Folkhälsa

Folkhälsoarbete handlar om att påverka hälsan för delar av eller hela befolkningen och omfattar både hälsofrämjande och förebyggande insatser. Arbetet ska utgå från befolkningens hälsa och behov.

Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete som kräver samarbete över gränserna, både inom Göteborgs Stad och med andra lokala, regionala och nationella aktörer.

Göteborgs Stad har valt att arbeta tillsammans med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd när det gäller det folkhälsoarbete som är riktat till befolkningen. Det finns samarbetsavtal mellan de olika stadsdelsnämnderna och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och mellan kommunstyrelsen och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd.

Stadsdelsnämnderna har ansvar för det lokala folkhälsoarbetet

Grunden till avtalen mellan stadsdelsnämnderna och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd är att båda har befolkningsansvar. Med stadsdelsnämndernas befolkningsansvar kommer också ansvaret för det lokala folkhälsoarbetet. I varje stadsdel finns en utvecklingsavdelning med ansvar för folkhälsofrågor.

Stadsledningskontoret har samordningsansvar

Stadsledningskontoret har uppdraget att samordna folkhälsofrågorna för Göteborgs Stad.

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Hälsorådgivning i Göteborg

Hälsodata visar hur befolkningen mår

En del av folkhälsoarbetet i Göteborgs Stad går ut på att genom olika hälsodata ta reda på hur befolkningen mår. Ett exempel är Hälsobladet som är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen och som visar indikatorer i syfte att kunna följa Göteborgarnas livsvillkor och hälsa på lokal nivå. Här presenteras data utifrån fyra ålderskategorier, 0-5 år, 6-17 år, 18-64 år samt 65 år och äldre.

Ett annat exempel är ett arbete från 2012 med jämförelse mellan två städer. Hur har människorna det i Göteborg jämfört med liknade städer i Europa? Vad skiljer dem åt och vad är lika? I detta fall handlar det om att jämföra Göteborg och Glasgow. Se filmen som jämför folkhälsa i Glasgow och Göteborg (filmen är på engelska)

Data från filmen som jämför folkhälsa i Glasgow och Göteborg (engelska)

Göteborg ska vara en jämlik stad

Social resursnämnd har uppdraget att se till att alla nämnder och styrelser i Göteborgs Stad arbetar aktivt med målet och leder arbetet med jämlik stad.

Så arbetar Göteborgs Stad med folkhälsa

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har tagit beslut om ett antal dokument som ger inriktningen för arbetet med folkhälsa i Göteborg.

Här hittar du styrande dokument för Göteborg Stad.