriga diskrimineringsgrunder, inklusive könsidentitet ska inkluderas i jämställdhetsarbetet. Olika grupper kvinnor och män, samt de som inte definierar sig utefter tvåkönsnormen ska få lika tillgång till Göteborgs Stads service och tjänster utifrån sina förutsättningar. Planen har därför en bredare ansats, där målet för jämställdhet är jämlikhet mellan könen.

Här kan du läsa mer om Göteborgs Stads arbete för att bli en jämställd arbetsplats.

Under rubrikerna normkritik och HBTQ-frågor kan du läsa mer om hur Göteborgs Stad arbetar normmedvetet.

Göteborgs Stads jämställdhetsarbete har bedrivits under en längre tid och det är många verksamheter i Göteborgs Stad som arbetar med jämställdhetsfrågorna i sitt vardagliga arbete. Om du är intresserad av vad olika verksamheter gör inom jämställdhetsområdet, är du välkommen att kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter.

CEMR-deklarationen

År 2008 skrev Göteborgs Stad under den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män. Det innebär att Göteborgs Stad offentligt tar ställning för att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män samt förbinder sig att främja jämställdheten i alla typer av kommunal verksamhet. Göteborgs Stads plan för jämställdhet är kopplad till CEMR-deklarationens olika artiklar.