HBTQ

Göteborg ska vara en stad för alla. Därför arbetar Göteborgs Stad aktivt mot fördomar och normer som utestänger människor. Du som är homosexuell, bisexuell, trans eller queer (hbtq) ska garanteras samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra

Så arbetar Göteborgs Stad med hbtq

Göteborg ska vara en öppen och inkluderande stad. 2012 bjöd kommunstyrelsen in hbtq-Göteborg till ett öppet forum för att gemensamt ta fram förslag på hur Göteborg ska kunna bli en öppen och mindre heteronormativ stad som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. Tillsammans arbetade ett 50-tal representanter från hbtq-Göteborg, de politiska partierna och tjänstemän i Göteborgs Stad fram ett antal rapporter och förslag. Ett av förslagen handlade om att ta fram en rapport om hbtq-personers villkor i Göteborg. På uppdrag av kommunstyrelsen resulterade detta i rapporten ”Normbrytande liv i Göteborg – Lägesrapport om hbtq-personers livsvillkor 2014”.

Normbrytande liv i Göteborg ligger till grund för stadens första styrande dokument med fokus på hbtq, som antogs av kommunfullmäktige 2017.

Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor

Två nya rapporter om hbtqi-personers livsvillkor

Göteborgs Stad har på uppdrag av kommunfullmäktige i april 2022 presenterat två nya rapporter om hur det är att leva som hbtqi-person i Göteborg. Förutom en uppdaterad rapport om hbtqi-personers livsvillkor, har för första gången också en rapport om unga hbtqi-personer i skolan tagits fram. Utifrån rapporternas resultat och analys lämnas sammanlagt 44 rekommendationer för Göteborgs Stads fortsatta arbete.

Vad gäller rapporten om skolan har utbildningsnämnden och grundskolenämnden den 19 april respektive 26 april beslutat att ge sina förvaltningar i uppdrag att redovisa hur de ska omhänderta resultat och rekommendationer. Den 27 april beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet med ett uppdrag till stadsledningskontoret att ”komplettera rapporten om HBTQ-personers livsvillkor, baserat på otrygghet och diskriminering, för att få ett tydligare underlag inför framtagandet av en ny HBTQ-plan”.

Rapporterna "Hbtqi+personers livsvillkor i Göteborg 2021" och “Det är ingen temadag att vara hbtq - det är man året om”

Normer som skaver - Hbtq-personers sociala arbetsmiljö i Göteborgs Stad 

Göteborgs universitet har på uppdrag av Göteborgs Stad genomfört en unik studie om hur anställda hbtq-personers arbetsvillkor ser ut. Resultaten, som baseras på en enkät till 1 000 anställda samt intervjuer med hbtq-personer som arbetar i staden, har i augusti 2018 analyserats och färdigställts i rapporten Normer som skaver - hbtq-personers sociala arbetsmiljö i Göteborgs Stad.

Normer som skaver - Hbtq-personers sociala arbetsmiljö i Göteborgs Stad

Göteborg Stad deltar aktivt i West Pride

Göteborgs Stad deltar sedan 2007 aktivt i West Pride, tidigare HBTQ-festivalen. Utgångspunkten för Göteborgs Stads deltagande är att Göteborgs ska vara en öppen och inkluderande stad – en stad för alla. Förutom en mängd lokala arrangemang flaggar staden på Gustaf Adolfs Torg. Vi finns också representerade i Pride Park. I Pride Parade går Göteborgs Stad under banderollen ”Göteborg – en stad för alla”.

West Pride 2022 äger rum 13-19 juni.

Göteborgs Stads HBTQ-råd

Kommunfullmäktige fattade 2013 beslut om att inrätta Sveriges första kommunala hbtq-råd. Göteborgs Stads HBTQ-råd är kommunstyrelsens samrådsorgan med hbtq-Göteborg. Rådet ska utifrån ett normkritiskt perspektiv bevaka frågor som påverkar livssituationen för hbtq-personer i Göteborg. Syftet är att säkra hbtq-personers mänskliga rättigheter genom att ett hbtq-perspektiv ska finnas med i stadens alla verksamheter.

Rådet bjuder in till open hearings

Varje år bjuder Göteborg Stads HBTQ-råd in till öppna möten för att ta del av synpunkter och förslag på hur Göteborg ska bli en öppen och inkluderande stad.

Länk till anteckningar från open hearings

Föreställningen om att alla är heterosexuella

Samhället bygger på föreställningen att alla är heterosexuella, det vill säga att det bara finns två kön, kvinnor och män, och att bara kvinnor och män blir kära i varandra. Den här normen är så stark att heterosexualitet ibland inte uppfattas som en sexuell läggning, utan som det "naturliga" och "normala". Man säger att de här föreställningarna om kön och sexualitet, heteronormen, är en av de starkaste normerna som finns i samhället.

Eftersom många normer är osynliga, så är det först när de bryts som de blir synliga. Istället för att ställa en person som bryter normer genom att till exempel bli kär i någon av samma kön eller inte vilja definiera sig som antingen man eller kvinna i centrum, har Göteborgs Stad som mål att undersöka vilka normer och strukturer som utestänger, eller i värsta fall leder till diskriminering av människor.