ECCAR europeiska koalitionen av städer mot rasism

Den europeiska koalitionen av städer mot rasism är ett nätverk som aktivt arbetar för att motverka rasism, diskriminering och främlingsfientlighet.

Göteborgs Stad är sedan november 2019 medlem i European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR), den europeiska koalitionen av städer mot rasism. ECCAR bildades 2004 på ett initiativ från UNESCO och är ett nätverk av cirka 150 europeiska städer och kommuner som aktivt vill jobba för att motverka rasism, diskriminering och främlingsfientlighet utifrån ett tiopunktsprogram som följs upp vart annat år.

ECCARs tiopunktsprogram

  • Involvera – konsultera olika aktörer och grupper för att följa utvecklingen
  • Mäta – integrera mål, statistik och indikatorer i kommunens styrsystem
  • Stödja – erbjuda stöd till personer som blivit utsatta för diskriminering och rasism
  • Informera – informera om gällande rättigheter och skyldigheter
  • Främja – främja lika rättigheter och möjligheter i samhällslivet
  • Säkerställa – säkerställa att kommunen är en icke-diskriminerande arbetsgivare och välfärdsleverantör
  • Boende – erbjuda lika tillgång till bostäder
  • Utbildning – utmana diskriminering och rasism genom utbildning
  • Kultur – bidra till ett interkulturellt synsätt i samhällsplaneringen
  • Konflikthantering - motverka hatbrott och erbjuda konflikthantering

Nätverket arrangerar seminarier, konferenser och genomför undersökningar och projekt där Göteborgs Stad deltar. Att delta i en etablerad plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra städer med liknande utmaningar, stärker förutsättningarna att arbeta evidensbaserat.

European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR)/Gothenburg (engelska)

Sveriges kommuner och regioners nätverk mot rasism och diskriminering

I Sverige finns också ett nationellt ECCAR-nätverk som samordnas av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Göteborgs Stad deltar där och har de senaste åren presenterat det medskapande arbetet med att ta fram en lägesbild för stadens plan mot rasism samt frågor som att mäta, analysera och följa upp diskriminering och ojämlikt utfall av tillgång till rättigheter och kommunal service. Nätverket fungerar kunskapshöjande och möjliggör kontakt med andra kommuner med liknande utmaningar i arbetet mot rasism och diskriminering.

Nätverk mot rasism och diskriminering - SKR

Västsverige mot rasism

Sedan 2015 samverkar Göteborgs Stad tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionen under parollen ”Västsverige mot rasism”. Samverkan började i och med MR-dagarna i Göteborg 2015. Denna samverkan fortsatte sedan under MR-dagarna i Jönköping 2017.

I oktober 2017 arrangerade Västsverige mot rasism tillsammans med sex organisationer från civilsamhället en utbildningsdag med syfte att öka kunskapen och förståelsen om hur rasism påverkar människors villkor och samhällets utveckling. Cirka 300 personer (förtroendevalda, tjänstepersoner, representanter från civilsamhället) deltog från länets kommuner.

Syftet med nätverket är att bidra till ett systematiskt arbete för att garantera att vi respekterar, skyddar och främjar mänskliga rättigheter, demokrati och hållbarhet genom att motverka rasism och diskriminering i Västra Götaland. Nätverket ska vara ett lärande nätverk som tillsammans praktiskt prövar, lär av varandra, granskar och utvecklar kunskap. Arbetet utgår ifrån de punkter i ECCAR:s tiopunktsprogram som är mest relevanta för parternas samverkan.

---#västsverigemotrasism (finns webbplats eller bara # i sociala media?)  VERKAR BARA VARA SOCIALA MEDIA

Dagen för avskaffandet av rasdiskriminering

1966 beslutade FN:s generalförsamling att den 21 mars ska uppmärksammas som den Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering. På den dagen år 1960 öppnade polisen eld mot en fredfull demonstration i Sharpville i Sydafrika. 69 människor dödades och över 180 människor skadades. Protesten var den första demonstrationen mot den rasdiskriminerande politiken som separerade vita och icke-vita sydafrikaner.

Idag uppmärksammas dagen runt om i världen och inom nätverket den europeiska koalitionen av städer mot rasism för att minnas alla de offer som har blivit utsatta för rasdiskriminering, men också för att uppmärksamma den rasdiskriminering som pågår än idag.

---Kulturförvaltningens trailer för "Dagen för avskaffandet av rasdiskriminering” 24 mars 2021 (kommer)