Hemlöshetsplan

Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020–2022 antogs av kommunfullmäktige 16 april 2020.

Hemlöshet – del av bostadsförsörjningen

Stadens arbete mot hemlöshet utgår ifrån mänskliga rättigheter och allas lika värde. Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag. I regeringsformen 1 kap. 2 § första stycket, anges följande: ”Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.”

Kommunen har därmed ett ansvar för planering och genomförande av bostadsförsörjningen för alla göteborgare och socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

Orsakerna till hemlöshet är många och komplexa, ytterst behövs ett ökat bostadsbyggande för att bekämpa hemlöshet. Göteborgs Stad har fastställt riktlinjer för bostadsförsörjning, som under 2020 kommer att revideras. Arbetet med att ta fram hemlöshetsplanen har skett i samverkan med framtagandet av program för bostadsförsörjningen.

Planens fokus

Missbruk och psykisk ohälsa är en vanlig orsak till hemlöshet. Men i gruppen hemlösa personer finns numera en högre andel som inte har någon social problematik utöver att de saknar en bostad. Detta är särskilt tydligt bland kvinnor och barnfamiljer födda utomlands.

Hemlöshetsplanen fokuserar särskilt på att förebygga hemlöshet och på att säkra tillgången av bostäder för hemlösa personer. För socialt hemlösa finns det olika boenden med stöd och därutöver fortsätter staden med att reservera lägenheter för kommunala kontrakt och Bostad först. Dessa lägenheter möjliggör så småningom för hemlösa hushåll att överta hyreskontraktet och lämna hemlösheten. För de som är strukturellt hemlösa satsar staden på boenderådgivning.

Planen anger en tydlig ansvarsfördelning mellan nämnder och styrelser och understryker vikten av en nära samverkan med idéburna organisationer, statliga myndigheter och fastighetsägare. Genomförandet av planen ska följas upp genom kartläggningar och i den ordinarie uppföljningsprocessen.

Planens huvudsakliga innehåll

Hemlöshetsplanen omfattar ett övergripande mål, fem övriga mål, fyra fokusområden och 15 åtgärder för att minska hemlösheten. I planen understrykes att stadens arbete mot hemlöshet också behöver kompletteras med åtgärder vad gäller den generella bostadsförsörjningen. Barnperspektivet har förtydligats och förstärkts för att trygga barns uppväxtvillkor.

Övergripande mål

Hemlösheten ska minska. Målsättningen är att antalet personer i hemlöshet ska minska med minst 20 procent under planperioden. 

Övriga mål

  1. Antalet personer som befinner sig i akut hemlöshet ska minska. Särskilt prioriteras barn i akut hemlöshet.
  2. Vräkningarna från bostäder ska minska. Målsättningen är att inga barnfamiljer ska vräkas.
  3. De som skrivs ut från sjukhus, kriminalvårdsanstalt eller behandlingshem ska i högre grad kunna erbjudas bostad.
  4. Fler hemlösa personer ska komma vidare till en egen bostad.
  5. Nettokostnaden för socialt boende ska minska.

Fokusområden

  • Förebygga hemlöshet
  • Möta den akuta hemlösheten
  • Steget vidare till egen bostad
  • Bostadsförsörjning för alla

Bred samverkan bakom planen

Hemlöshetsplanen har utarbetats i samverkan med bland andra stadsdelsförvaltningar, social resursförvaltning, stadsledningskontoret, Förvaltnings AB Framtiden och idéburna organisationer.

Föregående hemlöshetsplan  

Hemlöshetsplanen för 2015–2018, som förlängdes att gälla under 2019, har bland annat resulterat i att fler lägenheter har förmedlats till stadens hemlösa. Detta har gjort att många barn har fått en fast bostad. Det vräkningsförebyggande arbetet har utvecklats och medfört att färre barn berörs av vräkning. Satsningen på modellen Bostad först har lett till att personer med missbruk eller psykisk ohälsa och lång tid i hemlöshet har fått egen bostad. Stadens nuvarande bostadsbrist skapar dock en bekymmersam situation för stadens hemlösa, och särskilt för hushåll i akut hemlöshet. 

Hemlösheten fortsätter att minska i Göteborg

Göteborgs Stads årliga kartläggning av antalet hemlösa visar på en minskning med 15 procent jämfört med föregående år, från 3733 till 3161 personer. Det är tredje året i rad som antalet hemlösa personer minskar i Göteborg.

Sammanlagt registrerades 2405 hushåll som hemlösa under mätveckan (26 april–2 maj 2021), vilket innefattar 2564 vuxna och 597 barn. Jämfört med 2020 års kartläggning har antalet hushåll minskat med 237 hushåll eller 9 procent. Antalet barnfamiljer i hemlöshet har minskat från 393 till 282 familjer.

Kartläggningen visar att den största minskningen av antalet hemlösa har skett för hushåll i akut hemlöshet, vilka har minskat med 90 hushåll. För barnfamiljer i akut hemlöshet noteras en nedgång med 47 familjer och 79 barn, till 56 barnfamiljer med 138 barn. Det är framför allt en minskning av antalet föräldrar födda utanför Europa, varav merparten av dessa är ensamstående kvinnor med barn. Den övriga minskningen i akut hemlöshet beror främst på att det är ett mindre antal ensamhushåll där det förekommer missbruk eller psykisk ohälsa i årets kartläggning, jämfört med 2020 års kartläggning.

Rapport hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden april 2021

2021 års uppföljning av hemöshetsplan 2020-2022