Överenskommelse mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer

Här hittar du information om Göteborgs Stads överenskommelse om samverkan med civilsamhällets organisationer. Det är information som kan vara användbar när din förening eller du som tjänsteperson påbörjar en ny eller vidareutvecklar en redan pågående samverkan.

Visionen är att Göteborg ska vara en stad där invånarna engagerar sig och där engagemanget tas tillvara. Målet är att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskap i Göteborg. År 2012 tog kommunfullmäktige, efter dialog med civilsamhället, beslutet om en överenskommelse om samverkan mellan civilsamhällets organisationer och Göteborgs Stad. Drygt 100 organisationer har undertecknat överenskommelsen.

Överenskommelsens principer som ligger till grund för samverkan

  • Integritet och oberoende - organisationernas integritet, initiativförmåga och självbestämmande respekteras
  • Dialog - ömsesidig respekt för varandras perspektiv och förutsättningar samt tillvaratagande av bådas resurser
  • Kvalitet - Närheten till medlemmar och brukarna och deras perspektiv är civilsamhällets främsta kvalitet
  • Långsiktighet - Göteborgs Stad ska underlätta organisationernas planering genom att ha långsiktighet som grund för sina insatser
  • Öppenhet och insyn – både Göteborgs Stad och organisationerna ska sträva efter transparens
  • Mångfald - Det är viktigt att nya organisationer inkluderas i samverkan, också de som antar nya organisations- och föreningsformer


Här kan du läsa mer om överenskommelse som Göteborgs Stad och ett stort antal organisationer formulerade under två års dialog.

Got United, organisation och kansli

Got United – forum för samverkan, är ett kansli som håller ihop arbetet med Överenskommelsen. Got United drivs av civilsamhället sedan 2017. På kansliet finns en styrgrupp med representanter från både civilsamhället och tjänstepersoner i Göteborgs Stad. Här kan du ta del av vilka som ingår i styrgruppen.  

Paraply och resursorganisationer

Följande organisationer fungerar som paraplyorganisationer för flera olika kategorier av organisationer i Göteborg.

Paraplyorganisationer:

Resursorganisationer

Det finns också resursorganisationer som fokuserar på mer praktisk samverkan.