Hemlöshetsplan

Kommunfullmäktige beslutade att anta Göteborgs Stads strategi och plan mot hemlöshet den 7 maj 2015. Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2019 att fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram en reviderad strategi och plan mot hemlöshet. Hemlöshetsplanen för 2015–2018 gäller tills en reviderad plan blivit antagen.

Tydliga och konkreta mål

Alla människor ska ha samma möjligheter att leva ett gott liv. Att ha ett hem är grundläggande för möjligheten att forma vår tillvaro och planera för framtiden. Orsakerna till hemlöshet är många och komplicerade. Det finns inga enkla lösningar och framförallt så finns det inte bara en lösning.

Den nya hemlöshetsplanen sätter upp tydliga och konkreta mål för stadens hemlöshetsarbete. Planen har en ambitiös målsättning och innehåller åtgärder för att motverka och förhindra hemlöshet. Planen genomsyras av att grunden för att lösa individens hemlöshetsproblem bör vara en egen bostad först istället för att bostaden ska vara målet när övriga problem är lösta.

Bred samverkan

Hemlöshetsplanen har tagits fram i bred samverkan med förvaltningar, bostadsbolag, myndigheter och ideella organisationer. Grunden i planen bygger på förebyggande insatser och bostadsinriktade strategier, där Bostad först-metoden är en viktig inriktning.

Långsiktiga strategier

Planen omfattar långsiktiga strategier och en handlingsplan med 23 aktiviteter för att nå minskad hemlöshet. Mål har tagits fram med utgångspunkt i Socialstyrelsens definition av hemlöshet och stadens budget 2014.

Planens mål och strategier

Mål

Göteborg har en nollvision och strävar efter en stad utan hemlöshet. En tydlig ambition i planen är att inga barnfamiljer ska behöva vräkas.

  1. Staden ska halvera antalet personer som befinner sig i akut hemlöshet.
  2. Antalet personer som vräks från sin bostad ska minska.
  3. Antalet personer som skrivs ut från vård eller behandling och saknar bostad ska minska.
  4. Antalet hemlösa personer med komplex problematik i form av missbruk och/eller psykisk/fysisk ohälsa ska minska.
  5. Fler personer som bor i kommunens boenden ska få egen bostad.

Strategier

  • Staden ska intensifiera det vräkningsförebyggande arbetet.
  • Staden ska öka användandet av långsiktiga lägenhetsboenden som leder till eget boende.
  • Staden ska stärka och utveckla ledning och styrning i kommunens hemlöshetsarbete.

Uppföljningar och rapporter att ta del av:

Strategi och plan mot hemlöshet ska följas upp årligen i samband med ordinarie uppföljning och utvärderas i sin helhet 2018.

Läs utvärderingen av Göteborgs Stads strategi och plan mot hemlöshet 2015-2018

Rapport - Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden 2019