Visselblåsarfunktion

Göteborgs Stad har en intern rapporteringskanal, så kallad visselblåsarfunktion, dit du kan anmäla misstankar om missförhållanden i Göteborgs Stad.

När ska funktionen användas?

Funktionen ska användas om du misstänker att det finns handlanden eller underlåtenheter som kan anses utgöra ett missförhållande som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram och åtgärdas. Det kan exempelvis vara överträdelser av lagar, EU-direktiv eller interna regler och riktlinjer.

Vem kan anmälas?

Personen som anmäls ska vara förtroendevald, chef eller anställd i någon av Göteborgs Stads förvaltningar eller majoritetsägda bolag. Missförhållandet ska ha koppling till personens tjänsteutövning i Göteborgs Stad.

När ska funktionen inte användas?

Rapportering av personliga missförhållanden som uteslutande påverkar den rapporterande personen eller den egna arbetssituationen, som konflikter mellan den rapporterande personen och en annan arbetstagare, lönesättning och så vidare, bedöms som regel inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive förvaltning/bolag.

E-tjänst Anmäl ett missförhållande

Anmäl ett missförhållande

Hur hanteras rapporterna?

Rapporterna om missförhållanden går till ett externt företag som gör en initial bedömning och tar fram förslag på vidare hantering.

De rapporter som bedöms handla om missförhållanden av allmänintresse sänds till Göteborgs Stads interna rapporteringskanal, visselblåsarfunktionen, för bedömning om missförhållandena ska utredas externt eller internt. Vid allvarliga missförhållanden, missförhållanden som berör personer i ledande ställning, kräver särskild kompetens eller inte kan utredas på ett oberoende sätt internt, görs utredningen av en extern leverantör.

Rapporter som innehåller omständigheter som behöver utredas men inte kvalificerar sig för extern utredning sänds till visselblåsarfunktionen, som gör en första utredning. Visselblåsarfunktionen skickar sedan en begäran om utredning till berörd förvaltning eller bolag. Visselblåsarfunktionen bedömer när ett ärende är färdigutrett, samt ger rekommendationer. Det är respektive förvaltning eller bolag som beslutar om eventuella åtgärder med anledning av utredningen.

Rapporter som inte ligger inom funktionens lagreglerade uppdrag, det vill säga inte handlar om missförhållanden av allmänintresse, skickas direkt till berörd förvaltning eller bolag för kännedom och ställningstagande kring eventuella åtgärder.

Oavsett vilken typ av utredning som görs är den som rapporterat om missförhållanden skyddad av sekretess, samt gentemot repressalier och hindrande åtgärder.

Möjlighet att begära ut sekretessprövad version av rapporter

Alla inkomna rapporter räknas som allmän handling men med uppgifter som skyddas av sekretess. Detta innebär att handlingen kan begäras ut, men att en sekretessprövning sker vid varje utlämning. Uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera vem en tipslämnare har alltid sekretesskydd. Du som tipslämnare kan därför lämna dina kontaktuppgifter till visselblåsarfunktionen på ett skyddat sätt för att vid behov kunna få återkoppling kring vad som hänt med din anmälan, såväl som för att kunna ställa frågor till dig för att kunna utreda tipset på ett bättre sätt. Det är endast utsedda behöriga personer som får ha tillgång till dina kontaktuppgifter.

Varför har Göteborgs Stad en visselblåsarfunktion?

Syftet med Göteborgs Stads visselblåsarfunktion är att du som har en arbetsrelation till Göteborgs Stad ska kunna rapportera skyddat om missförhållanden i någon av stadens verksamheter och du upplever att det inte är möjligt att hantera frågan öppet inom den egna organisationen. Skyddet innebär dels att det är förbjudet för Göteborgs Stad att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, dels att uppgifter om dig är skyddade av sekretess.

Skyddet finns för Göteborgs Stads anställda, personer som gör en förfrågan om eller söker arbete, volontärer, praktikanter, konsulter, leverantörer eller potentiella leverantörer, så länge missförhållandet som rapporteras har skett i Göteborgs Stads verksamheter. Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller således inte vid medvetet falsk rapportering. Om du medvetet rapporterar falsk information kan sanktioner vidtas.