Om diarium och arkiv

I ett diarium hittar du handlingar (dokument) som är skapade av eller som har skickats till kommunens förvaltningar, men även av och till andra myndigheter. Det kan vara kallelser och protokoll, beslut eller remisser.

Diarium

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det vanligaste sättet att registrera handlingar är genom diarieföring. En handling kan vara ett pappersdokument, till exempel ett brev, men handlingen kan även vara elektronisk i form av exempelvis ett e-postmeddelande.

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

Önskar du komma i kontakt med förvaltningarnas diarier måste du kontakta respektive förvaltning.

Arkiv

Arkiven tar hand om äldre dokument så att de ska kunna bevaras, hållas ordnade och hittas om någon vill se eller läsa dem.

De kommunala arkiven sparar information från kommunala myndigheter. Syftet med det är att kunna lämna ut allmänna handlingar eller forskningsmaterial samt att den egna myndigheten ska kunna hitta sin dokumentation och tillgodose rättskipningens behov.

Regionarkivet

Regionarkivet är arkiv för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Där kan du söka efter skolbetyg, patientjournaler, handlingar från socialtjänsten, kartor och mycket annat.